REGULAMIN
FUNDUSZU NA REMONTY

§ 1.

Spółdzielnia na podstawie art. 209 § 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo Spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 z 26 sierpnia 1994 r.) tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

§ 2.

Remont jest to wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

§ 3.

Fundusz na remonty, o którym mowa w § 1 tworzy się z:

1) odpisów od lokali mieszkalnych i użytkowych,

2) kwot uzyskanych od wykonawców z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki,

3) kredytów bankowych zaciągniętych na remonty zasobów mieszkaniowych,

4) dochodów i prowizji z działalności gospodarczej,

5) innych źródeł.

§ 4.

Środkami, o których mowa w § 3 pkt. 1 - 5 dysponuje Zarząd Spółdzielni.

§ 5.

Środki funduszu na remonty przeznaczone są na:

1) finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych,

2) spłatę kredytów zaciągniętych na remonty zasobów,

3) rozbudowę infrastruktury osiedlowej (parkingi, pawilony usługowe, boiska, itp.),

4) usuwanie wad technologicznych,

5) inne wydatki, np. pokrywanie obciążeń ubezpieczeń.

§ 6.

1. Z funduszu na remonty nie finansuje się napraw i remontów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają użytkowników mieszkań i lokali.

2. Finansowanie remontów, o których mowa w ust. 1 jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach np. przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i niedoróbki w budynkach.

§ 7.

1. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość przejściowego angażowania środków funduszu na remonty, na pokrycie niedoboru w gospodarce mieszkaniowej oraz na przedterminowe spłaty kredytów i zobowiązań długoterminowych.

2. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach możliwość przejściowego uzupełnienia tego funduszu wolnymi środkami funduszu zasobowego z rachunku obrotowego.

3. Decyzję w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2 podejmuje Zarząd Spółdzielni.

§ 8.

Nie wykorzystane w ciągu roku środki funduszu na remonty przechodzą na rok następny.

§ 9.

1. Wysokość stawek odpisów na fundusze na remonty od powierzchni lokali mieszkalnych uchwala Rada Nadzorcza.

2. Stawki odpisów na fundusz na remonty od lokali użytkowych własnościowych i wynajmowanych ustala Rada Nadzorcza.

§ 10.

Stawki odpisów na fundusz przeznaczony na remonty naliczany w ramach opłat za używanie mieszkań winien uwzględniać:

1) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych,

2) stan środków na fundusz na remonty.

§ 11.

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 28.11.1996 r.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.1996 r.

                Sekretarz                                                              Przewodniczący

Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach                       Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

 

Spis aktów prawnych