SPRAWY  SAMORZĄDOWE


INFORMACJA

o odbytym w dniu 12 czerwca 2006 r. Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

 

W dniu 12 czerwca 2006 roku odbyło się doroczne Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zebrani obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach podjęło następujące uchwały:

- w sprawie uchylenia postanowień Uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczących wykluczenia z członkostwa (13 uchwał),

- w sprawie utrzymania w mocy Uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczących wykluczenia z członkostwa (3 uchwały),

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2005,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2005,

- w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2005,

- w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- w sprawie zaleceń polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej w MSM w Suwałkach,

- w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- w sprawie jednolitego tekstu statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przyjęto przez głosowanie do realizacji następujące wnioski:

1. Naprawienie zabudowy okien piwnicznych w budynku Reja 84 od strony ul. Reja. Za wnioskiem głosowało 17 przedstawicieli, przeciw 0.

2. Zamalowanie napisów i rysunków (graffiti) na murach. Za wnioskiem głosowało 10 przedstawicieli, przeciw 4.

3. Poprawienie prowizorycznego przejścia przez trawnik przy bloku Lityńskiego 13 i 9. Wyrównanie położonych płytek chodnikowych, by były bezpieczne. Za wnioskiem głosowało 11 przedstawicieli, przeciw 4.

4. Sprawdzanie na bieżąco oświetlenia na terenie osiedla. Za wnioskiem głosowało 16 przedstawicieli, przeciw 0.

5. Wymiana chodnika przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 13 przedstawicieli, przeciw 3.

6. Wymiana powierzchni chodnikowej przy bloku Lityńskiego 1 i kawałka chodnika od Lityńskiego 1 do Lityńskiego 1A. Za wnioskiem głosowało 12 przedstawicieli, przeciw 3.

7. Docieplenie narożnika mieszkania - pionu przy ul. 11-go Listopada 2 m.29. Za wnioskiem głosowało 14 przedstawicieli, przeciw 1.

8. Docieplenie szczytu I klatki bloku 11-go Listopada 1. Za wnioskiem głosowało 14 przedstawicieli, przeciw 0.

9. Modernizacja placu zabaw przy ul. 11-go Listopada 2 i 4. Za wnioskiem głosowało 10 przedstawicieli, przeciw 4.

10. Zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach. Wniosek o przekazanie darowizny w wysokości 500 zł. Za wnioskiem głosowało 12 przedstawicieli, przeciw 0.

                                   

Początek strony

 


SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2005.1. Wprowadzenie

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakładów Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakładu Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminnej Spółdzielni "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osób fizycznych.

Pierwsze inwestycje rozpoczęto w listopadzie 1984 r. Po drugim roku działalności Spółdzielnia dysponowała już 112 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 6.298 m2.

Najwięcej mieszkań przyjęto do użytku w roku 1992 tj. 425 mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 24.970 m2 (mieszkania lokatorskie realizowane z udziałem kredytu z PKO przy oprocentowaniu w skali roku w wysokości 55%).

Na koniec 2005 r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach była właścicielem 32 budynków wielorodzinnych o 1.408 mieszkaniach o 76 391,79 m2 p. u., 29 lokalach użytkowych o 2.304,82 m2 p. u., 84 garażach o 1 512,23 m2 p. u. Łączna powierzchnia lokali: 80.208,84 m2 p. u.

Na początku działalności Spółdzielnia budowała mieszkania wyłącznie typu lokatorskiego. Od 1993 roku rozpoczęto budowę mieszkań typu własnościowego w 100% ze środków własnych członka Spółdzielni. Mieszkania typu własnościowego stanowiły na koniec 2005 r. 41% zasobów, tj. 580 mieszkań. W roku 1998 podjęto decyzję o realizacji mieszkań lokatorskich finansowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Do końca 2005 r. wybudowano 3 takie budynki o 198 mieszkaniach, 4 lokalach usługowych oraz 54 garażach.

Teren, na którym znajdują się budynki mieszkalne, zajmuje ogólną powierzchnię 12,9524 ha. Teren niezabudowany, znajdujący się przy ul. Świerkowej w Suwałkach, zajmuje ogólną powierzchnię 3,2837 ha i jest on przeznaczony pod kontynuację budowy osiedla o około 450 mieszkaniach.

Od 2002 r. Spółdzielnia rozpoczęła zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Na koniec 2005 r. zarządzaliśmy 8 Wspólnotami Mieszkaniowymi o 377 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokalu użytkowego 22.339,32 m2.

Ilość członków Spółdzielni na dzień 31.12.2005 r. - 1 535 w tym:

a) zamieszkałych - 1 428 (w tym 1 członek prawny)

b) oczekujących - 41

c) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 28

d) członkowie prawni (pozostali) - 2

e) członkowie pozostali - 36.

 

2. Skład Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Leszek Marek Janiszewski

Prezes Zarządu

okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r

1) Koordynator pracy Zarządu,

2) Bezpośrednia odpowiedzialność za:

a) całokształt spraw ekonomicznych i finansowych,

b) całokształt spraw pracowniczych oraz BHP i p. poż.

c) całokształt spraw organizacyjnych, prawnych,, samorządowych i OC.

d) całokształt spraw członkowsko - mieszkaniowych i inwestycji.

 

Magdalena Wasilewska 

Wiceprezes Zarządu

okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r

 Koordynacja pracy i nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową.

3. Omówienie głównych kierunków działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2005 r.

3.1. Działalność organizacyjno-samorządowa.

Podstawową formą realizowania zadań i kierowania działalnością Spółdzielni była kolektywna praca Zarządu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli pracownicy merytorycznie związani z tematyką posiedzeń. Przedmiotem obrad Zarządu były głównie tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz całokształt zagadnień inwestycyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a ponadto ocena pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

W zakresie problematyki organizacyjno-samorządowej Zarząd wykonał między innymi następujące czynności:

1. Przygotował i opracował materiały na Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2005 r.

2. Opracował materiały na 10 posiedzeń Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Odbył 47 posiedzeń, na których:

a) podjęto 134 uchwały,

b) wydano szereg zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień o charakterze instrukcyjnym, porządkowym i organizacyjnym.

4. Przedmiotem 134 uchwał Zarządu przyjętych w 2005 r. było:

- w zakresie spraw członkowskich - 107 uchwał

- w zakresie spraw finansowo-księgowych - 21 uchwał

- w zakresie spraw organizacyjno-pracowniczych - 6 uchwał.

3.2. Działalność eksploatacyjna i remontowa.

W roku 2005 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę 805.500 zł. Dodatkowo w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozyskano kwotę 37.641,79 zł. na zadanie pod nazwą "Parking w pasie drogowym ulicy 11 Listopada 1 - 3 w Suwałkach". Powyższe środki wykorzystano na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy powyższych budynkach.

Pod względem finansowym plan remontów został zrealizowany w 100,7%. W zakresie rzeczowym planu remontów nie udało się zrealizować całkowicie - nie zostało całkowicie zakończone zagospodarowanie terenu przy budynkach Lityńskiego 1A - 5A - 7 - Reja 80A w związku z nastaniem niskich temperatur w miesiącu listopadzie. Należy zaznaczyć, iż zadanie to zostało wprowadzone do planu remontów w miesiącu wrześniu 2005 r. i zostało sfinansowane z "innych dochodów Spółdzielni". Ogrodzenie i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy budynku Reja 84 zostało zrealizowane w ramach przyznanych środków z Funduszu Prewencyjnego K.U. FILAR S.A.

Informację z wykonania planu remontów w 2005 r. stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na rok 2006 zaplanowano fundusz remontów w wysokości:

- finansowany odpisami na fundusz remontowy - 583.000 zł.

- finansowany innymi dochodami - 171.700 zł.

W ramach powyższych środków zamierzamy wykonać:

1. Odnowienie i remont placów zabaw.

2. Wymiana nawierzchni chodników od strony sklepów przy budynku Lityńskiego 10.

3. Malowanie klatek schodowych w budynku 11 Listopada 1A. Blok przekazany do użytku w 1999 r.

4. Zadaszona obudowa śmietników przy budynkach: Lityńskiego 12 - 14, 10, 7 - 9.

5. Docieplenie szczytów budynków: Lityńskiego 7, 9, 11, 13, 15, Reja 84A.

6. Remont pokrycia dachowego w budynkach: 11 Listopada 3, 5, 7, Reja 78.

7. Wymiana (legalizacja) wodomierzy - 11 Listopada 1, 1A, Lityńskiego 10, 10B, 12, Kowalskiego 21.

8. Remonty bieżące instalacji wod. - kan., c.o., ogólnobudowlane.

9. Dofinansowanie 50% do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach.

Zdajemy sobie sprawę, że osiedla nasze i tereny przyobiektowe, a w szczególności drogi, parkingi i chodniki wymagają szeregu prac, lecz zakres ich jest uwarunkowany od środków finansowych, którymi Spółdzielnia może dysponować na te cele.

Biorąc pod uwagę przewidywane dodatkowe dochody, wzorem lat ubiegłych, dokonana zostanie korekta planu finansowego i rzeczowego funduszu remontów uwzględniająca realizację innych niezbędnych przedsięwzięć.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przeznaczenie nawet znacznych środków na poprawienie estetyki naszych osiedli nie przyniesie pożądanych efektów przy obojętności, braku reakcji mieszkańców na częste akty wandalizmu i dewastacji mienia spółdzielczego.

3.3. Działalność inwestycyjna.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach obsługę inwestycyjną prowadzi we własnym zakresie.

Zakończono budowę i przekazano do użytkowania (protokół użytkowania obiektu z dnia 19.08.2005 r.) budynek mieszkalny przy ulicy Modrzewiowej 27 w Suwałkach o 46 mieszkaniach i 10 garażach o wartości 3.205.222,13 zł.

Przekazano plac budowy pod realizację kolejnego budynku przy ul. Modrzewiowa - Jana Pawła II o 91 mieszkaniach.

3.4. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W roku 2002 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. w ramach podpisanych umów Spółdzielnia jako zarządca przejęła do obsługi j. n.:

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4A o 40 mieszkaniach - 2 158,85 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4 o 61 mieszkaniach - 2 997,00 m2 p.u. i lokalu usługowym - 324,60 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2 o 39 mieszkaniach - 2 175,11 m2 p.u.

Z dniem 1 lutego 2002 r. w ramach podpisanej umowy Spółdzielnia jako zarządca przejęła do obsługi j.n.:

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatka V o 10 mieszkaniach - 589,00 m2 p.u.

Z dniem 1 października 2002 r. w ramach podpisanych umów Spółdzielnia jako zarządca przejęła do obsługi j. n.:

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatki I - IV o 30 mieszkaniach - 1 748,79 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47A i 49 o 138 mieszkaniach - 8 041,80 m2 p.u.

Z dniem 1 grudnia 2003 r. w ramach podpisanej umowy Spółdzielnia jako zarządca przejęła do obsługi j.n.:

- Wspólnota Mieszkaniowa Utrata 153 o 9 mieszkaniach - 490,90 m2 p.u.

Z dniem 1 czerwca 2004 r. w ramach podpisanej umowy Spółdzielnia jako zarządca przejęła do obsługi j.n.:

- Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16 o 50 mieszkaniach - 3 813,27 m2 p.u.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółdzielnia zarządzała ośmioma Wspólnotami Mieszkaniowymi o 377 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokalu użytkowego 22 339,32 m2.

Z tytułu tej działalności osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 169.073,37 zł., (w roku 2004 - 152.440,02 zł.). Uzyskane środki w całości przeznaczono na działalność remontową.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok ubiegły.

Należy zaznaczyć, iż prowadzone są negocjacje, które zaowocują w 2006 r. podpisaniem następnych umów o zarządzanie kolejnymi wspólnotami mieszkaniowymi.

3.5. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

3.5.1. Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2005 r. obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 85.381.509,57 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za rok 2005 przedstawiają się następująco:

Lp Treść Koszty Dochody Wynik
a Eksploatacja bieżąca  1 160 516,54 1 203 933,09 43 416,55
b Niedobór zimnej wody i kanalizacji 95 361,36 60 333,02 -35 028,34
c Działalność remontowa  248 491,96  -248 491,96
1 Razem eksploatacja bieżąca 1 504 369,86  1 264 266,11 -240 103,75
2 Odpisy na fundusz remontowy 571 579,22 571 579,22 0,00
3 Utrzymanie porządku 306 265,44 323 876,75 17 611,31
4 Energia cieplna w tym:  2 410 505,74 2 854 464,55 443 958,81
nadwyżka do rozliczenia z mieszkańcami w 2006 r.  -443 958,81 -443 958,81
5 Zimna woda i kanalizacja w tym: 596 457,61 501 096,25 -95 361,36
do pokrycia w eksploatacji  -95 361,36 95 361,36
6 Operacyjne  5 219,66 24 630,36 19 410,70
7 Finansowe 52 635,56 52 635,56
8 Usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych 169 073,37 169 073,37
9 Konserwacja urządzeń gazowych 6 806,80 7 156,80 350,00
10 Konserwacja urządzeń domofonowych  15 175,48 15 348,00 172,52
Razem 5 321 018,45 5 340 168,16 19 149,71
Podatek dochodowy od osób prawnych  -190,00
Ogółem wynik GZM 18 959,71

 

Szczegółowy zakres poniesionych kosztów i dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawiają tabele:

Nr 1 - Eksploatacja bieżąca

Nr 2 - Fundusz remontowy

Nr 3 - Koszty ogólne i konserwacji

Nr 4 - Utrzymanie porządku

Nr 5 - Zimna woda i kanalizacja

Nr 6 - Energia cieplna

Nr 7 - Środki trwałe w budowie.

Dostępne ze względu na obszerność danych w sekretariacie MSM w godzinach jego pracy  lub poprzez internet po zgłoszeniu zapotrzebowania na adres  E-mail: sekretariat.msm.suwalki@wp.pl

 

3.5.2. Informacja o zadłużeniach mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2005 r.

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na 31.12.2005 r. wyniosło 336.584,79 zł. Stanowi to 6,08% naliczenia rocznego a średnio miesięcznego 72,2%. Statystycznie na jedno mieszkanie przypada 239,05 zł zadłużenia. Spółdzielnia posiada 1 408 mieszkań w tym zadłużonych 723, stanowi to 51,3% wszystkich mieszkań. W analogicznym okresie roku 2004 zadłużenie wynosiło 307.024,48 zł i stanowiło 5,71% naliczenia rocznego i 69,28% naliczenia miesięcznego. Zadłużonych było 652 lokali, na jedno mieszkanie przypadało 225,42 zł zadłużenia. Nastąpił wzrost zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 0,37% natomiast do miesięcznego o 2,92%. Wzrosła liczba zadłużonych lokali o 71. Wzrosło statystyczne zadłużenie na jedno mieszkanie o 13,63 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio miesięcznie 300 osób t.j. 21% wszystkich mieszkań, miesięczna wartość dodatków to około 38 000 zł. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o około 4%.

Zarząd MSM prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie upomnień mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami powyżej 2 miesięcy, wzywa i przeprowadza rozmowy z dłużnikami, co powoduje w niektórych przypadkach spłatę długów.

W przypadku 20 osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity i nie regulowały swoich zobowiązań, Zarząd zmuszony był skierować sprawy do Sądu a w przypadku 11 osób do Komornika.

W roku 2005 wykluczono z rejestru członków Spółdzielni 23 osoby. Następstwem wykluczenia z członkostwa Spółdzielni było skierowanie przez Zarząd osób wykluczonych do Sądu (z wyjątkiem tych, którzy złożyli odwołania do Zebrania Przedstawicieli Członków) o orzeczenie eksmisji. W 2005 r. zasądzono 2 eksmisje z prawem do lokalu socjalnego. Łącznie w stosunku do wykluczonych członków Spółdzielni orzeczono 11 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego. W roku 2005 pozyskano 4 lokale socjalne, do których przekwaterowano rodziny z wyrokami eksmisyjnymi z prawem do lokalu socjalnego. Brak lokali socjalnych, które ma zapewnić Urząd Miasta w Suwałkach wstrzymuje wykonanie dalszych 7 eksmisji.

Statystykę zadłużeń na dzień 31.12.2005 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Okres zadłużenia w miesiącach  Liczba zadłużonych mieszkań  Kwota zadłużenia  Procentowy udział w zadłużeniu ogółem

Poniżej 1 miesiąca

Od 1 do 3

Od 3 do 6

Od 6 do 12

Powyżej 12 miesięcy

433

198

64

20

8

44.875,26

106.636,20

 89.678,65

 55.556,66

 39.838,02

13,3

31,7

26,6

16,6

11,8

Razem

723 

336.584,79

100,0

 

Zadłużenie z tytułu normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2005 r. wyniosło 73.984,69 zł. Stanowi to 113% naliczenia miesięcznego i 9,42% naliczenia rocznego. W analogicznym okresie roku 2004 zadłużenie wynosiło 83.052,05 zł i stanowiło 10,53% naliczenia rocznego a miesięcznego 126,45%. Nastąpił spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia miesięcznego o 13,45% oraz spadek do naliczenia rocznego o 1,11%. Obciążonych spłatą kredytu jest 455 mieszkań z tego 143 to dłużnicy stanowiący 31,43% wszystkich mieszkań. Z opłatami powyżej 3 miesięcy zalega 46 mieszkań na kwotę 51.577,37 zł. a z opłatami powyżej 12 miesięcy zalega 7 mieszkań na wartość 14.894,69 zł., z zawieszeń skorzystało 174 osób, w analogicznym okresie 2004 roku z zawieszeń skorzystało 183 osób.

3.5.3. Sytuacja finansowa Spółdzielni.

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2005 r. w stosunku do 2004 r. przedstawiają się j.n.:

2004

2005

1. Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,26

1,13

2. Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe - zapasy

 zobowiązania krótkoterminowe

1,25

1,13

3. Wskaźnik płynności III

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkoterminowe

0,90

0,67

4. Szybkość obrotu należności

należności z tytułu dostaw i usług x 365 

przychody netto ze sprzedaży

33

27

5. Szybkość spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365

wartość sprzedaży towarów i koszt wytworzenia usług

87

64

6. Szybkość obrotu zapasów

zapasy x 365

 wartość sprzedaży towarów + koszt wytworzenia usług

0,75

0,59

7. Pokrycie majątku trwałego kapitałem

kapitał własny + rezerwy

 aktywa trwałe

0,45

0,47

8. Trwałość struktury finansowania

kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 

suma pasywów

0,98

0,97

4. Podsumowanie

Nadwyżka dochodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2005 wyniosła 18 959,71 zł. i zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększy dochody tej gospodarki w roku 2006.

Koszt eksploatacji bieżącej lokali mieszkalnych w przeliczeniu na m2 p.u. miesięcznie wyniósł 1,53 zł. i został pokryty opłatami eksploatacyjnymi w wysokości 1,19 zł/m2 p.u. Różnica 0,34 zł/m2 p.u. została pokryta nadwyżką przychodów nad kosztami roku ubiegłego w wysokości 0,03 zł/m2 p.u. oraz innymi dochodami wypracowanymi przez Spółdzielnię w wysokości 0,31 zł/m2 p.u.

W roku 2005 wydatkowano w Spółdzielni na remonty kwotę 810 829,93 zł., z czego:

- 571 624,57 zł. - odpis dokonany do wysokości opłat pobieranych od lokali mieszkalnych i użytkowych;

- 32 080,89 zł. - nadwyżka z lat ubiegłych;

- 13 354,20 zł. - kwota uzyskana w wyniku przekształceń praw do lokali mieszkalnych z "lokatorskiego" na "własnościowe";

- 37 626,24 - kwota uzyskana z UM Suwałki na realizację zadania w ramach Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (remont nawierzchni);

- 248 491,96 - kwota uzyskana z innych dochodów wypracowanych przez Spółdzielnię takich jak finansowych, operacyjnych, zarządzania wspólnotami.

Należy podkreślić, iż w zasobach MSM w Suwałkach opłaty za używanie lokali mieszkalnych są najniższe wśród zarządców (administratorów) budownictwa wielorodzinnego na terenie Suwałk. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółdzielni.

Dobre wyniki ekonomiczne czy wręcz bardzo dobre wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2005 r. nie przysłaniają nam problemu narastającej z roku na rok różnicy w rozliczeniu kosztów i dochodów zimnej wody. W roku 2006 Spółdzielnia przeznaczy ponad 50 tys. zł. na wymianę i legalizację wodomierzy (w roku 2005 - 40 tys. zł.). Niestety, nie stać nas na wykonanie wymiany i legalizacji wszystkich wodomierzy w jednym roku, aby zniwelować powyższe różnice.

W roku 2005, realizując uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni kontynuowaliśmy realizację budynku mieszkalnego zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa, Świerkowa, Papieża Jana Pawła II. Przekazano do użytku pierwszy 46-rodzinny budynek mieszkalny. Przyjęte nowatorskie rozwiązania techniczne pokazały, iż jest to najtańszy w eksploatacji budynek wielorodzinny na terenie Suwałk.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców Suwałk (i nie tylko) realizacją mieszkań na tym terenie, podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy następnego budynku na tym osiedlu. W grudniu 2005 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Realizując wnioski członków Spółdzielni ustanowiono w 2005 r. w stosunku do 26 lokali prawo odrębnej własności. Należy zaznaczyć, iż z 26 wyodrębnionych lokali mieszkalnych w stosunku do 21 lokali prawo odrębnej własności ustanowiono łącznie z prawem do własności ułamkowej nieruchomości gruntowej (a nie wieczystego użytkowania). Było to możliwe ze względu na nabycie przez Spółdzielnię prawa własności do 8,5803 ha gruntów, które wcześniej były w użytkowaniu wieczystym.

Na koniec 2005 r. na ogólną powierzchnię gruntów będących we władaniu Spółdzielni 16,2360 ha, 9,4995 ha jest jej własnością a 6,7365 ha użytkowane jest na zasadzie użytkowania wieczystego.

W 2006 r. będą prowadzone działania, aby dokonać kolejnych przekształceń użytkowania wieczystego na prawo własności.

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem legalności, rzetelności, wiarygodności i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Przeprowadzone kontrole w 2005 r. zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni, PKO BP O/Białystok oraz Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku nie wniosły uwag mogących dać podstawy do negatywnej oceny działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Należy podkreślić, iż pomimo przyrostu zadłużenia członków Spółdzielni we wnoszeniu opłat za używanie lokali (łącznie ze spłatą kredytów) przekraczającego w pewnych okresach kwotę 500 tys. zł. Spółdzielnia terminowo realizowała w 2005 r. swoje zobowiązania.

Przedstawiony, pozytywny obraz całokształtu działalności, wyników ekonomicznych i sytuacji majątkowo-finansowej wskazuje, iż nie ma zagrożenia dla przyszłości Spółdzielni w roku 2006 i latach następnych.

 

 

Początek strony

 

 


SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2005

 

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana w dniu 22 kwietnia 2002 r. przez Zebranie Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach, której przewodniczył Pan Zbigniew Andrulewicz pracowała od 01.01.2005 r. do końca kadencji tj. do 21.04.2005 r. w niżej wymienionym składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Andrulewicz Zbigniew - Przewodniczący RN

2. Przekop Mirosław Henryk - Z-ca Przewodniczącego RN

3. Bołtrukanis Lechosław - Sekretarz RN

4. Stankiewicz Tadeusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Stankiewicz Tadeusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Strękowska Teresa - Z-ca Przewodniczącego Kom. Rewizyjnej

3. Przekop Mirosław Henryk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członek Rady Nadzorczej:

1. Lubiński Stanisław - Członek RN.

 

Rada Nadzorcza, której kadencja upłynęła z dniem 21 kwietnia 2005 r. odbyła w 2005 r. trzy posiedzenia, których tematem była bieżąca działalność gospodarcza Spółdzielni, ocena działalności Spółdzielni za 2005 r., omówienie materiałów na Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni oraz bieżąca działalność normatywna.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

* "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach".

* planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na 2005 r.

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2004,

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2004,

* podziału członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na grupy członkowskie.

* zmian do "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach".

* uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2005 r.

Komisja Rewizyjna RN odbyła dwa planowane posiedzenia. Przedmiotem pracy Komisji było:

1. Weryfikacja rachunków z dostawcami oraz innych kosztów poniesionych przez Spółdzielnię za IV kwartał 2004 r.

2. Kontrola dokumentacji przetargowej oraz zawartych umów w IV kwartale 2004 r.

3. Kontrola wykonania planu wynagrodzeń za 2004 r.

W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni.

 

W dniu 21 kwietnia 2005 r. Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej, która ukonstytuowała się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Bołtrukanis Lechosław - Przewodniczący RN

2. Przekop Mirosław Henryk - Z-ca Przewodniczącego RN

3. Kossa Lucyna - Sekretarz RN

4. Sawicki Antoni - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Sawicki Antoni - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Stankiewicz Tadeusz - Z-ca Przewodniczącego Kom. Rewizyjnej

3. Staszczyk Danuta - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członek Rady Nadzorczej:

1. Świacki Jan - Członek RN.

 

W dniu 19.12.2005 r. w związku z rezygnacją Pana Antoniego Sawickiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN i pracy w Komisji, Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Bołtrukanis Lechosław - Przewodniczący RN

2. Przekop Mirosław Henryk - Z-ca Przewodniczącego RN

3. Kossa Lucyna - Sekretarz RN

4. Stankiewicz Tadeusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Stankiewicz Tadeusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Kossa Lucyna - Z-ca Przewodniczącego Kom. Rewizyjnej

3. Staszczyk Danuta - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członek Rady Nadzorczej:

1. Świacki Jan - Członek RN

2. Sawicki Antoni - Członek RN.

 

Rada Nadzorcza wybrana na nową kadencję odbyła w 2005 r. siedem posiedzeń, których główną tematyką było:

ˇ analiza wykonania zadań gospodarczych,

ˇ okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i dochodów na poszczególnych rodzajach działalności,

ˇ analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych,

ˇ ocena rzetelności działania Spółdzielni ze zwróceniem uwagi na stopień wykorzystania wszelkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz realizacji statutowych celów Spółdzielni, sprawności obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych,

ˇ ocena gospodarności Spółdzielni przez pryzmat nie tylko wewnętrznych działań gospodarczych ale również współpracę z zewnętrznymi partnerami gospodarczymi i samorządowymi.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

* "Regulaminu konkursu pod nazwą: Piękne ogrody i balkony w naszej Spółdzielni",

* zmian do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach na 2005 r.,

* zmian do "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach",

* wskazania źródła pokrycia różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a otrzymaną refundacją ze Skarbu Państwa na wykonanie art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Spółdzielnia poniosła wydatki w kwocie 10.269,22 zł., Skarb Państwa przekazał środki w wysokości 4.784 zł., różnicę w kwocie 5.485,22 zł. zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej odniesiono w koszty eksploatacji bieżącej),

* korekty planu finansowo-gospodarczego na 2005 r. (zmiana sposobu rozliczenia kosztów ogólnych Zarządu),

* korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2005 r. (zwiększenie w zakresie rzeczowym o remont dachu Lityńskiego 5, remont balkonów, zagospodarowanie terenu przy bud. Lityńskiego 1A, 5A, 7, Reja 80A, przeznaczenie rezerwy w kwocie 163.000 zł. na dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej),

* badania sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2005 r.,

* wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2005 r.,

* planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2006 r.,

* wykluczenia z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

* uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2006 r.,

* "Regulaminu ochrony danych osobowych w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach".

Komisja Rewizyjna RN odbyła pięć posiedzeń. Przedmiotem pracy Komisji było przede wszystkim:

1. Weryfikacja rachunków z dostawcami za I kwartał 2005 r. oraz analiza kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

2. Kontrola dokumentacji przetargowej oraz zawartych umów w I kwartale 2005 r. oraz analiza kosztów i dochodów wody, c.o., kanalizacji za 2004 r. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

3. Kontrola wykonania planu modernizacji i remontów za 2004 r. oraz za I kwartał 2005 r. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

4. Weryfikacja rachunków z dostawcami za II kwartał 2005 r. Sprawdzenie dokumentacji zakończenia inwestycji budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja wnioskuje o bardziej szczegółowe opisywanie faktur zakupów.

5. Rozliczenie finansowe budynku przy ul. Modrzewiowej - budynek C. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

6. Kontrola dokumentacji przetargowej oraz zawartych umów w II kwartale 2005 r. oraz analiza kosztów i dochodów wody, c.o., kanalizacji za I półrocze 2005 r. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

7. Analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego za I półrocze 2005 r. Wydanie opinii dotyczącej planu modernizacji i remontów na 2006 r. i zabezpieczenia hipoteczne Spółdzielni. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

Ważny element pracy Rady stanowiły zadania normatywne. Prace te polegały przede wszystkim na analizie regulaminów dotychczas obowiązujących, określających zasady gospodarki Spółdzielni oraz stosunki między Spółdzielnią a jej członkami. Analizie poddano również regulaminy poszczególnych organów samorządowych Spółdzielni. Prace te podyktowane były przyjętymi zmianami do statutu Spółdzielni, wynikającymi ze zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Po kolejnych zmianach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze, które weszły w życie w lipcu 2005 r., należy dokonać kolejnych zmian statutu i regulaminów wewnętrznych. Propozycję nowelizacji kolejnych zmian statutu omawiano już na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej w IV kwartale 2005 r.

Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię powierzonych zadań z uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

Interesowała się sprawami gospodarki finansowej Spółdzielni, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawami członkowsko-mieszkaniowymi.

Podobnie jak w latach ubiegłych tematem szczególnie absorbującym Radę Nadzorczą były zaległości czynszowe i kredytowe. Temu problemowi Rada Nadzorcza poświęciła bardzo dużo czasu. Na posiedzenia zapraszani byli członkowie, którzy zalegali w opłatach wobec Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonych rozmów, część osób uregulowała zaległość, osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale rokującym szansę spłaty należności, zaległość rozkładano na raty. Natomiast w przypadku 23 osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity, a posiadały duże zadłużenie, Rada Nadzorcza zmuszona była podjąć uchwały o wykluczeniu z rejestru członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z działalności Spółdzielni jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2005 r. Spółdzielnia zarządzała ośmioma Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni ogólnej mieszkań i lokalu użytkowego 22.339,32 m2 (377 mieszkań). Z tytułu tej działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 169.073,37 zł. (w roku 2004 - 152.440,02 zł.).

Oceniając działalność Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza pozytywne aspekty w działalności Spółdzielni, takie jak:

1) utrzymanie najniższych kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym na terenie Suwałk,

2) świadczenie usług na coraz wyższym poziomie,

3) brak zastrzeżeń do działalności merytorycznej i formalno-prawnej Spółdzielni,

4) przekazanie do użytku budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 27 w Suwałkach (46 mieszkań, wbudowane garaże),

5) rozpoczęcie realizacji kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej w Suwałkach.

Należy podkreślić, iż z działalności operacyjnej i finansowej oraz z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzyskano w roku 2005 dodatkowe przychody w wysokości 246.339,29 zł. (w 2004 r. - 194.993,43 zł.), co pozwoliło na wygospodarowanie 0,27 zł./m2 (w 2004 r. - 0,22 zł./ m2) mieszkania miesięcznie.

Osiągnięte wyniki finansowe w 2005 r. i szacowane na 2006 r. pozwoliły po raz kolejny na utrzymanie opłat eksploatacyjnych w roku 2006 na dotychczasowym poziomie.

Wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania zostały terminowo i prawidłowo wykonane.

 

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi M. Janiszewskiemu

za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

2. Z-cy Prezesa Zarządu - Magdalenie Wasilewskiej

za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

Powrót na początek strony

 


 

 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Zebrania Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Reja 80A 16-400 Suwałki

 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Reja 80A, 16-400 Suwałki, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 85.381.509,57 zł.

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 (za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.) zamykający się wynikiem finansowym w wysokości 0 zł.

4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółdzielni.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst, Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694),

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie,

3) przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31.12.2005 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,

b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

 

Biegły Rewident

Genowefa Zubrzycka

Nr uprawnień: 4657/5844

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 673

Suwałki dnia: 15.03.2006 r.

 

Suwałki dnia: 15.03.2006 r.

 

Powrót na początek strony


 

INFORMACJA

o odbytych w dniach 08 maja - 09 maja 2006 r. Zebraniach Grup Członkowskich Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

W dniach 08 maja - 09 maja 2006 roku odbyły się doroczne Zebrania Grup Członkowskich Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zebrani obradowali zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem obrad.

Na Zebraniach Grup Członkowskich zgłoszono i przyjęto przez głosowanie do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach następujące wnioski:

 

Grupa I z dnia 08.05.2006 r.

Budynki: Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16B, Kowalskiego 21, Modrzewiowa 27 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie oczekujący.

 

1. Naprawienie zabudowy okien piwnicznych w budynku Reja 84 od strony ul. Reja. Za wnioskiem głosowało 16, przeciw 1.

2. Zobowiązanie służb odpowiedzialnych do bieżącego opróżniania śmietników (także w niedzielę i święta). Za wnioskiem głosowało 16, przeciw 0.

3. Zamalowanie napisów i rysunków (graffiti) na murach. Za wnioskiem głosowało 22, przeciw 0.

4. Składanie wspólnych list (wykazów) opłat za wodę do różnych banków dla osób zainteresowanych, dokonujących opłat poprzez stałe zlecenia. Za wnioskiem głosowało 12, przeciw 0.

5. Usunięcie piachu z placów zabaw przy ul. Lityńskiego 10A i 10B, nawiezienie ziemi, zazielenienie, wymianę i uzupełnienie starych, zardzewiałych huśtawek i zjeżdżalni tak, aby były to place zabaw a nie boiska do gry w piłkę. Za wnioskiem głosowało 19, przeciw 0.

6. Wykonanie nowego placu zabaw przy bloku ul. Lityńskiego 1A oraz jego zagospodarowanie. Za wnioskiem głosowało 22, przeciw 0.

7. Uzupełnienie ubytków w skupieniach krzewów (usunąć suche, zasadzić nowe) między blokami 84 i 84A. Za wnioskiem głosowało 13, przeciw 0.

8. Poprawienie prowizorycznego przejścia przez trawnik przy bloku Lityńskiego 13 i 9. Wyrównanie położonych płytek chodnikowych, by były bezpieczne. Za wnioskiem głosowało 6, przeciw 1.

9. Uzupełnienie na pozostałych blokach, na szczytach bloków z dwu stron zapisów nazwy ulicy i nr bloków. Za wnioskiem głosowało 10, przeciw 0.

10. Sprawdzanie na bieżąco oświetlenia na terenie osiedla. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

11. Zobowiązanie Spółdzielni do podejmowania skutecznych działań w zakresie nieczystości pozostawianych przez psy. Za wnioskiem głosowało 18, przeciw 0.

12. Zadaszenie śmietników (2) między blokami Lityńskiego 1 i Lityńskiego 1A. Za wnioskiem głosowało 9, przeciw 0.

13. Uporządkowanie podwórka przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

14. Powołanie komisji społecznej składającej się z 5 osób z Zarządu i członków Spółdzielni w celu wykonania inwentaryzacji małej architektury wokół bloków (stan techniczny chodników, placów zabaw, ławek, płotków, zieleni, itp.). Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

15. Zobowiązanie mieszkańca lub Spółdzielni Mieszkaniowej do sprzątania terenu wokół (i pod) podjazdu dla inwalidy przy bloku Lityńskiego 16B. Za wnioskiem głosowało 23, przeciw 0.

16. Zamienienie 3 małych kontenerów na śmieci na 1 duży i ogrodzenie kontenerów na śmieci przed budynkiem Lityńskiego 16B. Za wnioskiem głosowało 13, przeciw 0.

17. Wymiana chodnika przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 21, przeciw 0.

18. Wymiana powierzchni chodnikowej przy bloku Lityńskiego 1 i kawałka chodnika od Lityńskiego 1 do Lityńskiego 1A. Za wnioskiem głosowało 21, przeciw 0.

19. Zadaszenie śmietnika przy bloku 84 i 84A. Za wnioskiem głosowało 11, przeciw 0.

 

Grupa II z dnia 09.05.2006 r.

Budynki: 11 Listopada 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 11, Szpitalna 85, 85A, 87 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie prawni:

 

1. Docieplenie narożnika mieszkania - pionu przy ul. 11-go Listopada 2 m.29. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

2. Docieplenie szczytu I klatki bloku 11-go Listoapada 1. Za wnoskiem głosowało 3, przeciw 0.

3. Modernizacja placu zabaw przy ul. 11-go Listopada 2 i 4. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

4. Na terenie wysypiska za blokiem przy ul. Szpitalnej wyrównać teren. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

 

Powrót na początek strony