Suwałki 29,03,2011r.

OGŁOSZENIE NR 5/2011

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z.s ul. Reja 80A , ogłasza przetarg ustny ograniczony dla członków oczekujących w naszej spółdzielni nie posiadających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych , a w przypadku jego nie rozstrzygnięcia przetarg nieograniczony - na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 18 w budynku przy ul. Lityńskiego 14 o powierzchni 69,50 m2 , 3-pokojowe, III piętro ( do remontu) . Cena wywoławcza 162.100,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto zł )

Po wpłacie wartości rynkowej mieszkania zostanie zawarta umowa ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponowi osoba wyłoniona w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- złożenie wniosku o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do przedmiotowego lokalu z podaniem niezbędnych danych do zawarcia aktu notarialnego ( wzór wniosku dostępny w pokoju nr 9 ),

- wpłacenie wadium w wysokości 16.200,00 zł ( szesnaście tysięcy dwieście zł ) na konto bankowe spółdzielni w BS Rutka Tartak nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001.

Uwaga: wniosek , w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim , powinien być podpisany przez oboje małżonków.

Powyższe warunki należy spełnić w terminie do 18 kwietnia 2011 r do godz 1500.

Przetarg ograniczony odbędzie się dnia 20 kwietnia 2011r o godz 900 w siedzibie spółdzielni : Suwałki ul. Reja 80A. Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 500 zł.

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych , pierwszeństwo ma członek o najdłuższym stażu członkowskim.

W przypadku braku zgłoszenia się członków oczekujących na mieszkanie , przetarg nieograniczony odbędzie się o godz 930 w w/w terminie i miejscu.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przetargu. Wadium zostanie zaliczone w poczet kosztów nabycia lokalu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie uregulowania w/w formalności w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane we wniosku konto bankowe.

Mieszkanie można oglądać dnia 11 kwietnia 2011 r w godzinach 1530 - 1600.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-mieszkaniowy i inwestycji pokój numer 9 , telefon 87 567-73-00 wew. 112 i 115.

 

Spis ogłoszeń