REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Suwałkach

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisją" jest powoływana przez Radę Nadzorczą na podstawie § 47 Statutu Spółdzielni dla sprawniejszego wykonywania zadań nadzorczo-kontrolnych Rady Nadzorczej w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości Spółdzielni.

§ 2.

Do zakresu działań Komisji należy:

1) opiniowanie projektów wieloletnich planów działalności Spółdzielni,

2) inicjowanie tematyki i zakresu kontroli,

3) przeprowadzanie określonych kontroli w zakresie:

a) wykonania planów gospodarczo-finansowych,

b) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,

c) zabezpieczenia majątku,

d) dostosowania organizacji wewnętrznej Spółdzielni do jej zadań społeczno-gospodarczych,

e) dyscypliny zatrudnienia i gospodarki funduszem płac.

3) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w zakresie nadzoru i kontroli,

4) Komisja Rewizyjna wydaje w/w opinie na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 3.

1. Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.

4. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

5. Komisja może wystąpić do Rady Nadzorczej o powołanie do udziału w pracach Komisji innych osób spośród członków Spółdzielni.

§ 4.

1. Komisja działa zgodnie z planami jej pracy zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.

2. Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 5.

1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji lub jego zastępca, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Komisji także na wniosek:

- Prezydium Rady Nadzorczej,

- Zarządu Spółdzielni.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Każdy członek Komisji może zgłosić wniosek przewodniczącemu Komisji o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Komisji.

§ 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Komisji - jej członków i Zarząd Spółdzielni zawiadamia się pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Komisję.

2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

§ 7.

1. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy.

2. Komisja zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 2 jej członków.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Komisja może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Komisji w sposób określony w § 6 niniejszego regulaminu.

5. Uchwały są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza.

§ 8.

1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub jego zastępca stwierdzając na wstępie prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawiciela Zarządu, opinii rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

4. Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 9.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

2. Członek Komisji nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

3. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie 2 obecnych przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 10.

1. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.

2. Protokół powinien zawierać:

- datę posiedzenia,

- listę osób biorących w nim udział,

- porządek obrad,

- zwięzłe podanie przebiegu dyskusji,

- treść podjętych uchwał łącznie z podaniem uzasadnienia,

- stanowiska odmienne od treści uchwał,

- wyniki głosowania.

3. Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 11.

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr uchwał Komisji, który winien zawierać następujące dane:

- numer kolejny uchwały,

- datę jej podjęcia,

- treść uchwały,

- określenie przez kogo i w jakim terminie ma być ona zrealizowana,

- sposób realizacji.

2. Zarząd składa Komisji informację ze sposobu realizacji uchwał Komisji o ile przyjęto je do bezpośredniej realizacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

2. Traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23 listopada 1999 r.

 

 

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Uchwałą Nr 9/2002 z dnia 05 sierpnia 2002 r.

 

 

UCHWAŁA NR 22/2003

Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
z dnia 21 marca 2003 r.

 w sprawie:
zmiany do "Regulaminu Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach".

 

Działając na podstawie § 119 ust. 1 pkt. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmianę do "Regulaminu Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" w brzmieniu stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                  Sekretarz                                                                          Przewodniczący

 Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach                               Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 22/2003 Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach z dnia 21 marca 2003 r.

 

W § 6 ust. 1 "Regulaminu Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" o treści:

  "1. O czasie, miejscu i porządku obrad Komisji - jej członków i Zarząd Spółdzielni zawiadamia się pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Komisję"

otrzymuje nowe brzmienie:

   "1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca, zwołuje posiedzenie Komisji w terminie uzgodnionym z jej członkami i Zarządem Spółdzielni w formie pisemnej. W zawiadomieniu należy określić czas, miejsce i porządek obrad. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Komisję".

 

                    Sekretarz                                                                      Przewodniczący

 Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach                                  Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

 

 

Spis aktów prawnych