Suwałki 21,09,2010r.

OGŁOSZENIE NR 7/2010

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,.z siedzibą Suwałki ul. Reja 80A, ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 3-pokojowego Nr 20 w budynku przy ul. Lityńskiego nr 5 A o powierzchni 63,30 m2, I piętro (do remontu), cena wywoławcza 127 100 zł.

Po wpłacie wartości rynkowej zostanie zawarta umowa ustanowienia prawa odrębnej własności. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- złożenie wniosku o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do w/w lokalu z podaniem niezbędnych danych do zawarcia aktu notarialnego (wzór wniosku dostępny w pokoju nr 9).

- wpłacenie wadium w wysokości 12 700 zł. na konto Spółdzielni w BS Rutka Tartak Nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001.

Uwaga: Wniosek, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, powinien być podpisany przez oboje małżonków.

Powyższe warunki należy spełnić w terminie do 30.09.2010 r. do godz. 1300.

Przetarg ograniczony dla uprawnionych oczekujących członków Spółdzielni odbędzie się dnia 04.10.2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

W przypadku nierozstrzygnięcia w/w przetargu, przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 04.10.2010 r. o godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone w poczet nabycia lokalu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie załatwienia formalności w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane we wniosku konto bankowe.

Mieszkanie można oglądać dnia 27.09.2010 r. w godz. 1600 - 1700.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział członkowsko - mieszkaniowy i inwestycji, pokój Nr 9, tel. 87-567-73-00.

 

Spis ogłoszeń