Suwałki 08,11,2011r.

OGŁOSZENIE NR 12/2011

 Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, z siedzibą Suwałki ul. Reja 80A, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 3-pokojowego nr 69 w budynku przy ul. Szpitalnej 85 o powierzchni 62,80 m2, III piętro (do remontu), cena wywoławcza 109 520 zł.

Po wpłacie wartości rynkowej zostanie zawarta umowa ustanowienia prawa odrębnej własności. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- złożenie wniosku o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do w/w lokalu z podaniem niezbędnych danych do zawarcia aktu notarialnego (wzór wniosku dostępny w pokoju nr 9).

- wpłacenie wadium w wysokości 11 000 zł (słownie jedenaście tysięcy zł) na konto Spółdzielni w BS Rutka Tartak Nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001.

Uwaga:

Wniosek, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, powinien być podpisany przez oboje małżonków.

Powyższe warunki należy spełnić w terminie do 16.11.2011 r. do godz. 1300.

Przetarg odbędzie się dnia 18.11.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone w poczet nabycia lokalu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie załatwienia formalności w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane we wniosku konto bankowe.

Mieszkanie można oglądać dnia 14.11.2011 r. w godz. 1300 - 1400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział członkowsko - mieszkaniowy i inwestycji, pokój nr 9, tel. 87 567-73-00 wew. 112 i 115.

Spis ogłoszeń