O NAS

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakładów Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakładu Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminnej Spółdzielni "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osób fizycznych.

Pierwsze inwestycje rozpoczęto w listopadzie 1984 r. Po drugim roku działalności Spółdzielnia dysponowała już 112 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 6.298 m2.

Od roku 2002 Spółdzielnia rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Biorąc pod uwagę zasoby własne Spółdzielni, lokale wyodrębnione oraz zarządzane Wspólnoty Mieszkaniowe według stanu na 31.12.2020 r. w obsłudze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach znajduje się 59 budynków o  2 469 mieszkaniach, 45 lokalach usługowych, 260 garażach indywidualnych i 4 garażach wielostanowiskowych o powierzchni użytkowej ogółem ponad 147.578,62 m2.

Ilość członków Spółdzielni na dzień 31.12.2020 r. - 2370 w tym:

a) zamieszkałych - 2316

b) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 54

Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:

1. Prezes Zarządu - Leszek Marek Janiszewski

2. Zastępca Prezesa Zarządu - Magdalena Wasilewska.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbyło się w dniach 25 i 27 czerwca 2018 r. dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący RN - Ryszard Leszczyński

2. Zastępca Przewodniczącego RN - Danuta Staszczyk

3. Sekretarz RN - Tomasz Kadysz

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN - Krzysztof Bołtrukanis

5. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN - Krzysztof Wierzbicki

6. Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN - Jolanta Grudzińska

7. Członek RN - Adam Obermiller