REGULAMIN

ustanawiania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U. Nr 54 z 1995 r., poz. 288 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1116).

3. Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółdzielnia może:

1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

2) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

3) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, a także do miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

4) ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

5) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

2. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni:

1) na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli mieszkanie było i dotychczas zajmowane na warunkach lokatorskich,

2) na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

3) na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

3. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, Spółdzielnia może do lokalu, o którym mowa w ust. 2 ustanowić tytuł prawny według kolejności zgłoszeń osób zainteresowanych mieszkaniami z odzysku lub w drodze przetargu.

4. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań na mieszkania odpowiadające uzasadnionym potrzebom członków i ich rodzin.

5. Przez zamianę mieszkania rozumieć należy uzyskanie mieszkania spółdzielczego w zamian za zrzeczenie się uprawnień do dotychczas zajmowanego mieszkania i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni.

6. Realizacja zamiany następuje poprzez:

1) zawarcie umowy o prawo do innego mieszkania w zamian za zwolnienie dotychczas zajmowanego mieszkania i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni,

2) umożliwienie dwóm (lub kilku) członkom Spółdzielni, bądź członkowi Spółdzielni i osobie zajmującej mieszkanie w budynku nie stanowiącym własności Spółdzielni, wymiany dotychczas używanych mieszkań między sobą.

II. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 2.

1. Umowa o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być zawarta z członkiem Spółdzielni, który ubiega się o lokal mieszkalny:

1) z nowych inwestycji, jeżeli na jego realizację udzielił pomocy budżet państwa lub gmina, według kolejności dokonywanych wpłat wkładu mieszkaniowego (wymaganej zaliczki wkładu),

2) odzyskany przez Spółdzielnię, według kolejności dokonywanych wpłat wkładu mieszkaniowego,

3) uzyskany w wyniku zamiany mieszkań,

4) w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na skutek śmierci współmałżonka,

5) w związku z rozwodem lub unieważnieniem małżeństwa,

6) w związku z podziałem majątku wspólnego,

7) gdy przysługują mu roszczenia w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa.

2. Decyzją Zarządu Spółdzielni pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię może być ustanowione w drodze przetargu.

3. Przetarg może być przeprowadzony etapowo:

1) I etap - dla członków Spółdzielni,

2) II etap - nieograniczony dla osób, które spełniają warunki przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

4. Ogłoszenie o przetargu publikuje się w prasie o zasięgu wojewódzkim lub w radiu lokalnym lub w lokalnej sieci telewizji kablowej, nie później niż na 10 dni przed jego terminem.

§ 3.

1. Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje tylko do jednego lokalu mieszkalnego.

2. Roszczenie o zawarcie umowy o lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Spółdzielnię mają zarejestrowani członkowie, którzy złożą stosowne wnioski. Wniosek (corocznie aktualizowany) powinien określać wielkość mieszkania, lokalizację (rejon miasta, piętro). Wnioskodawcy będą powiadamiani pisemnie o możliwości uzyskania mieszkania odzyskanego przez Spółdzielnię, spełniającego ich warunki.

3. Zasady zawierania umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wybudowanego przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego określa odrębny regulamin.

III. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 4.

1. Umowa o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może być zawarta z członkiem Spółdzielni, który ubiega się o lokal mieszkalny:

1) z nowych inwestycji, według kolejności wpłat wkładu budowlanego (wymaganej zaliczki wkładu). Członek wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

2) odzyskany przez Spółdzielnię, według kolejności dokonywanych wpłat wkładu budowlanego,

3) uzyskany w wyniku zamiany mieszkań,

4) w związku z podziałem majątku wspólnego,

5) w związku z wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na skutek śmierci współmałżonka,

6) do którego uzyskał prawo z tytułu spadku, zapisu, licytacji lub w wyniku przetargu ogłoszonego przez Spółdzielnię.

2. Decyzją Zarządu Spółdzielni pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię może być ustanowione w drodze przetargu.

3. Przetarg może być przeprowadzony etapowo:

1) I etap - dla członków Spółdzielni,

2) II etap - nieograniczony dla osób, które spełniają warunki przyjęcia w poczet

członków Spółdzielni.

4. Ogłoszenie o przetargu publikuje się w prasie o zasięgu wojewódzkim lub w radiu lokalnym lub w lokalnej sieci telewizji kablowej, nie później niż na 10 dni przed jego terminem.

IV. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO, GARAŻU, MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM

§ 5.

Umowa o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym może być zawarta z członkiem, który ubiega się o lokal użytkowy (garaż, miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym):

1) z nowych inwestycji, według kolejności wpłat wkładu budowlanego (wymaganej zaliczki wkładu). Członek wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal,

2) w związku z wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym) na skutek śmierci współmałżonka,

3) do którego uzyskał prawo z tytułu spadku, zapisu, licytacji, przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.

V. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO, DOMU JEDNORODZINNEGO, LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM

§ 6.

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym może być zawarta z członkiem Spółdzielni, po złożeniu przez niego pisemnego żądania, który:

1) posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem prawa do lokalu wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego) po dokonaniu przez niego:

a) spłaty przypadających na jego lokal mieszkalny zobowiązań Spółdzielni związanych z budową a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

b) przypadających na jego lokal ewentualnego uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku,

c) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu ewentualnych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,

d) spłaty ewentualnego zadłużenia:

    - z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal,

    - z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,

e) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu budowlanego,

2) posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, domu jednorodzinnego, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, po dokonaniu przez niego:

a) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

b) spłaty przypadającego na jego lokal ewentualnego uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku,

c) spłaty przypadających na jego lokal ewentualnych zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,

d) spłaty ewentualnego zadłużenia:

   - z tytułu spłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal,

    - z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów.

2. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu, domu jednorodzinnego, lokalu o innym przeznaczeniu a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym, może być zawarta z członkiem, który zawarł umowę o budowę lokalu, między innymi powinna ona:

1) zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu,

2) zobowiązywać członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie,

3) określić zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4) określić zasady ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

5) określić rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

6) określić warunki rozwiązania umowy o budowę.

§ 7.

Nie jest możliwe ustanowienie odrębnej własności lokalu, domu jednorodzinnego, lokalu o innym przeznaczeniu a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym przed zabudowaniem całej nieruchomości zgodnie z planem realizacyjnym.

VI. NAJEM LOKALI

§ 8.

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, wolnego w sensie prawnym, może być zawarta zarówno z członkiem Spółdzielni jak i inną osobą fizyczną oraz osobą prawną i powinna między innymi określać:

1) przedmiot najmu,

2) prawa i obowiązki najemców,

3) wysokość opłat i innych należności z tytułu używania lokalu oraz zasady ich zmiany,

4) termin najmu,

5) sposób rozwiązania umowy.

2. Decyzją Zarządu Spółdzielni pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu może być ustanowione w drodze przetargu.

3. W przypadku wielości ofert pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego mają członkowie Spółdzielni.

4. Ogłoszenie o przetargu publikuje się w prasie o zasięgu wojewódzkim lub w radiu lokalnym lub w lokalnej sieci telewizji kablowej, nie później niż na 10 dni przed jego terminem.

§ 9.

1. Najemca może być zobowiązany do wniesienia kwoty będącej zabezpieczeniem lokalu i znajdujących się w nim urządzeń.

2. Wysokość zabezpieczenia i termin wpłaty określa Zarząd Spółdzielni.

VII. ZAMIANA MIESZKAŃ

§ 10.

1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może następować w następujących formach:

1) zamiana cywilna (wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub prawie do odrębnej własności lokalu - wymaga formy aktu notarialnego),

2) zamiana spółdzielcza (dokonywana w Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu Spółdzielni pod względem formalnym i merytorycznym).

2. W przypadku dokonywania zamiany spółdzielczej między zainteresowanymi członkami tej samej bądź różnych Spółdzielni, każdy członek składa rezygnację z dotychczas przysługującego mu prawa do lokalu pod warunkiem ustanowienia do lokalu zamiennego, a Spółdzielnia zobowiązana jest:

1) wypłacić należności z tytułu wygasłego prawa bądź zaliczyć te należności na poczet wymaganego wkładu, jaki zobowiązany jest wnieść członek uzyskujący prawo do lokalu zamiennego,

2) ustanowić w drodze pisemnej umowy nowe spółdzielcze prawo do lokalu, a w sytuacji, gdy mieszkanie zwalniane w wyniku zamiany zajmowane było na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowić na rzecz członka obejmującego ten lokal spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności (w formie aktu notarialnego).

§ 11.

1. Członek nie posiadający partnera do zamiany wzajemnej składa wniosek do Spółdzielni o zamianę zajmowanego mieszkania.

2. Spółdzielnia na złożonym wniosku nadaje kolejny numer według daty wpływu i odnotowuje w rejestrze wniosków o zamianę mieszkań.

3. Wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 Spółdzielnia związana jest przez okres jednego roku, po tym terminie wniosek winien być corocznie aktualizowany.

§ 12.

1. Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków o zamianę mieszkań i udostępnia ją osobom zainteresowanym.

2. Wniosek o zamianę mieszkania powinien zawierać:

1) wskazania potrzeb uzasadniających dokonanie zamiany,

2) postulaty, którym powinno odpowiadać nowe mieszkanie,

3) zobowiązanie się do uzupełnienia bądź wniesienia nakładów finansowych w sposób określony przez Zarząd Spółdzielni.

§ 13.

Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określaniu zobowiązań finansowych z tego tytułu stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu o wnoszeniu i zwrocie wkładów.

§ 14.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

2. Traci moc Regulamin przydziału i zamiany mieszkań w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwalony przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 28 lutego 2000 r.

 

                   Sekretarz                                                        Przewodniczący

Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach                  Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

 

 

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Uchwałą Nr 30/2003 z dnia 22 września 2003 r.

 

 

UCHWAŁA NR 9/2004

Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie: zmiany do "Regulaminu ustanawiania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach".

 

Działając na podstawie § 92 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmianę do "Regulaminu ustanawiania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" polegającą na wykreśleniu w § 4 w ust. 1 punktu 3 o treści:

"3) uzyskany w wyniku zamiany mieszkań,".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                  Sekretarz                                                                  Przewodniczący

 Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach                           Rady Nadzorczej Mł.S.M. w Suwałkach

 

 

Spis aktów prawnych