Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/2007 
Zebrania Przedstawicieli Członków 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Suwałkach z dnia 22 listopada 2007 r.

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1116z późniejszymi zmianami).

3. Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

4. Inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 1.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 3.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 4.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów.

§ 5.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1) odwołania przez organ, który dokonał wyboru,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) ustania członkostwa w Spółdzielni.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby zajmujące się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub z którymi Spółdzielnia ma podpisane umowy o dostawy lub usługi. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej czy też zawarcie umowy o dostawy lub usługi z przedsiębiorstwem, w którego władzach uczestniczy członek Rady Nadzorczej, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 wchodzi członek - kandydat, który uzyskał w wyborach kolejną największą liczbę głosów, a w razie braku takich osób dokonuje się wyboru nowego członka Rady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat ten wygasa z upływem kadencji Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

8) podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członków Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

9) uchwalanie regulaminów należących według statutu do kompetencji Rady Nadzorczej,

10) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,

11) wybór i odwołanie członków Zarządu,

12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie,

13) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni oraz w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,

15) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

16) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych Spółdzielni,

17) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 7.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek min. 3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej w składzie:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) sekretarz,

4) przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie działalności Rady Nadzorczej i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§ 9.

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną dla sprawniejszego wykonywania zadań nadzorczo-kontrolnych Rady Nadzorczej oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje ustalając zakres ich działania.

§ 10.

1. O czasie i miejscu, porządku obrad Rady Nadzorczej, członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członkostwa z rejestru członków Spółdzielni, wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o czasie, miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 11.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniach powinni usprawiedliwić nieobecność.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności połowy liczby członków.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 10.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Przy podejmowaniu uchwał uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.

§ 13.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnienia przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.

4. Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 14.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia podaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

3. Głosowanie odbywa się jawnie za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 15.

1. Z obrad Rady Nadzorczej sekretarz Rady lub inna osoba wyznaczona przez kierującego obradami spisuje protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz Rady.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

3. Protokoły przechowuje Zarząd.

4. Do ważności uchwał Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

5. Pisma w imieniu Rady Nadzorczej i jej Prezydium podpisuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Rady.

§ 16.

Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, składa się z 3 osób i działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

1. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza.

2. Komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.

4. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 18.

1. Komisja działa zgodnie z planami jej pracy.

2. Sprawozdanie i wnioski Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy.

§ 19.

1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium bądź Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń - dla przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 części minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów oraz każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 85% wynagrodzenia przewodniczącego Rady.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie a członek nie wziął w nim udziału bez względu na przyczyny (okoliczności).

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym.

2. Procedurę wyboru członków Zarządu określi każdorazowo regulamin przyjęty stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 4 ważne głosy.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z prawem lub postanowieniami statutu.

2. Na okres zawieszenia Rada Nadzorcza wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki zawieszonego członka Zarządu.

3. W okresie zawieszenia członek Zarządu zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

4. Rada Nadzorcza zawieszając w czynnościach członka Zarządu podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności Spółdzielni.

§ 22.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 24 kwietnia 2003 r.

 

 

Sekretarz

Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący

Zebrania Przedstawicieli

 

 

Spis aktów prawnych