REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ:

"PIĘKNE OGRODY I BALKONY W NASZEJ SPÓŁDZIELNI"

 

I. Organizator

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach

II. Cel konkursu

Poprawa estetyki osiedli Spółdzielni

III. Warunki konkursu

1. Obiekty konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:

a) zieleń w "przedogródkach",

b) balkony, logiie, tarasy,

2. Konkurs dotyczy obiektów zlokalizowanych na terenie osiedli należących do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie należy kierować do dnia 30.06. każdego roku, do sekretariatu Spółdzielni.

4. Do konkursu nie mogą zgłaszać się członkowie komisji konkursowej.

5. Komisja konkursowa składa się z:

ˇ Przewodniczący komisji - Przewodniczący Rady Nadzorczej

ˇ Zastępca Przewodniczącego komisji - Sekretarz Rady Nadzorczej

ˇ Członek komisji - Kierownik Działu Administracji

6. Komisja konkursowa dokona przeglądu i oceni w terminie do dnia 30.07. każdego roku zgłoszone obiekty. Ocena przeprowadzona zostanie w jednym terminie, o którym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni pisemnie. Obiekty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria i skalę ocen:

ˇ Wpływ kompozycji na dekorację i estetykę osiedli 0 - 10 pkt.

ˇ Ogólne wrażenie estetyczne ocenianego obiektu 0 - 10 pkt.

IV. Nagrody

Przewiduje się następujące kwoty pieniężne obciążające koszty eksploatacji bieżącej:

W kategorii a:

ˇ I miejsce - dyplom + 300 zł

ˇ II miejsce - dyplom + 200 zł

ˇ III miejsce - dyplom + 100 zł

W kategorii b:

ˇ I miejsce - dyplom + 150 zł

ˇ II miejsce - dyplom + 100 zł

ˇ III miejsce - dyplom + 50 zł

 

V. Podsumowanie konkursu  połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, o czym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie.

 

U W A G A !

Przez termin przedogródki rozumie się tereny Spółdzielni usytuowane bezpośrednio przed balkonami mieszkań, zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie.

 

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Uchwałą Nr 9/2005 z dnia 30 maja 2005 r.

 

UCHWAŁA NR 7/2006

Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany do "Regulaminu konkursu pod nazwą: "Piękne ogrody i balkony w naszej Spółdzielni".

 

 

Działając na podstawie § 119 ust. 1 pkt. 23 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmianę do "Regulaminu konkursu pod nazwą: "Piękne ogrody i balkony w naszej Spółdzielni", polegającą na dodaniu w części III "Warunki konkursu" pkt. 7 o treści:

"7. Konkurs przeprowadza się pod warunkiem, że w obu kategoriach konkursowych wpłyną przynajmniej po 4 zgłoszenia."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

Przewodniczący

Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

 

 

 

Spis aktów prawnych