Suwałki 27,12,2011r.

OGŁOSZENIE NR 13/2011

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, z siedzibą Suwałki ul. Reja 80A, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności:

1) lokalu mieszkalnego 2-pokojowego nr 10 w budynku przy ul. Lityńskiego 14 o powierzchni 42,50 m2, IV piętro (do remontu), cena wywoławcza 122 000 zł.

2) lokalu mieszkalnego 3-pokojowego nr 39 w budynku przy ul. Szpitalnej 85 o powierzchni 60,60 m2, I piętro (do remontu), cena wywoławcza 129 600 zł.

Po wpłacie wartości rynkowej zostanie zawarta umowa ustanowienia prawa odrębnej własności. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- złożenie wniosku o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do w/w lokalu z podaniem niezbędnych danych do zawarcia aktu notarialnego (wzór wniosku dostępny w pokoju nr 9).

Uwaga:

Wniosek, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, powinien być podpisany przez oboje małżonków.

- wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w BS Rutka Tartak: Nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001 w wysokości :

12 000 zł. (słownie: dwanaście tysięcy zł) na mieszkanie przy ul. Lityńskiego 14 nr 10,

13 000 zł. (słownie: trzynaście tysięcy zł) na mieszkanie przy ul. Szpitalnej 85 nr 39.

Powyższe warunki należy spełnić w terminie do 04.01.2012 r.

Przetarg odbędzie się dnia 09.01.2012 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 1000 na mieszkanie przy ul. Lityńskiego 14 nr 10 oraz o godz. 1030 na mieszkanie przy ul. Szpitalnej 85 nr 39.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone w poczet nabycia lokalu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie załatwienia formalności w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane we wniosku konto bankowe.

Opłaty czynszowe za nabyte lokale mieszkalne będą naliczane od dnia 16.01.2012 r.

W przypadku, gdy nabywcą mieszkania jest członek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, jest on zobowiązany wnieść jeden udział w wysokości obowiązującej w dniu rozstrzygnięcia przetargu (zgodnie ze statutem Spółdzielni). Wartość udziału należy wpłacić przed ustanowieniem prawa odrębnej własności.

Mieszkania można oglądać dnia 02.01.2012 r. w godz. 1300 – 1400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział członkowsko - mieszkaniowy i inwestycji, pokój nr 9, tel. 87 567-73-00 wew. 112 i 115.

 

 Spis ogłoszeń