Suwałki 23,09,2008r.

OGŁOSZENIE NR 9/2009

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, ul. Reja 80A, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 3-pokojowego Nr 3 w budynku przy ul. Lityńskiego 12 o powierzchni 59,60 m2, I piętro (do remontu), cena wywoławcza 114.800 zł.

Po wpłacie wartości rynkowej zostanie zawarta umowa ustanowienia prawa odrębnej własności. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- złożenie wniosku o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do w/w lokalu z podaniem niezbędnych danych do zawarcia aktu notarialnego (wzór wniosku dostępny w sekretariacie Spółdzielni),

- wpłacenie wadium w wysokości 11.480 zł. na konto Spółdzielni w BS Rutka Tartak Nr 35 9367 0007 0010 0007 2720 0001.

Uwaga: Wniosek, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, powinien być podpisany przez oboje małżonków.

Powyższe warunki należy spełnić w terminie do 05.10.2009 r. do godz. 1300.

Przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 07.10.2009 o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone w poczet nabycia lokalu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie załatwienia formalności w terminie 30 dni od daty przetargu.

Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu na wskazane we wniosku konto bankowe.

Mieszkanie można oglądać dnia 02.10.2009 r. w godz. 900 - 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział członkowsko-mieszkaniowy i inwestycji, pokój Nr 9, tel. (087) 567-73-00.

 

Spis ogłoszeń