SPRAWY  SAMORZĄDOWE


INFORMACJA

o odbytym w dniu 22 listopada 2007 roku Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

 

W dniu 22 listopada 2007 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, zgodnie z Art. 9 Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach podjęło następujące uchwały:

-  w sprawie utrzymania w mocy Uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczących wykreślenia z członkostwa (2 uchwały),

-  w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

-  w sprawie jednolitego tekstu statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

-  w sprawie wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej w MSM w Suwałkach,

-  w sprawie zbycia nieruchomości,

-  w sprawie "Regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach".

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przyjęto przez głosowanie do realizacji następujący wniosek:

1. Poczynić niezbędne starania w celu utrzymania porządku (dotyczy nieczystości pozostawianych przez psy) na osiedlu Lityńskiego i Reja (stare osiedle). Za wnioskiem głosowało 9 przedstawicieli, przeciw 8.

Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zostało poprzedzone Zebraniami Grup Członkowskich, które odbyły się w dniach 12 i 14 listopada 2007 r.

 

Początek strony


INFORMACJA

o przeprowadzonej przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2006r.

 

 

Białystok, 24.10.2007 r.

ZR-328/07

Rada Nadzorcza i Zarząd 

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Suwałkach

 

Stosownie do umowy zawartej w dniu 13.08.2007r. pomiędzy Spółdzielczym Regionalnym Związkiem Rewizyjnym w Białymstoku i Zarządem Spółdzielni, Związek w dniach od 10 września do 17 października 2007 roku przeprowadził lustrację pełną działalności Spółdzielni za okres 01.01.2003 roku do 31.12.2006 roku.

Ustalenia lustracji oparte zostały na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych lustratorowi dokumentów, dokonanych przez niego oględzinach obiektów oraz wyjaśnieniach złożonych przez pracowników Spółdzielni i stanowią podstawę do pozytywnej oceny działalności Spółdzielni w badanym okresie.

W szczególności ustaleniom lustracji służyły:

- statut i unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym,

- analiza planów i sprawozdań z ich wykonania ,

- przygotowane przez pracowników Spółdzielni tabelarycznie przedstawione dane z zakresu objętego lustracją,

- dokumentacja z działalności organów samorządowych Spółdzielni,

- dokumenty i ewidencja finansowo-księgowa Spółdzielni,

- dokumentacja dotycząca merytorycznej działalności Spółdzielni objętej zakresem lustracji.

Protokół lustracji został podpisany przez Zarząd w dniu 19 października 2007 roku, bez zastrzeżeń.

W badanym okresie, Zarząd dokonał aktualizacji regulaminów wewnętrznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni w ten sposób zrealizował jeden z wniosków lustracji za 2002 rok.

Stwierdzono, że obowiązujący w Spółdzielni w okresie objętym lustracją statut znowelizowany został w 2003 r. w dostosowaniu do przepisów uchwalonej 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 roku oraz przepisy ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw nałożyły na Spółdzielnię obowiązek kolejnej nowelizacji statutu a następnie unormowań wewnętrznych w dostosowaniu do zmienionych jego zapisów. Taką kolejną nowelizację statutu uchwaliło Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 12.06.2006 r. Uchwalone zmiany statutu zarejestrował Sąd Rejonowy w Białymstoku w dn. 19.09.2006 r.

Ustalenia lustracji nie wykazały uchybień i nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, terminowości oraz sposobu zwoływania grup członkowskich i zebrań przedstawicieli członków. Również posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej. Decyzje i uchwały podejmowane były zgodnie z kompetencjami tych organów.

Działalność Zarządu Spółdzielni zgodna była z zakresem kompetencji określonym w Statucie i unormowaniach wewnętrznych. Dokumentacja pracy Zarządu prowadzona była właściwie.

Obowiązująca w badanym okresie struktura organizacyjna Spółdzielni, zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej dostosowana była do potrzeb jej działalności i zapewniała warunki prawidłowej realizacji zadań Spółdzielni. Akta osobowe pracowników prowadzone były zgodnie z wymogami Kodeksu pracy a sposób wynagradzania wynikał z postanowień obowiązującego w tym zakresie regulaminu.

W sposób poprawny prowadzone były sprawy członkowsko-mieszkaniowe. Jedynie nieprawidłowym działaniem był zwrot wpłaconych udziałów przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z takim żądaniem.

Działalność Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi cechowała w badanym okresie równowaga finansowa.

W kolejnych objętych lustracją latach Spółdzielnia dokonywała przeglądów stanu technicznego zasobów co było podstawą do określenia jej potrzeb remontowych. Środki finansowe pochodzące z odpisów od lokali mieszkalnych i użytkowych wyznaczały możliwości realizacyjne planowanego zakresu remontów.

Lustracja wykazała poprawność działania Spółdzielni w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz prowadzenia "książek obiektów budowlanych", a także prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rozliczeń robót konserwacyjnych wykonywanych siłami własnymi. Nie stwierdzono także uchybień w procedurze i kryteriach wyboru zewnętrznych wykonawców robót remontowych. Umowy zawierane z wykonawcami robót remontowych wybranymi w trybie przetargowym zapewniały ochronę interesów Spółdzielni.

W świetle ustaleń lustracji pozytywnie należy ocenić realizację przez Spółdzielnię robót polegających na dociepleniu budynków i naprawie dróg i dojazdów. Wpłynęło to na poprawę estetyki osiedli.

Problemem Spółdzielni były zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Następował sukcesywny wzrost zaległości w uiszczaniu opłat przez użytkowników lokali. Na koniec 2006 roku zaległości wynosiły 394.703 zł i stanowiły 6,63 % rocznego wymiaru opłat. W strukturze dominowały zadłużenia o okresie sześciomiesięcznym i dłuższym. Zadłużenia te stanowiły 50,23 % zaległości ogółem występujących na koniec 2006 r.

Ewidencja księgowa Spółdzielni prowadzona była na bieżąco w oparciu o zasady rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzane były terminowo a za 2005 i 2006 rok zbadane przez biegłych rewidentów.

Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umożliwiała bieżące regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno prawnym oraz wobec dostawców robót i usług.

W odniesieniu do procesu wyodrębniania nieruchomości i określania przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach ustalenia lustracji wykazały, że nie uwzględnienie adaptacji poddaszy może uniemożliwić Zarządowi Spółdzielni zakończenie tego procesu.

Reasumując należy stwierdzić, iż mimo wniesionych przez lustratora uwag, ustalenia lustracji potwierdziły dalsze postępy w działalności Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni podejmując decyzje kierował się zasadą gospodarności oraz przestrzegał procedur wynikających z obowiązujących unormowań. 

Uwzględniając ustalenia protokołu lustracji, mając na uwadze dalsze doskonalenia pracy Spółdzielni, Związek przedkłada następujące zalecenia polustracyjne:

1. Przestrzegać Art. 21 z ustawy Prawo spółdzielcze odnośnie zwrotu udziałów.

2. Rozważyć możliwość zmiany uchwały określającej odrębną własność w nieruchomości przy ul. Szpitalnej w części dotyczącej powierzchni lokali oraz wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Niniejsza synteza ustaleń lustracji wraz z wnioskami winna być rozpatrzona na posiedzeniu Rady Nadzorczej / konferencji polustracyjnej/ łącznie z omówieniem wyników lustracji.

Jednocześnie proszę o przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji na najbliższym Zebraniu przedstawicieli Członków zgodnie z zapisem art. 93 § 4 ustawy "Prawo Spółdzielcze". Stosownie do art. 93 § 1b cytowanej ustawy Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

 

Członek Zarządu

Dyrektor Biura

mgr Aleksander Nikołajuk

Początek strony


INFORMACJA

o odbytym w dniu 23 kwietnia 2007 r. Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

W dniu 23 kwietnia 2007 roku odbyło się doroczne Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zebrani obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach podjęło następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia "Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach",

- w sprawie uchylenia postanowień Uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczących wykreślenia z członkostwa (4 uchwały),

- w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreśleni1 z członkostwa,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2006,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2006,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2006,

- w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- w sprawie wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej w MSM w Suwałkach.

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przyjęto przez głosowanie do realizacji następujące wnioski:

1. Sukcesywna wymiana skrzynek pocztowych w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na skrzynki unijne. Za wnioskiem głosowało 19 przedstawicieli, przeciw 0.

2. Zamurowanie podjazdu przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 16 przedstawicieli, przeciw 0.

3. Zlikwidowanie "dzikiego parkingu" przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 17 przedstawicieli, przeciw 2.

4. Przy I klatce budynku Szpitalna 85 w miejsce zniszczonej zieleni ustawić ławkę lub huśtawkę, aby uniemożliwić grę w piłkę. Za wnioskiem głosowało 11 przedstawicieli, przeciw 0.

5. Na placu zabaw między budynkami 11 Listopada 1 i 1A dostawić elementów zabawowych w celu uniemożliwienia gry w piłkę. Za wnioskiem głosowało 10 przedstawicieli, przeciw 6.

6. Przy budynkach Szpitalna 85A - 87, od strony węzła, utwardzić nawierzchnię aż do placu zabaw i na końcu ustawić blokadę. Za wnioskiem głosowało 8 przedstawicieli, przeciw 1.

7. Podjąć działania w celu uniemożliwienia parkowania samochodów na chodniku między budynkami 11 Listopada 7 i 11, od strony placu zabaw. Za wnioskiem głosowało 19 przedstawicieli, przeciw 0.

8. Zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach. Z sali zgłoszono propozycję darowizny w wysokości 500 zł. Za wnioskiem głosowało 10 przedstawicieli, przeciw 8. W związku z powyższym Zebranie Przedstawicieli Członków upoważniło Zarząd Spółdzielni do przekazania darowizny w wysokości 500 zł. na konto Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach.

9. Upoważnienie Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach do podejmowania działań w celu nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, w takich terminach, aby zapewnić rozwój Spółdzielni poprzez budowę nowych mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu, po zakończeniu budowy osiedla zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa-Świerkowa-Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. Za wnioskiem głosowało 8 przedstawicieli, przeciw 7.

10. Usunąć ławkę przy ul. Lityńskiego 12 między klatką II a III. Za wnioskiem głosowało 9 przedstawicieli, przeciw 3.

11. Wniosek o modernizację placu zabaw przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 11 przedstawicieli, przeciw 0.

12. Zakaz wieszania ogłoszeń prywatnych na drzwiach gablot i szybach. Za wnioskiem głosowało 9 przedstawicieli, przeciw 4.

 

Początek strony


 

INFORMACJA

o odbytych w dniach 16 - 17 kwietnia 2007 r. Zebraniach Grup Członkowskich Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

W dniach 16 - 17 kwietnia 2007 roku odbyły się doroczne Zebrania Grup Członkowskich Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zebrani obradowali zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem obrad.

Na Zebraniach Grup Członkowskich zgłoszono i przyjęto przez głosowanie do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach następujące wnioski:

 

Grupa I z dnia 16.04.2007 r.

Budynki: Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16B, Kowalskiego 21, Modrzewiowa 27, Papieża Jana Pawła II 10 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie oczekujący.

1. Sukcesywna wymiana skrzynek pocztowych w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na skrzynki unijne. Za wnioskiem głosowało 22, przeciw 0.

2. Zazielenienie trawą i krzewami pasów zieleni przy bloku Lityńskiego 1 między klatkami i pasów zagrodzonych na pasażu przy Spółdzielni Mieszkaniowej i przy kiosku "Ruchu". Za wnioskiem głosowało 19, przeciw 0.

3. Powiększenie parkingu przy blokach Lityńskiego 14 i 12, zwłaszcza od strony bloku Lityńskiego 14. Za wnioskiem głosowało 11, przeciw 2.

4. Postawienie jednej ławki przy bloku Lityńskiego 14 (nie ma żadnej). Za wnioskiem głosowało 4, przeciw 1.

5. Przyznanie darowizny w roku 2007 dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 1, w kwocie 500 zł. Za wnioskiem głosowało 10, przeciw 0.

6. Wymiana drzwi w klatkach (drugie) począwszy od budynków najstarszych. Za wnioskiem głosowało 12, przeciw 0.

7. Zamurowanie podjazdu przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

8. Zlikwidowanie "dzikiego parkingu" przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 18, przeciw 0.

9. Wykonanie estetycznej elewacji murku i ławeczek drewnianych na nim (według wzoru z placu przed siedzibą Spółdzielni), oddzielającego plac zabaw od budynku przy ul. Reja 84. Za wnioskiem głosowało 13, przeciw 0.

10. Naprawa płotu ogradzającego plac zabaw między budynkami Reja 84 i 84A. Za wnioskiem głosowało 20, przeciw 0.

11. Docieplenie budynku przy ul. Kowalskiego 21 klatka V. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

12. Wymiana lub odnowienie śmietniczek w zasobach Spółdzielni. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

13. Zadaszenie śmietnika przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 4, przeciw 2.

14. Zmienić odczyt wody na raz w kwartale. Za wnioskiem głosowało 5, przeciw 13. Wniosek został odrzucony.

15. Umieścić tabliczkę "Zakaz wyprowadzania psów" przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 2, przeciw 11. Wniosek został odrzucony.

16. Naprawa domofonu i ciągle cieknącej wody z daszku na domofon przy ul. Kowalskiego 21 klatka V. Za wnioskiem głosowało 18, przeciw 0.

17. Ogrodzić plac zabaw między budynkami Lityńskiego 13, 9, 15, i Reja 84A co spowoduje zabezpieczenie bawiących się dzieci przed wchodzeniem psów, parkowaniem pojazdów i wchodzeniem osób niepożądanych. Za wnioskiem głosowało 1, przeciw 10. Wniosek został odrzucony.

18. Urządzić teren zielony, kwietniki i posadzić krzewy między budynkami Lityńskiego 11 i 13. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 8. Wniosek został odrzucony.

 

Grupa II z dnia 17.04.2007 r.

Budynki: 11 Listopada 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 11, Szpitalna 85, 85A, 87 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie prawni:

1. Przy I klatce budynku Szpitalna 85 w miejsce zniszczonej zieleni ustawić ławkę lub huśtawkę, aby uniemożliwić grę w piłkę. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

2. Na placu zabaw między budynkami 11 Listopada 1 i 1A dostawić elementów zabawowych w celu uniemożliwienia gry w piłkę. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

3. Przy budynkach Szpitalna 85A - 87, od strony węzła, utwardzić nawierzchnię aż do placu zabaw i na końcu ustawić blokadę. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

4. Podjąć działania w celu uniemożliwienia parkowania samochodów na chodniku między budynkami 11 Listopada 7 i 11, od strony placu zabaw. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

 

Początek strony


SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2006.

1. Wprowadzenie

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakład Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminna Spółdzielnia "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki.

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osób fizycznych.

Pierwsze inwestycje rozpoczęto już w listopadzie 1984 r.

Na koniec 2006 r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach była właścicielem 33 budynków wielorodzinnych o 1 440 mieszkaniach o 77 872,79 m2 p. u., 29 lokalach użytkowych o 2 304,82 m2 p. u., 91 garażach o 1 694,49 m2 p. u. Łączna powierzchnia lokali: 81 872,10 m2 p. u.

Na ogólną liczbę 1 440 lokali mieszkalnych:

- 798 lokali (55%) - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

- 597 lokali (42%) - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- 45 lokali (3%) - prawo odrębnej własności lokalu.

Teren, na którym znajdują się budynki mieszkalne, zajmuje ogólną powierzchnię 16,2360 ha. Teren niezabudowany, znajdujący się przy ul. Świerkowej w Suwałkach, zajmuje ogólną powierzchnię 2,5302 ha i jest on przeznaczony pod kontynuację budowy osiedla.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2006 r. wynosi netto 49.762.958,05 zł.

Ilość członków na dzień 31.12.2006 r. - 1 640

w tym:

a) zamieszkałych - 1 452 (w tym 1 członek prawny)

b) oczekujących - 122

c) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 26

d) członkowie prawni (pozostali) - 2

e) pozostali członkowie - 38.

2. Skład Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Prezes Zarządu 

Leszek Marek Janiszewski okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1) Koordynator pracy Zarządu,

2) Bezpośrednia odpowiedzialność za:

a) całokształt spraw ekonomicznych i finansowych,

b) całokształt spraw pracowniczych oraz BHPi p. poż.

c) całokształt spraw organizacyjnych, prawnych,, samorządowych i OC.

d) całokształt spraw członkowsko-mieszkaniowych i inwestycji.

Wiceprezes Zarządu 

Magdalena Wasilewska okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 

Koordynacja pracy i nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową.

 

3. Omówienie głównych kierunków działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2006 r.

3.1. Działalność organizacyjno-samorządowa.

Podstawową formą realizowania zadań i kierowania działalnością Spółdzielni była kolektywna praca Zarządu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli pracownicy merytorycznie związani z tematyką posiedzeń. Przedmiotem obrad Zarządu były głównie tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz całokształt zagadnień inwestycyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a ponadto ocena pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

W zakresie problematyki organizacyjno-samorządowej Zarząd wykonał między innymi następujące czynności:

1. Przygotował i opracował materiały na Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2006 r.

2. Opracował materiały na 8 posiedzeń Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Odbył 54 posiedzeń, na których:

a) podjęto 180 uchwał,

b) wydano szereg zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień o charakterze instrukcyjnym, porządkowym i organizacyjnym.

4. Przedmiotem 180 uchwał Zarządu przyjętych w 2006 r. było:

- w zakresie spraw członkowskich - 156 uchwał

- w zakresie spraw finansowo-księgowych - 13 uchwał

- w zakresie spraw organizacyjno-pracowniczych - 11 uchwał.

3.2. Działalność eksploatacyjna i remontowa.

W roku 2006 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę 873.818 zł. Z pozyskanych środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w kwocie 12.172,50 zł. wykonano zadanie pod nazwą - Remont nawierzchni ciągu pieszego przy budynku Lityńskiego 10 w Suwałkach. Poprawiono estetykę otoczenia lokali handlowych przy tym budynku.

Na wyposażenie placu zabaw przy budynku Lityńskiego 1 pozyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Prewencyjnego TU "FILAR" S.A., natomiast zazielenienie i urządzenie "gazonu" przed budynkiem Reja 80A zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Pod względem finansowym plan remontów został zrealizowany w 87,8%. W zakresie rzeczowym planu remontów nie udało się zrealizować całkowicie - nie zostały docieplone szczyty budynku mieszkalnego przy ul. Lityńskiego 16B w związku ze zbyt późnym ujęciem zadania do planu remontów w trakcie korekty funduszu remontów na 2006 r. i brakiem wykonawców. Docieplenie powyższe zostanie wykonane w roku 2007. Zrealizowano natomiast dodatkowo, wprowadzone korektą planu w lipcu 2006 r. (po Zebraniu Przedstawicieli Członków), następujące prace: wymiana chodników przy budynkach Kowalskiego 21 i Lityńskiego 1, zamalowanie napisów (graffiti) na murach, legalizacja liczników ciepła w budynkach 11 Listopada 1A i 11, remont instalacji elektrycznej.

Informacja z wykonania planu remontów w 2006 r. stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na rok 2007 zaplanowano fundusz remontowy w wysokości 835.700 zł. w tym:

- finansowany odpisami na fundusz remontowy - 606.000 zł.

- finansowany innymi dochodami - 179.700 zł.

- stan z roku poprzedniego - 50.000 zł.

W ramach powyższych środków zamierzamy wykonać:

1. Place zabaw - odnowienie i remont elementów zabawowych, siedzisk, wymiana wyposażenia przy budynkach: 11 Listopada 2 - 4, Lityńskiego 10A i 9.

2. Remont klatek schodowych z przedsionkami oraz usunięciem napisów na elewacjach w budynkach: Lityńskiego 14, 12, 10, 10A, 10B i Kowalskiego 21 (klatki malowane były w 2000 r.).

3. Wymianę drzwi zewnętrznych w przedsionkach w budynkach Lityńskiego 12, 10, 10B, Kowalskiego 21 (przystosowanie do przeniesienia domofonów na zewnątrz).

4. Remont elewacji balkonów i ich posadzek - budynek Lityńskiego 10A.

5. Wykonanie zadaszonych obudów śmietników przy budynkach:

- Reja 84 - Lityńskiego 15

- Reja 78 - Lityńskiego 1 - 1A.

6. Remont dachów.

7. Usuwanie wad technologicznych (docieplenia) budynków:

- Lityńskiego 16B

- 11 Listopada 1 i 2

- Lityńskiego 12.

8. Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej.

9. Remont instalacji wod.-kan., wymiana (legalizacja) wodomierzy - 11 Listopada 7, Reja 78, Lityńskiego 1.

10. Remonty bieżące ogólnobudowlane.

11. Remont sieci cieplnej w budynkach: Lityńskiego 7, 9, 11, 13, 15 i Reja 84A.

12. Chemiczne czyszczenie kanalizacji w budynkach mieszkalnych.

Zdajemy sobie sprawę, że osiedla nasze i tereny przyobiektowe, a w szczególności drogi, parkingi i chodniki wymagają szeregu prac, lecz zakres ich jest uwarunkowany od środków finansowych, którymi Spółdzielnia może dysponować na te cele.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przeznaczenie nawet znacznych środków na poprawienie estetyki naszych osiedli nie przyniesie pożądanych efektów przy obojętności, braku reakcji mieszkańców na częste akty wandalizmu i dewastacji mienia spółdzielczego.

3.3. Działalność inwestycyjna.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach obsługę inwestycyjną prowadzi we własnym zakresie.

Zakończono budowę i przekazano do użytkowania (decyzja o użytkowaniu obiektu z dnia 08.11.2006 r.) I segment budynku mieszkalnego przy ulicy Papieża Jana Pawła II 10 w Suwałkach o 32 mieszkaniach i 7 garażach o wartości ponad 2 mln. zł.

W trakcie realizacji jest II i III segment budynku A1.

Poniesione nakłady inwestycyjne budynku A1 w roku 2006 - ok. 3,9 mln. zł. Pozyskane środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi inwestycyjnej - ponad 200 tys. zł.

W listopadzie 2006 r. opracowano dokumentację projektową na budynki mieszkalne wielorodzinne B i B1 przy ul. Papieża Jana Pawła II, łącznie 64 mieszkania i 18 garaży.

3.4. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W roku 2002 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Na dzień 31.12.2006 r. Spółdzielnia zarządzała następującymi Wspólnotami:

Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4A 

o 40 mieszkaniach - 2 158,85 m2 p.u.

Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4 

o 61 mieszkaniach - 2 997,00 m2 p.u. i lokalu usługowym - 324,60 m2 p.u. 

Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2 

o 39 mieszkaniach - 2 175,11 m2 p.u. 

Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatka V 

o 10 mieszkaniach - 589,00 m2 p.u. 

Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatki I - IV 

o 30 mieszkaniach - 1 748,79 m2 p.u. 

Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47A i 49 

o 138 mieszkaniach - 8 041,80 m2 p.u. 

Wspólnota Mieszkaniowa Utrata 153 

o 9 mieszkaniach - 490,90 m2 p.u. 

Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16 

o 50 mieszkaniach - 3 813,17 m2 p.u. 

Wspólnota Mieszkaniowa Lutostańskiego 6 

o 14 mieszkaniach - 1 075,90 m2 p.u.

Łącznie jest to dziewięć Wspólnot Mieszkaniowych o 391 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokalu użytkowego 23 415,12 m2.

Z tytułu tej działalności osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 179.919,08 zł., (w roku 2005 - 169.073,37 zł.). Uzyskane środki w całości przeznaczono na działalność remontową.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok ubiegły.

3.5. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

3.5.1. Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2006 r. obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 89.457.747,86 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za rok 2006 przedstawiają się następująco:

Lp Treść Koszty Dochody Wynik
a Eksploatacja bieżąca  1 087 204,95 1 196 084,61 108 879,66
b Niedobór zimnej wody i kanalizacji 86 902,78 86 902,78 -35 028,34
c Działalność remontowa  306 053,25  -306 053,25
d Odpis na fundusz remontowy 585 728,70 585 728,70 0,00
1 Razem eksploatacja bieżąca 2 065 889,68  1 868 716,09 -197 173,59
2 Utrzymanie porządku 302 360 325 924,08 23 563,22 
3 Energia cieplna w tym:   2 387 211,63 2 891 567,01 504 355,38
nadwyżka do rozliczenia z mieszkańcami w 2006 r.  -504 355,38 -504 355,38
4 Zimna woda i kanalizacja w tym: 620 473,97 533 571,19 -86 902,78 
do pokrycia w eksploatacji  -86 902,78 86 902,78
5 Operacyjne  10 591,84 21 283,45 10 691,61
6 Finansowe 79 316,35 79 316,35
7 Usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych 179 919,08 179 919,08
8 Konserwacja urządzeń gazowych 6 763,38  7 140,00 376,62 
9 Konserwacja urządzeń domofonowych  15 145,84 15 418,00 272,16
Razem 5 321 534,42 5 418 499,87 96 965,45
Podatek dochodowy od osób prawnych -95,00
Ogółem wynik GZM 96 870,45 

 

Szczegółowy zakres poniesionych kosztów i dochodów na poszczególnych działalnościach przedstawiają tabele:

Nr 1 - Eksploatacja bieżąca

Nr 2 - Fundusz remontowy

Nr 3 - Koszty ogólne i konserwacji

Nr 4 - Utrzymanie porządku

Nr 5 - Zimna woda i kanalizacja

Nr 6 - Energia cieplna

Nr 7 - Środki trwałe w budowie.

Dostępne ze względu na obszerność danych w sekretariacie MSM w godzinach jego pracy  lub poprzez internet po zgłoszeniu zapotrzebowania na adres  E-mail: sekretariat.msm.suwalki@wp.pl

3.5.2. Informacja o zadłużeniach mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2006 r.

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na 31.12.2006 r. wyniosło 369.448,19 zł. Stanowi to 6,55% naliczenia rocznego a średnio miesięcznego 78,67%. Statystycznie na jedno mieszkanie przypada 256,56 zł zadłużenia. Spółdzielnia posiada 1 440 mieszkań w tym zadłużonych 650, stanowi to 45,1% wszystkich mieszkań. W analogicznym okresie roku 2005 zadłużenie wynosiło 336.584,79 zł i stanowiło 6,08% naliczenia rocznego i 72,2% naliczenia miesięcznego. Zadłużonych było 723 lokali, na jedno mieszkanie przypadało 239,05 zł zadłużenia. Nastąpił nieznaczny wzrost zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 0,47% natomiast do miesięcznego o 6,47%. Zmalała liczba zadłużonych lokali o 73. Wzrosło statystyczne zadłużenie na jedno mieszkanie o 17,51 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio miesięcznie około 278 osób t.j. 19,3% wszystkich mieszkań, miesięczna wartość dodatków to około 43.000 zł., co stanowi 9,16% naliczenia miesięcznego. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła średnio o 22 osoby.

Zarząd MSM prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie upomnień mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami powyżej 2 miesięcy, wzywa i przeprowadza rozmowy z dłużnikami, co powoduje w niektórych przypadkach spłatę długów.

W przypadku 23 osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity i nie regulowały swoich zobowiązań, Zarząd zmuszony był skierować sprawy do Sądu a w przypadku 15 osób do Komornika. Ponadto do Sądu skierowano 3 pozwy o eksmisję a do Komornika 2 o wykonanie eksmisji.

W roku 2006 wykonano 3 eksmisje (2 eksmisje na lokale socjalne przy ul. Buczka i 1 eksmisję bez lokalu socjalnego). Brak lokali socjalnych, które ma zapewnić Urząd Miasta w Suwałkach wstrzymuje wykonanie dalszych 6 eksmisji.

Statystykę zadłużeń na dzień 31.12.2006 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Okres zadłużenia w miesiącach  Liczba zadłużonych mieszkań  Kwota zadłużenia  Procentowy udział w zadłużeniu ogółem

Poniżej 1 miesiąca

Od 1 do 3

Od 3 do 6

Od 6 do 12

Powyżej 12 miesięcy

389

197

33

26

5

70.889,61

79.439,50

 98.937,27

 68.548,82

 51.632,99

19

22

26

19

14

Razem

650 

369.448,19

100,0

 

Zadłużenie z tytułu normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2006 r. wyniosło 83.286,16 zł. Stanowi to 134,87% naliczenia miesięcznego i 11,24% naliczenia rocznego. W analogicznym okresie roku 2005 zadłużenie wynosiło 73.984,69 zł i stanowiło 113% naliczenia miesięcznego a rocznego 9,42%. Nastąpił wzrost zadłużenia w stosunku do naliczenia miesięcznego o 1,82% oraz do naliczenia rocznego o 21,87%. Obciążonych spłatą kredytu jest 438 mieszkań z tego 169 to dłużnicy stanowiący 38,58% wszystkich mieszkań. Z opłatami powyżej 3 miesięcy zalega 44 mieszkań na kwotę 57.038,72 zł. a z opłatami powyżej 12 miesięcy zalega 6 mieszkań na wartość 16.350,17 zł., z zawieszeń skorzystało 255 osób, w analogicznym okresie 2005 roku z zawieszeń skorzystały 174 osoby.

3.5.3. Sytuacja finansowa Spółdzielni.

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2006 r. w stosunku do 2005 r. przedstawiają się j.n.:

2005

2006

1. Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,13

1,70

2. Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe - zapasy

 zobowiązania krótkoterminowe

1,13

1,13

3. Wskaźnik płynności III

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkoterminowe

0,67

1,30

4. Szybkość obrotu należności

należności z tytułu dostaw i usług x 365 

przychody netto ze sprzedaży

27

31

5. Szybkość spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365

wartość sprzedaży towarów i koszt wytworzenia usług

64

105

6. Szybkość obrotu zapasów

zapasy x 365

 wartość sprzedaży towarów + koszt wytworzenia usług

0,59

1

7. Pokrycie majątku trwałego kapitałem

kapitał własny + rezerwy

 aktywa trwałe

0,47

0,52

8. Trwałość struktury finansowania

kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 

suma pasywów

0,97

0,96

4. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zasoby własne Spółdzielni oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, według stanu na dzień 31.12.2006 r. w obsłudze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach znajdują się 43 budynki mieszkalne o 1831 mieszkaniach, 30 lokalach usługowych i 91 garażach, o powierzchni użytkowej ogółem 105.287,22 m2.

Należy podkreślić, iż w zasobach MSM w Suwałkach opłaty za używanie lokali mieszkalnych są najniższe wśród zarządców (administratorów) budownictwa wielorodzinnego na terenie Suwałk. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółdzielni.

Dobre wyniki ekonomiczne czy wręcz bardzo dobre wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2006 r. nie przysłaniają nam problemu corocznie występującej różnicy w rozliczeniu kosztów i dochodów zimnej wody. Dzięki poczynionym nakładom finansowym oraz działaniom o innym charakterze możemy pochwalić się, iż w roku 2006 różnica ta w porównaniu do roku 2005 zmniejszyła się z ponad 95 tys. zł. na niecałe 87 tys. zł. t.j. z 16% na 14%. Będziemy podejmowali dalsze działania, aby utrzymać tą tendencję.

W roku 2006, realizując uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni kontynuowaliśmy realizację osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa, Świerkowa, Papieża Jana Pawła II. Przekazano do użytku kolejne 32 mieszkania i 7 garaży (I segm. bud. A1). Przyjęte nowatorskie rozwiązania techniczne pokazały, iż są to najtańsze w eksploatacji budynki wielorodzinne na terenie Suwałk.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców Suwałk (i nie tylko) realizacją mieszkań na tym terenie, podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy następnych budynków na tym osiedlu. W 2007 r. zostaną rozpoczęte 2 budynki mieszkalne o 64 mieszkaniach, planowane do przekazania w III kwartale 2008 r.

Realizując wnioski członków Spółdzielni ustanowiono w 2006 r. w stosunku do 19 lokali prawo odrębnej własności (w roku 2005 - 26).

Na koniec 2006 r. na ogólną powierzchnię gruntów będących we władaniu Spółdzielni 16,2360 ha, 9,4995 ha jest jej własnością a 6,7365 ha użytkowane jest na zasadzie użytkowania wieczystego.

W 2006 r. nie dokonano kolejnych przekształceń użytkowania wieczystego gruntów na prawo własności ze względu na niekorzystne warunki finansowe postawione przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem legalności, rzetelności, wiarygodności i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Przeprowadzone kontrole w 2006 r. zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku nie wniosły uwag mogących dać podstawy do negatywnej oceny działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Należy podkreślić, iż pomimo przyrostu zadłużenia członków Spółdzielni we wnoszeniu opłat za używanie lokali (łącznie ze spłatą kredytów) przekraczającego w pewnych okresach kwotę 450 tys. zł. Spółdzielnia terminowo realizowała w 2006 r. swoje zobowiązania.

Przedstawiony, pozytywny obraz całokształtu działalności, wyników ekonomicznych i sytuacji majątkowo-finansowej wskazuje, iż nie ma zagrożenia dla przyszłości Spółdzielni w roku 2007 i latach następnych.

 

Początek strony


SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2006

 

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana w dniu 21 kwietnia 2005 r. przez Zebranie Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach, której przewodniczył Pan Lechosław Bołtrukanis, pracowała w niżej wymienionym składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Lechosław Bołtrukanis - Przewodniczący RN

2. Mirosław Henryk Przekop - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Lucyna Kossa Chrulska - Sekretarz RN

4. Tadeusz Stankiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Tadeusz Stankiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Lucyna Kossa Chrulska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Danuta Staszczyk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Jan Świacki - Członek RN

2. Antoni Sawicki - Członek RN.

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2006 r. osiem posiedzeń, których główną tematyką było:

- omówienie materiałów na Zebrania Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni,

- analiza wykonania zadań gospodarczych,

- okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i przychodów na poszczególnych rodzajach działalności,

- analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych,

- ocena rzetelności działania Spółdzielni ze zwróceniem uwagi na stopień wykorzystania wszelkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz realizacji statutowych celów Spółdzielni, sprawności obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych,

- ocena gospodarności Spółdzielni przez pryzmat nie tylko wewnętrznych działań gospodarczych ale również współpracę z zewnętrznymi partnerami gospodarczymi i samorządowymi.

- bieżąca działalność Spółdzielni.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

* przedstawienia wyników lustracji na Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach,

* planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na 2006 r.,

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2005,

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2005,

* podziału członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na grupy członkowskie,

* zmiany do Regulaminu konkursu pod nazwą "Piękne ogrody i balkony w naszej Spółdzielni",

* korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2006 r. ("Wymiana nawierzchni dojazdów i chodników" - dodanie pozycji: zagospodarowanie terenu przy bud. Lityńskiego 1A-5A-7-Reja 80A wraz z zielenią, chodniki przy ul. Kowalskiego 21, chodniki przy ul. Lityńskiego 1 - zmiana kwoty z 60.000 zł. na 138.000 zł.; "Docieplenie szczytów budynków" - dodanie pozycji Lityńskiego 16B - zmiana kwoty z 270.000 zł. na 320.000 zł.; "Remont instalacji wod.-kan. i co" - dodanie pozycji legalizacja liczników ciepła bud. 11 Listopada 1A i 11 - zmiana kwoty z 44.000 zł. na 100.000 zł.; "Remonty bieżące" - dodanie pozycji: zamalowanie napisów (grafiti) na murach, remont instalacji elektrycznej - zmiana kwoty z 30.000 zł. na 60.000 zł.; dodanie pozycji "Wymiana drzwi wejściowych - przeniesienie domofonów na zewnątrz" na kwotę 26.500 zł.),

* korekty planu finansowo-gospodarczego na 2006 r. (korekta związana min. ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji bieżącej o koszty przypadające na obsługę inwestycji we własnym zakresie zawartych w kosztach ogólnych Spółdzielni),

* badania sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2006 r.,

* wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2006 r.,

* planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2007 r. (uwzględnienie części wniosków z Zebrania Przedstawicieli Członków),

* zmian do "Regulaminu Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" (zmiany wynikają ze zmiany ustawy Prawo spółdzielcze),

* zmian do "Regulaminu rozliczania kosztów gzm oraz ustalania opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" (zmiany polegały min. na zmianie zasad rozliczania kosztów obsługi Wspólnot Mieszkaniowych),

* uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2007 r.,

* zmian do "Regulaminu rozliczeń finansowych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych" (zmiany wynikają ze zmiany statutu Spółdzielni).

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2006 r. dziesięć posiedzeń. Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego przez Radę Nadzorczą MSM w Suwałkach planu pracy Komisji Rewizyjnej i obejmowała następujące zagadnienia:

1. Analiza kosztów i dochodów wybranych rodzajów działalności Spółdzielni, w tym:

- wody i kanalizacji,

- energii cieplnej,

- rozmów telefonicznych,

- wynagrodzeń,

- rachunków i faktur z dostawcami,

- rozliczeń za roboty finansowane z funduszu remontowego.

2. Analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego za I półrocze 2006 r.

3. Kontrola dokumentacji przetargowej na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni.

4. Kontrola rachunków i faktur.

5. Analiza i kontrola umów związanych z najmem lokali użytkowych, garaży, utrzymaniem czystości, robotami remontowymi.

Przeprowadzone wyrywkowe analizy i kontrole miały na celu ocenę rzetelności i gospodarności Spółdzielni. W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Ważny element pracy Rady stanowiły zadania normatywne. Prace te polegały przede wszystkim na analizie regulaminów dotychczas obowiązujących, określających zasady gospodarki Spółdzielni oraz stosunki między Spółdzielnią a jej członkami. Analizie poddano również regulaminy poszczególnych organów samorządowych Spółdzielni. Prace te podyktowane były przyjętymi zmianami do statutu Spółdzielni, wynikającymi ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze.

Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię powierzonych zadań z uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

Interesowała się sprawami gospodarki finansowej Spółdzielni, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawami członkowsko-mieszkaniowymi.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z działalności Spółdzielni jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2006 r. Spółdzielnia zarządzała dziewięcioma Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni ogólnej mieszkań i lokalu użytkowego 23.415,12 m2 (391 mieszkań). Z tytułu tej działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 179.919,08 zł. ( w roku 2005 - 169.073,37 zł.).

Oceniając działalność Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza pozytywne aspekty w działalności Spółdzielni, takie jak:

1) utrzymanie najniższych kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym na terenie Suwałk,

2) świadczenie usług na coraz wyższym poziomie

3) brak zastrzeżeń do działalności merytorycznej i formalno-prawnej Spółdzielni,

4) przekazanie do użytku I segmentu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 10 w Suwałkach,

5) realizacja II i III segmentu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 10 w Suwałkach,

6) przygotowanie dokumentacji projektowej kolejnych inwestycji w obrębie ulic Modrzewiowa, Jana Pawła, Świerkowa w Suwałkach (2 budynki mieszkalne o 64 mieszkaniach).

Należy podkreślić, iż z działalności operacyjnej i finansowej oraz z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzyskano w roku 2006 dodatkowe przychody w wysokości 269.927,04 zł. (w 2005 r. - 246.339,29 zł.), co pozwoliło na wygospodarowanie 0,29 zł./m2 (w 2005 r. - 0,27 zł./m2) mieszkania miesięcznie.

Osiągnięte wyniki finansowe w 2006 r. i szacowane na 2007 r. pozwoliły po raz kolejny na utrzymanie opłat eksploatacyjnych w roku 2007 na dotychczasowym poziomie.

Wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania zostały terminowo i prawidłowo wykonane.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi M. Janiszewskiemu

                                  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

2. Z-cy Prezesa Zarządu - Magdalenie Wasilewskiej

                                  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

Początek strony


 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

 

Przeprowadziłam badanie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Reja 80A, 16-400 Suwałki, na które składa się:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 89.457.747,86 zł.

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 (za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.) zamykający się bezwynikowo.

3) dodatkowa informacja wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego.

4) sprawozdanie z działalności spółdzielni.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółdzielni.

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst, Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694),

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie,

3) przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31.12.2006 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,

b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

 

Biegły Rewident

Alicja Bieńkowska

Nr ewid. 2203742

Suwałki dnia: 14.03.2007 r.

  

Powrót na początek strony