REGULAMIN

rozliczania kosztów inwestycji, ustalania kosztu budowy lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz zasad wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U. Nr 54 z 1995 r., poz. 288 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1116).

3. Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy przypadającym na dany lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych. Przez pomoc ze środków publicznych należy rozumieć umorzenie kredytu bankowego lub umorzenie pożyczki finansującej koszty budowy w zastępstwie kredytu bankowego.

§ 2.

Wkładem budowlanym jest całość kosztów budowy przypadających na dany lokal.

§ 3.

1. Przez koszt budowy rozumie się rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego niezależnie od źródeł pochodzenia środków finansowych.

2. Na koszty budowy zadania inwestycyjnego składają się:

1) koszty bezpośrednie, które są związane wyłącznie z realizacją samego budynku (obiektu) wraz z sieciami i przyłączami oraz obiektami gospodarki energetycznej, wykonaniem stref ochronnych, zagospodarowaniem terenu (zieleń, mała architektura, drogi osiedlowe),

2) koszty pośrednie, które obejmują nakłady finansowe na:

a) nabycie prawa do terenu,

b) dokumentację projektową,

c) obsługę geodezyjną i geologiczną,

d) opłaty za użytkowanie terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) prace rozbiórkowe,

g) odszkodowania za obiekty zastępcze,

h) koszty związane z przesiedleniem dotychczasowych użytkowników,

i) ubezpieczenia inwestycji,

j) nadzór i obsługa inwestycyjna, nadzór autorski.

§ 4.

Jeżeli zadanie inwestycyjne jest wieloobiektowe (kilka budynków) koszty pośrednie rozlicza się proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej lokali każdego budynku.

§ 5.

1. Zadaniem inwestycyjnym podlegającym rozliczeniu z członkami jest taki zakres inwestycji, który stosownie do zawartych umów z członkami Spółdzielni umożliwia przekazanie mieszkania, lokalu użytkowego (w tym garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym) do eksploatacji (zasiedlenia).

2. Określając wielkość zadania inwestycyjnego należy uwzględnić warunki techniczne, technologiczne i organizacyjne dopuszczenia obiektu do eksploatacji.

II. USTALANIE KOSZTU BUDOWY ORAZ WKŁADU MIESZKANIOWEGO I BUDOWLANEGO Z NOWYCH INWESTYCJI

§ 6.

1. Koszt budowy oraz wkłady mieszkaniowe i budowlane ustala się dwuetapowo:

1) wstępnie przed zawarciem umów o realizację mieszkań, w oparciu o planowany aktualny członkowski koszt budowy wynikający ze zbiorczego zestawienia kosztów zadań inwestycyjnych danego zadania inwestycyjnego,

2) ostatecznie - po końcowym rozliczeniu z wykonawcą (bankiem) finansowania danego zadania inwestycyjnego, nie później niż w ciągu 90 dni po zakończeniu realizacji,

3) ostateczne rozliczenie uwzględnia wszystkie poniesione koszty budowy. Jednostką rozliczeniową jest 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. W przypadku, gdy budynek mieszkalny jest realizowany łącznie z pawilonami użytkowymi, koszt 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej zostaje obliczony odrębnie na część mieszkalną, handlowo-usługową i garażową z zastosowaniem metod kosztorysowania.

2. Wysokość wkładu mieszkaniowego i budowlanego ustala Zarząd Spółdzielni przez podjęcie stosownej uchwały.

3. Koszt budowy lokalu ustala się mnożąc koszt 1 m kwadratowego budowy przez powierzchnię danego lokalu.

4. Wyliczony koszt budowy może być korygowany, dla mieszkań realizowanych na warunkach własnościowego prawa do lokalu, w zależności od położenia na różnych kondygnacjach budynku.

§ 7.

Ustanowiony w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu koszt budowy jest podstawą do:

1) ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych, wkładów budowlanych i zaliczek na te wkłady,

2) rozliczeń z członkami z tytułu wniesienia wkładów, o których mowa w pkt. 1,

3) ustalenia miesięcznych obciążeń z tytułu spłaty kredytu,

4) rozliczenia z bankiem kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji.

§ 8.

Wymagany wkład lub zaliczkę wkładu członek Spółdzielni zobowiązany jest wnieść przed objęciem lokalu (jednorazowo lub ratalnie) zgodnie z umową zawartą ze Spółdzielnią.

III. WKŁADY NA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

§ 9.

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali poprzez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową.

§ 10.

1. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub odrębnej własności wnosi odpowiednio wkład mieszkaniowy lub budowlany. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

2. Wkłady mieszkaniowe na mieszkania lokatorskie realizowane przy udziale środków kredytowych Krajowego Funduszu Mieszkaniowego ustalane są zgodnie z Regulaminem zawierania umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali mieszkalnych wybudowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 11.

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia wpłat na wkłady (zaliczek wkładów) mieszkaniowe lub budowlane określa umowa o realizację lokalu zawarta pomiędzy Zarządem Spółdzielni a członkiem wnioskującym o nabycie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

2. Tracą moc Regulamin rozliczania kosztów inwestycji, ustalania kosztu budowy lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz zasad wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwalony przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 26 marca 1999 r. oraz Regulamin budowy, finansowania i używania garaży oraz lokali użytkowych będących własnością Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwalony przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 28 listopada 1996 r.

3. Traci moc Uchwała Nr 16/97 Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 30 września 1997 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu budowy, finansowania i używania garaży oraz lokali użytkowych będących własnością Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

                       Sekretarz                                                      Przewodniczący

Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach                    Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

 

 

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Uchwałą Nr 31/2003 z dnia 22 września 2003 r.

 

 

 

Spis aktów prawnych