SPRAWY  SAMORZĄDOWE


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

 sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2007.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2007 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2007 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2007.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 88 pkt. 2 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2007 rok składające się z:

1) bilansu zamykającego się tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotą 91.838.166,90 zł.

2) rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 134.047,70 zł.

3) dodatkowej informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

 podziału nadwyżki bilansowej za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 107 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową za 2007 rok w wysokości 134.047,70 zł. (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące czterdzieści siedem złotych 70/100) przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2007.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2007 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2007 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium następującym członkom Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach:

1. Leszkowi M. Janiszewskiemu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Magdalenie Wasilewskiej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie: 

wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego spółdzielczości.

Działając na podstawie § 88 ust. 12 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Dokonać wyboru dwóch przedstawicieli reprezentujących Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach w obradach zjazdu przedkongresowego, którymi są:

1. Leszek Marek Janiszewski - Prezes Zarządu 

zam. Suwałki, ul. Noniewicza 93C/1

2. Lechosław Bołtrukanis - Przewodniczący Rady Nadzorczej

zam. Suwałki, ul. Szpitalna 85/30.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie: 

aktualizacji kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

Działając na podstawie § 88 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, w związku z § 55 Uchwały Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw postanawia:

Uaktualnić przyjętą Uchwałę Nr 13/2004 Zebrania Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 02.04.2004 r. w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni następująco:

§ 1.

Przyjąć koncepcję rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2004-2014 poprzez:

1) realizację osiedla mieszkaniowego z wbudowanymi lokalami usługowymi i garażami zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa, Świerkowa, Papieża Jana Pawła II następującymi etapami:

I etap - 2 budynki mieszkalne C, A1 o 139 mieszkaniach,

II etap - 2 budynki mieszkalne B, B1 o 64 mieszkaniach,

III etap - 2 budynki mieszkalne A, C1 o 149 mieszkaniach,

IV etap - 1 budynek mieszkalny D do 100 mieszkań.

2) przygotowanie dokumentacji na budynek mieszkalny do 48 mieszkań przy ul. Szpitalnej, działka o nr geodezyjnym 25248/2 o pow. 0,9763 ha, w takim terminie aby rozpocząć realizację budynku po zakończeniu osiedla przy ul. Papieża Jana Pawła II.

3) upoważnienie Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach do podejmowania działań w celu nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe z infrastrukturą towarzyszącą, w miarę posiadanych środków finansowych, zarówno od osób fizycznych, Skarbu Państwa, Urzędu Miasta Suwałki, w takich terminach aby zapewnić dalszy rozwój Spółdzielni po zabudowaniu aktualnie posiadanych terenów.

§ 2.

1. Dopuszcza się realizację mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu dla członków Spółdzielni na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu (w przypadkach określonych ustawą) oraz na zasadach prawa odrębnej własności lokalu.

2. Dopuszcza się realizację budynków, lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu na zasadach komercyjnych (na podstawie § 3 ust. 3 pkt. 4 Statutu) z przeznaczeniem na sprzedaż, na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członków Spółdzielni.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 13/2004 Zebrania Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 02.04.2004 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie: 

przekazania darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach.

Działając na podstawie § 89 ust. 11 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przekazać darowiznę dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) na zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy wejściu do budynku szkoły.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

 

Powrót na początek strony

 


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2007

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana w dniu 21 kwietnia 2005 r. przez Zebranie Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach, której przewodniczył Pan Lechosław Bołtrukanis, pracowała w niżej wymienionym składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Lechosław Bołtrukanis - Przewodniczący RN

2. Mirosław Henryk Przekop - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Lucyna Kossa Chrulska - Sekretarz RN

4. Tadeusz Stankiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Tadeusz Stankiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Lucyna Kossa Chrulska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Danuta Staszczyk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Jan Świacki - Członek RN

2. Antoni Sawicki - Członek RN.

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2007 r. dziewięć posiedzeń, których główną tematyką było:

· omówienie materiałów na Zebrania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni,

· analiza wykonania zadań gospodarczych,

· okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i przychodów na poszczególnych rodzajach działalności,

· analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych,

· ocena rzetelności działania Spółdzielni ze zwróceniem uwagi na stopień wykorzystania wszelkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz realizacji statutowych celów Spółdzielni, sprawności obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych,

· ocena gospodarności Spółdzielni przez pryzmat nie tylko wewnętrznych działań gospodarczych ale również współpracę z zewnętrznymi partnerami gospodarczymi i samorządowymi.

· bieżąca działalność Spółdzielni.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

* wykreślenia i wykluczenia z członkostwa MSM w Suwałkach,

* planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na 2007 r.,

* przyjęcia w poczet członków MSM w Suwałkach,

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2006,

* przyjęcia do przedstawienia Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2006,

* przedstawienia wyników lustracji na Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach (za okres od 01.10.2005 r. do 31.12.2006 r. w zakresie działalności inwestycyjnej),

* podziału członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na grupy członkowskie (kwiecień 2007 r.),

* korekty planu finansowo-gospodarczego na 2007 r. (korekta związana z planowanym zatrudnieniem inspektora nadzoru robót budowlanych),

* nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 25682 (zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Papieża Jana Pawła II 10 w Suwałkach),

* badania sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2007 r.,

* struktury organizacyjnej służb etatowych MSM w Suwałkach oraz "Regulaminu organizacyjnego MSM w Suwałkach" (zmiany wynikają ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),

* zgody na ustanowienie służebności gruntowej drogi koniecznej (ustanowienie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Suwałkach służebności gruntowej polegającej na znoszeniu sieci cieplnej oraz prawie wejścia i dostępu celem wykonania naprawy, modernizacji lub remontu na działce nr 25682 przy ul. Papieża Jana Pawła II 10 w Suwałkach),

* nakazu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

* przedstawienia wyników lustracji na Zebraniu Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach (lustracja pełna Spółdzielni za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2006 r.),

* wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 r.,

* podziału członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na grupy członkowskie (listopad 2007 r.),

* korekty planu finansowo-gospodarczego na 2007 r. (korekta związana z przeznaczeniem dodatkowo pozyskanych w procesie inwestycyjnym środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółdzielni),

* nabycia nieruchomości gruntowej (nieruchomość oznaczona nr geod. 25248/1 przy ul. Szpitalnej 85 i 85A w Suwałkach),

* obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie służebności gruntowej drogi koniecznej do działek o nr geod. 21135/2, 21135/4, 21135/5; zniesienie służebności gruntowej ustanowionej na rzecz PEC Sp. z o. o. w Suwałkach obciążającą działkę oznaczoną nr geod. 25248/2,

* uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2008 r.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2007 r. siedem posiedzeń. Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego przez Radę Nadzorczą MSM w Suwałkach planu pracy Komisji Rewizyjnej i obejmowała następujące zagadnienia:

1. Analiza kosztów i dochodów wybranych rodzajów działalności Spółdzielni, w tym:

- wody i kanalizacji,

- energii cieplnej,

- rozmów telefonicznych,

- wynagrodzeń,

- rachunków i faktur z dostawcami,

- wyjazdów służbowych,

- rozliczeń za roboty finansowane z funduszu remontowego.

2. Analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego za I półrocze 2007 r.

3. Kontrola dokumentacji przetargowej na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni.

4. Kontrola rachunków i faktur.

Przeprowadzone wyrywkowe analizy i kontrole miały na celu ocenę rzetelności i gospodarności Spółdzielni. W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Ważny element pracy Rady stanowiły zadania normatywne. Prace te polegały przede wszystkim na analizie regulaminów dotychczas obowiązujących, określających zasady gospodarki Spółdzielni oraz stosunki między Spółdzielnią a jej członkami. Analizie i zmianom poddano również regulamin organizacyjny Spółdzielni. Prace te wynikały ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dużo pracy poświęcono na opracowanie zmian do statutu Spółdzielni, które wynikały z zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię powierzonych zadań z uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

Interesowała się sprawami gospodarki finansowej Spółdzielni, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawami członkowsko-mieszkaniowymi.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z działalności Spółdzielni jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2007 r. Spółdzielnia zarządzała dziewięcioma Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni ogólnej mieszkań i lokalu użytkowego 23.415,12 m2 (391 mieszkań). Z tytułu tej działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 182.844,86 zł. ( w roku 2006 - 179.919,08 zł.).

Oceniając działalność Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza pozytywne aspekty w działalności Spółdzielni, takie jak:

1) utrzymanie najniższych kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym na terenie Suwałk,

2) świadczenie usług na coraz wyższym poziomie

3) brak zastrzeżeń do działalności merytorycznej i formalno-prawnej Spółdzielni,

4) przekazanie do użytku II i III segmentu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 10 w Suwałkach,

5) realizacja 2 budynków mieszkalnych B i B1 przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach,

6) przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na realizację kolejnej inwestycji w obrębie ulic Modrzewiowa, Jana Pawła, Świerkowa w Suwałkach (2 budynki mieszkalne: C1 o 48 mieszkaniach i 16 garażach oraz A o 101 mieszkaniach, 27 garażach i 3 lokalach usługowych).

Należy podkreślić, iż z działalności operacyjnej i finansowej oraz z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzyskano w roku 2007 dodatkowe przychody w wysokości 369.272,56 zł. (w 2006 r. - 269.927,04 zł.).

Osiągnięte wyniki finansowe w 2007 r. i szacowane na 2008 r. pozwoliły po raz kolejny na utrzymanie opłat eksploatacyjnych w roku 2008 na dotychczasowym poziomie.

Wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania zostały terminowo i prawidłowo wykonane.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi M. Janiszewskiemu

za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Z-cy Prezesa Zarządu - Magdalenie Wasilewskiej

za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

 

Powrót na początek strony

 


 

 

INFORMACJA

z realizacji Uchwały Nr 13/2004 Zebrania Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

Przyjęta Uchwałą Nr 13/2004 Zebrania Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 02.04.2004 r. koncepcja rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2004 - 2014 zakładała:

- realizację osiedla mieszkaniowego z wbudowanymi lokalami usługowymi i garażami zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa, Świerkowa, Papieża Jana Pawła II następującymi etapami:

I etap - 2 budynki mieszkalne C, A1 o 139 mieszkaniach,

II etap - 2 budynki mieszkalne B, B' o 64 mieszkaniach,

III etap - 2 budynki mieszkalne A, C' o 147 mieszkaniach,

- realizację na w/w terenie wolnostojącego obiektu handlowego o powierzchni użytkowej do 2 000 m2.

Dopuszczono możliwość realizacji mieszkań o statusie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu oraz wbudowanych lokali usługowych i garaży na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z możliwością ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu a w przypadku planowanego do realizacji wolnostojącego obiektu handlowego nawet sprzedaż.

Uchwała nie określała terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji osiedla.

I etap - 2 budynki mieszkalne C i A1 - został zrealizowany w całości w okresie od lipca 2004 r. do lipca 2007 r. zgodnie z terminem umownym zakończenia robót całego zadania inwestycyjnego określonego na dzień 30 lipca 2007 r. Przekazano do użytku łącznie 136 mieszkań (o 3 mniej niż w koncepcji ze względu na połączenie 6 mieszkań mniejszych w 3 mieszkania większe), 26 garaży i 2 lokale usługowe.

II etap - 2 budynki mieszkalne B i B1 - aktualnie jest realizowany od II kwartału 2006 r. i zostanie zakończony zgodnie z terminem umownym zakończenia robót całego zadania do końca września 2008 r.

III etap - 2 budynki mieszkalne C1 i A - zostanie rozpoczęty w II kwartale 2008 r. i planowany jest do zakończenia w III kwartale 2011 r. Obejmuje on łącznie 149 mieszkań, 43 garaże, 3 lokale usługowe.

Z przyczyn od Spółdzielni niezależnych nie będzie możliwa realizacja, zgodnie z przyjętą koncepcją, wolnostojącego obiektu handlowego o powierzchni użytkowej do 2 000 m2 ze względu na przyjęcie stosowną uchwałą Rady Miasta Suwałki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego wybudowanie w miejscu przeznaczonym na ten obiekt budynku mieszkalnego z wbudowanymi usługami o pow. do 1 000 m2.

Z przyczyn również niezależnych od Spółdzielni, po zmianie zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niemożliwe jest ustanawianie od 31.07.2007 r. spółdzielczych własnościowych praw do lokali i realizowane aktualnie lokale będą miały po oddaniu do użytku status prawa odrębnej własności.

Należy zaznaczyć, iż w latach 2004 - 2007 z tytułu prowadzenia działalności inwestycyjnej Spółdzielnia osiągnęła dodatkowy przychód w wysokości ponad 560 tys. zł., co pozwoliło na zmniejszenie kosztów eksploatacji obciążających mieszkańców.

 

Powrót na początek strony

 


 

 

INFORMACJA

z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2006 r.

1. Przestrzegać Art. 21 z ustawy Prawo spółdzielcze odnośnie zwrotu udziałów.

· Wniosek przyjęto do bezwzględnego stosowania.

2. Rozważyć możliwość zmiany uchwały określającej odrębną własność w nieruchomości przy ul. Szpitalnej w części dotyczącej powierzchni lokali oraz wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

· Po załatwieniu spraw formalno-prawnych Zarząd wprowadził zmiany poprzez aneks nr 1 z dnia 06.12.2007 r. do Uchwały Nr 44/2004 z dnia 03.06.2004 r. Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości obejmującej budynki położone w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 85 i 85A.

 

Powrót na początek strony

 


 

 

INFORMACJA

z realizacji wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2007 r.

1. Grupa I - 16.04.2007 r.

Budynki: Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16B, Kowalskiego 21, Modrzewiowa 27, Papieża Jana Pawła II 10 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie oczekujący.

Na Zebraniu Grupy Członkowskiej zgłoszono i przyjęto przez głosowanie następujące wnioski:

1. Sukcesywna wymiana skrzynek pocztowych w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na skrzynki unijne.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek przyjęto do wykonania. Wniosek realizowany jest sukcesywnie, zgodnie z planem remontów na dany rok, podczas remontu klatek schodowych budynków.

2. Zazielenienie trawą i krzewami pasów zieleni przy bloku Lityńskiego 1 między klatkami i pasów zagrodzonych na pasażu przy Spółdzielni Mieszkaniowej i przy kiosku "Ruchu".

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

3. Powiększenie parkingu przy blokach Lityńskiego 14 i 12, zwłaszcza od strony bloku Lityńskiego 14.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

4. Postawienie jednej ławki przy bloku Lityńskiego 14 (nie ma żadnej).

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

5. Przyznanie darowizny w roku 2007 dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 1, w kwocie 500 zł.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

6. Wymiana drzwi w klatkach (drugie) począwszy od budynków najstarszych.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

7. Zamurowanie podjazdu przy ul. Lityńskiego 16B/2.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek przyjęto do realizacji i wykonano.

8. Zlikwidowanie "dzikiego parkingu" przy ul. Lityńskiego 16B/2.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek przyjęto do realizacji i wykonano.

9. Wykonanie estetycznej elewacji murku i ławeczek drewnianych na nim (według wzoru z placu przed siedzibą Spółdzielni), oddzielającego plac zabaw od budynku przy ul. Reja 84.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

10. Naprawa płotu ogradzającego plac zabaw między budynkami Reja 84 i 84A.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

11. Docieplenie budynku przy ul. Kowalskiego 21 klatka V.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

12. Wymiana lub odnowienie śmietniczek w zasobach Spółdzielni.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

13. Zadaszenie śmietnika przy ul. Kowalskiego 21.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

14. Naprawa domofonu i ciągle cieknącej wody z daszku na domofon przy ul. Kowalskiego 21 klatka V.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

2. Grupa II - 16.04.2007 r.

Budynki: 11 Listopada 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 11, Szpitalna 85, 85A, 87 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie prawni.

Na Zebraniu Grupy Członkowskiej zgłoszono i przyjęto przez głosowanie następujące wnioski:

1. Przy I klatce budynku Szpitalna 85 w miejsce zniszczonej zieleni ustawić ławkę lub huśtawkę, aby uniemożliwić grę w piłkę.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek przyjęto do realizacji i wykonano.

2. Na placu zabaw między budynkami 11 Listopada 1 i 1A dostawić elementów zabawowych w celu uniemożliwienia gry w piłkę.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek przyjęto do realizacji i wykonano.

3. Przy budynkach Szpitalna 85A - 87, od strony węzła, utwardzić nawierzchnię aż do placu zabaw i na końcu ustawić blokadę.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek przyjęto do realizacji i wykonano.

4. Podjąć działania w celu uniemożliwienia parkowania samochodów na chodniku między budynkami 11 Listopada 7 i 11, od strony placu zabaw.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 23.04.2007 r. Wniosek przyjęto do realizacji i wykonano.

Grupa I - 12.11.2007 r.

Budynki: Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16B, Kowalskiego 21, Modrzewiowa 27, Papieża Jana Pawła II 10 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie oczekujący.

Na Zebraniu Grupy Członkowskiej zgłoszono i przyjęto przez głosowanie następujące wnioski:

1. Proszę poczynić niezbędne starania w celu utrzymania porządku (dotyczy nieczystości pozostawianych przez psy) na osiedlu Lityńskiego i Reja (stare osiedle).

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 22.11.2007 r. Wniosek przyjęto do wykonania. Wniosek realizowany jest poprzez egzekwowanie obowiązków od podmiotów sprzątających.

2. Proszę o zmianę nawierzchni na parkingu przy blokach Lityńskiego 12 a 14. Są kałuże i wystają pręty.

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 22.11.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

3. Likwidacja stolika przy bloku Lityńskiego 16B (obok kiosku spożywczego).

- Wniosek został przedstawiony do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 22.11.2007 r. Wniosek nie został przyjęty do realizacji.

 

 

INFORMACJA

z realizacji wniosków przyjętych na Zebraniach Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2007 roku.

I. Zebranie Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach - 23 kwietnia 2007 r.:

1. Sukcesywna wymiana skrzynek pocztowych w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na skrzynki unijne.

- Wniosek realizowany sukcesywnie, zgodnie z planem remontów na dany rok, podczas remontu klatek schodowych budynków.

2. Zamurowanie podjazdu przy ul. Lityńskiego 16B/2.

- Wniosek wykonano.

3. Zlikwidowanie "dzikiego parkingu" przy ul. Lityńskiego 16B/2.

- Wniosek wykonano.

4. Przy I klatce budynku Szpitalna 85 w miejsce zniszczonej zieleni ustawić ławkę lub huśtawkę, aby uniemożliwić grę w piłkę.

- Wniosek wykonano.

5. Na placu zabaw między budynkami 11 Listopada 1 i 1A dostawić elementów zabawowych w celu uniemożliwienia gry w piłkę.

- Wniosek wykonano.

6. Przy budynkach Szpitalna 85A - 87, od strony węzła, utwardzić nawierzchnię aż do placu zabaw i na końcu ustawić blokadę.

- Wniosek wykonano.

7. Podjąć działania w celu uniemożliwienia parkowania samochodów na chodniku między budynkami 11 Listopada 7 i 11, od strony placu zabaw.

- Wniosek wykonano.

8. Zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach. Z sali zgłoszono propozycję darowizny w wysokości 500 zł. W związku z powyższym Zebranie Przedstawicieli Członków upoważniło Zarząd Spółdzielni do przekazania darowizny w wysokości 500 zł. na konto Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach.

- Wniosek wykonano.

9. Upoważnienie Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach do podejmowania działań w celu nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, w takich terminach, aby zapewnić rozwój Spółdzielni poprzez budowę nowych mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu, po zakończeniu budowy osiedla zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa-Świerkowa-Papieża Jana Pawła II w Suwałkach.

- Termin realizacji - zgodnie z wnioskiem. Realizacja w miarę posiadanych środków finansowych, poprzez nabycie nieruchomości, zarówno od osób fizycznych jak i Skarbu Państwa lub Miasta Suwałki.

10. Usunąć ławkę przy ul. Lityńskiego 12 między klatką II a III.

- Wniosek wykonano.

11. Wniosek o modernizację placu zabaw przy ul. Kowalskiego 21.

- Wniosek ujęto w planie remontów na 2008 r., plac zabaw typu "NOVUM".

12. Zakaz wieszania ogłoszeń prywatnych na drzwiach gablot i szybach.

- Wniosek wykonano.

II. Zebranie Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach - 22 listopada 2007 r.:

1. Proszę poczynić niezbędne starania w celu utrzymania porządku (dotyczy nieczystości pozostawianych przez psy) na osiedlu Lityńskiego i Reja (stare osiedle).

- Wniosek realizowany poprzez egzekwowanie obowiązków od podmiotów sprzątających.

 

 

Powrót na początek strony

 


 

 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2007.

Przeprowadziłam badanie sprawozdania finansowego w/w Spółdzielni za rok 2007, na które składa się:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 91.838.166,90 zł.,

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 134.047,70 zł.,

3) informacja dodatkowa wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego,

4) sprawozdanie z działalności spółdzielni.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialna jednostka badana. Moim zadaniem było zbadanie sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694),

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

3) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. Nr 4/2001 z późniejszymi zmianami),

4) Ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 125 poz. 873),

5) przepisów Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Moim zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2007 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

 

Biegły Rewident

mgr Alicja Bieńkowska

Nr ewid. 2203742

Suwałki dnia: 28 marca 2008 r.

 

Powrót na początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2007.

1. Wprowadzenie

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakład Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminna Spółdzielnia "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki.

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osób fizycznych.

Pierwsze inwestycje rozpoczęto już w listopadzie 1984 r.

Na koniec 2007 r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach była właścicielem 6 i współwłaścicielem 27 budynków wielorodzinnych o 1 498 mieszkaniach o 81 096,28 m2 p. u., 31 lokalach użytkowych o 2 384,98 m2 p. u., 100 garażach o 1 872,74 m2 p. u. Łączna powierzchnia lokali: 85 354 m2 p. u.

Na ogólną liczbę 1 498 lokali mieszkalnych:

- 715 lokali (48%) - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

- 647 lokali (43%) - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- 132 lokali (8,8%) - prawo odrębnej własności lokalu

- 4 lokale (0,2%) - najem.

Teren, na którym znajdują się budynki mieszkalne i budynki o innym przeznaczeniu, zajmuje ogólną powierzchnię 13,6024 ha. Teren niezabudowany, znajdujący się przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w Suwałkach, zajmuje ogólną powierzchnię 2,4937 ha i jest on przeznaczony pod dalszy rozwój Spółdzielni.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2007 r. wynosi netto 51.323.040,97 zł.

Ilość członków na dzień 31.12.2007 r. - 1 648

w tym:

a) zamieszkałych - 1 490

(w tym 1 członek prawny)

b) oczekujących - 86

c) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 28

d) członkowie prawni - 1

e) pozostali członkowie - 44.

2. Skład Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Prezes Zarządu 

Leszek Marek Janiszewski okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1) Koordynator pracy Zarządu,

2) Bezpośrednia odpowiedzialność za:

a) całokształt spraw ekonomicznych i finansowych,

b) całokształt spraw pracowniczych oraz BHPi p. poż.

c) całokształt spraw organizacyjnych, prawnych,, samorządowych i OC.

d) całokształt spraw członkowsko-mieszkaniowych i inwestycji.

Wiceprezes Zarządu 

Magdalena Wasilewska okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

Koordynacja pracy i nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową.

 

3. Omówienie głównych kierunków działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2007 r.

3.1. Działalność organizacyjno-samorządowa.

Podstawową formą realizowania zadań i kierowania działalnością Spółdzielni była kolektywna praca Zarządu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli pracownicy merytorycznie związani z tematyką posiedzeń. Przedmiotem obrad Zarządu były głównie tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz całokształt zagadnień inwestycyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a ponadto ocena pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

W zakresie problematyki organizacyjno-samorządowej Zarząd wykonał między innymi następujące czynności:

1. Przygotował i opracował materiały na Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyły się w dniach 17 kwietnia 2007 r. i 22 listopada 2007 r.

2. Opracował materiały na 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Odbył 40 posiedzeń, na których:

a) podjęto 106 uchwał,

b) wydano szereg zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień o charakterze instrukcyjnym, porządkowym i organizacyjnym.

4. Przedmiotem 106 uchwał Zarządu przyjętych w 2007 r. było:

- w zakresie spraw członkowskich - 64 uchwał

- w zakresie spraw finansowo-księgowych - 21 uchwał

- w zakresie spraw organizacyjno-pracowniczych - 21 uchwał.

3.2. Działalność eksploatacyjna i remontowa.

W roku 2007 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę 886 408 zł.

Pod względem finansowym plan remontów został zrealizowany w 106%. W zakresie rzeczowym planu remontów nie udało się zrealizować całkowicie remontu elewacji budynku Lityńskiego 10A od strony balkonów wraz z remontem posadzek na balkonach w związku z wystąpieniem wczesnych przymrozków. Dokończenie powyższych prac nastąpi w roku 2008.

Zrealizowano natomiast szerzej niektóre z pozostałych punktów planu remontów, t.j.:

- wykonano chodnik przed budynkami Lityńskiego 5 i 5A oraz remont parkingu w obrębie budynków Lityńskiego 5-5A-3,

- rozszerzono zakres docieplenia budynku 11 Listopada 2,

- więcej środków wydatkowano na remonty bieżące - ogólnobudowlane oraz place zabaw.

Informacja z wykonania planu remontów w 2007 r. stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na rok 2008 zaplanowano fundusz remontowy w wysokości 834 320 zł.

W ramach powyższych środków zamierzamy wykonać:

1. Remont klatek schodowych (z wymianą skrzynek na listy) w budynkach:

· Lityńskiego 9 (2001 r.),

· Lityńskiego 13 (2001 r.),

· Lityńskiego 15 (2001 r.),

· Lityńskiego 7 (2001 r.),

· Lityńskiego 3 (2001 r.),

· Lityńskiego 5A (2001 r.),

· Lityńskiego 5 (2001 r.),

· 11 Listopada 11 (2000 r.).

2. Wymiana chodników - Lityńskiego 3.

3. Place zabaw - Kowalskiego 21, Lityńskiego 16B.

4. Remont elewacji z wymianą posadzek na balkonach (sukcesywnie) - budynki Lityńskiego 10A, 10, 12.

5. Śmietnik - Lityńskiego 16B.

6. Legalizacja wodomierzy - Lityńskiego 14, 16B, 11 Listopada 11.

7. Likwidacja wad technologicznych - 11 Listopada 4.

8. Wymiana drzwi domofonowych, przeróbki elementów wejściowych, skrzynki pocztowe - Szpitalna 85, 85A.

9. Utwardzenie nawierzchni przy węźle cieplnym Szpitalna 85.

10. Dopłata do wymiany stolarki okiennej.

11. Bieżące roboty remontowe ogólnobudowlane.

3.3. Działalność inwestycyjna.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach obsługę inwestycyjną prowadzi we własnym zakresie. 
Zakończono budowę i przekazano do użytkowania II i III segment budynku mieszkalnego przy ulicy Papieża Jana Pawła II 10 w Suwałkach o 58 mieszkaniach o 3 167,52 m2 p.u., 2 lokalach użytkowych o 80,16 m2 p.u., 9 garażach o 204,98 m2 p.u. i przedsionku o 2,07 m2 p.u . Łączna powierzchnia lokali: 3 454,73 m2 p.u.

W trakcie realizacji jest budynek B o 32 mieszkaniach i 10 garażach oraz budynek B1 o 32 mieszkaniach i 8 garażach. Łączna powierzchnia lokali: 3 637,14 m2 p.u. w tym mieszkalnych 3 163,78 m2 p.u. i garaży 473,36 m2 p.u.

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2007 r. budynku A1 i B, B1 - 4 890 762,23 zł. Pozyskane środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi inwestycyjnej - 269 600,69 zł.

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę na budynki mieszkalne wielorodzinne:

- "C1" przy ul. Modrzewiowej o 48 mieszkaniach i 16 garażach. Łączna powierzchnia lokali: 2 680,69 m2 p.u. w tym mieszkalnych 2 350,00 m2 p.u. i garaży 330,69 m2 p.u.,

- "A" przy ul. Papieża Jana Pawła II o 101 mieszkaniach, 27 garażach i 3 lokalach usługowych o łącznej powierzchni: 5 856,29 m2 p.u., w tym: 5 082,56 m2 p.u. lokale mieszkalne, 200,66 m2 p.u. garaże i 573,07 m2 p.u. lokale usługowe.

Budynek "C1" zostanie rozpoczęty w 2008 r. a budynek "A" w roku 2009.

3.4. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W roku 2002 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Na dzień 31.12.2007 r. Spółdzielnia zarządzała następującymi Wspólnotami:

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4A o 40 mieszkaniach - 2 158,85 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4 o 61 mieszkaniach - 2 997,00 m2 p.u. i lokalu usługowym - 324,60 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2 o 39 mieszkaniach - 2 175,11 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatka V o 10 mieszkaniach - 589,00 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatki I - IV o 30 mieszkaniach - 1 748,79 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47A i 49 o 138 mieszkaniach - 8 041,80 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Utrata 153 o 9 mieszkaniach - 490,90 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16 o 50 mieszkaniach - 3 813,17 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lutostańskiego 6 o 14 mieszkaniach - 1 075,90 m2 p.u.

Łącznie jest to dziewięć Wspólnot Mieszkaniowych o 391 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokalu użytkowego 23 415,12 m2.

Z tytułu tej działalności osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 182.844,86 zł., (w roku 2006 - 179.919,08 zł.). Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok ubiegły.

W grudniu 2007 r. podpisano umowy o zarządzanie, od dnia 01.01.2008 r., z nowymi 4 Wspólnotami Mieszkaniowymi przy ul. Hubala 8, 8A, 10, 12 o 43 mieszkaniach i łącznej powierzchni użytkowej 2 093,38 m2.

3.5. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

3.5.1. Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2007 r. obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 91.838.166,90 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za rok 2007 przedstawiają się następująco:

Lp Treść Koszty Dochody Wynik + -
a Eksploatacja bieżąca  958 129,25 1 145 678,35 187 549,10
b Niedobór zimnej wody i kanalizacji 83 214,05 83 214,05 0,00
c Odpis na fundusz remontowy 790 484,68 790 484,68 0,00
1 Razem eksploatacja bieżąca 1 831 827,98 2 019 377,08 187 549,10
2 Utrzymanie porządku 324 658,51 335 227,48 10 568,97
3 Energia cieplna w tym: 2 389 248,34 2 992 285,17 603 036,83
nadwyżka do rozliczenia z mieszkańcami w 2008 r.   -603 036,83 -603 036,83
4 Zimna woda i kanalizacja w tym: 662 953,87 580 242,73 580 242,73
do pokrycia w eksploatacji  -83 214,05 83 214,05
5 Operacyjne  1 973,86 16 443,10 14 469,24
6 Finansowe 171 958,46 171 958,46
7 Usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych 182 844,86 182 844,86 0,00
8 Konserwacja urządzeń gazowych 6 728,05 7 140,00 411,95
9 Konserwacja urządzeń domofonowych  15 522,65 16 124,00 601,35
Razem 5 332 544,07 5 718 606,05 386 061,98
Podatek dochodowy od osób prawnych 52 380,00
Ogółem wynik  333 681,98

 

3.5.2. Informacja o zadłużeniach mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2007 r.

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na 31.12.2007 r. wyniosło 328.811,07 zł. Stanowi to 5,6% naliczenia rocznego a średnio miesięcznego 67,2%. Statystycznie na jedno mieszkanie przypada 219,5 zł zadłużenia. Spółdzielnia posiada 1 498 mieszkań w tym zadłużonych 665, stanowi to 44,39% wszystkich mieszkań. W analogicznym okresie roku 2006 zadłużenie wynosiło 369.448,19 zł i stanowiło 6,55% naliczenia rocznego i 78,67% naliczenia miesięcznego. Zadłużonych było 650 lokali, na jedno mieszkanie przypadało 256,56 zł zadłużenia. Nastąpił spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 11,47% natomiast do miesięcznego o 0,95%. Zwiększyła się liczba zadłużonych lokali o 15. Zmalało statystyczne zadłużenie na jedno mieszkanie o 37,06 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio miesięcznie około 208 osób t.j. 14% wszystkich mieszkań, miesięczna wartość dodatków to około 36.000 zł., co stanowi 7,3% naliczenia miesięcznego. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła średnio o 30 osób.

Zarząd MSM prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie upomnień mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami powyżej 2 miesięcy, wzywa i przeprowadza rozmowy z dłużnikami, co powoduje w niektórych przypadkach spłatę długów.

W przypadku 21 osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity i nie regulowały swoich zobowiązań, Zarząd zmuszony był skierować sprawy do Sądu a w przypadku 14 osób do Komornika.

Rada Nadzorcza z powodu zaległości we wnoszeniu opłat za używanie lokalu mieszkalnego pozbawiła członkostwa w Spółdzielni 8 osób.

Statystykę zadłużeń na dzień 31.12.2007 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 

Okres zadłużenia w miesiącach  Liczba zadłużonych mieszkań  Kwota zadłużenia  Procentowy udział w zadłużeniu ogółem

Poniżej 1 miesiąca

Od 1 do 3

Od 3 do 6

Od 6 do 12

Powyżej 12 miesięcy

416

163

61

16

9

45.463,57

103.575,70

 88.691,26

 42.742,26

 48.338,28

14

31

27

13

15

Razem

665 

328.811,07

100,0

 

Zadłużenie z tytułu normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 81.364,86 zł. Stanowi to 125,49% naliczenia miesięcznego i 10,46% naliczenia rocznego. W analogicznym okresie roku 2006 zadłużenie wynosiło 83.286,16 zł i stanowiło 134,87% naliczenia miesięcznego a rocznego 11,24%. Nastąpił spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia miesięcznego o 9,38% oraz do naliczenia rocznego o 0,78%. Obciążonych spłatą kredytu jest 430 mieszkań z tego 145 to dłużnicy stanowiący 33,72% wszystkich mieszkań. Z opłatami powyżej 3 miesięcy zalega 47 mieszkań na kwotę 56.591,14 zł. a z opłatami powyżej 12 miesięcy zalega 9 mieszkań na wartość 22.800,58 zł., z zawieszeń skorzystały 134 osoby, w analogicznym okresie 2006 roku z zawieszeń skorzystało 255 osób.

 3.5.3. Sytuacja finansowa Spółdzielni.

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2007 r. w stosunku do 2006 r. przedstawiają się j.n.:

2006

2007

1. Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,70

2,05

2. Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe - zapasy

 zobowiązania krótkoterminowe

1,70

2,04

3. Wskaźnik płynności III

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,30

1,64

4. Szybkość obrotu należności

należności z tytułu dostaw i usług x 365 

przychody netto ze sprzedaży

31

24

5. Szybkość spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365

wartość sprzedaży towarów i koszt wytworzenia usług

105

94

6. Szybkość obrotu zapasów

zapasy x 365

 wartość sprzedaży towarów + koszt wytworzenia usług

1

1

7. Pokrycie majątku trwałego kapitałem

kapitał własny + rezerwy

 aktywa trwałe

0,52

0,55

8. Trwałość struktury finansowania

kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 

suma pasywów

0,96

0,96

4. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zasoby własne Spółdzielni oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, według stanu na dzień 31.12.2007 r. w obsłudze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach znajdują się 43 budynki mieszkalne o 1889 mieszkaniach, 32 lokalach usługowych i 100 garażach, o powierzchni użytkowej ogółem 108.769,12 m2.

Należy podkreślić, iż w zasobach MSM w Suwałkach opłaty za używanie lokali mieszkalnych są najniższe wśród zarządców (administratorów) budownictwa wielorodzinnego na terenie Suwałk. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółdzielni.

Dobre wyniki ekonomiczne czy wręcz bardzo dobre wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2007 r. nie przysłaniają nam problemu corocznie występującej różnicy w rozliczeniu kosztów i dochodów zimnej wody. Dzięki poczynionym nakładom finansowym oraz działaniom o innym charakterze możemy pochwalić się, iż w roku 2007 różnica ta w porównaniu do roku 2005 zmniejszyła się z ponad 95 tys. zł. na około 83,2 tys. zł. t.j. z 16% na 12,5%. Będziemy podejmowali dalsze działania, aby utrzymać tą tendencję.

W roku 2007, realizując uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni kontynuowaliśmy realizację osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa, Świerkowa, Papieża Jana Pawła II. Przekazano do użytku kolejne 58 mieszkań, 9 garaży i 2 lokale usługowe (II i III segm. bud. A1). Przyjęte nowatorskie rozwiązania techniczne pokazały, iż są to najtańsze w eksploatacji budynki wielorodzinne na terenie Suwałk.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców Suwałk (i nie tylko) realizacją mieszkań na tym terenie, podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy następnych budynków na tym osiedlu. W 2007 r. rozpoczęto 2 budynki mieszkalne o 64 mieszkaniach i 18 garażach, planowane do przekazania w III kwartale 2008 r.

Realizując wnioski członków Spółdzielni ustanowiono w 2007 r. w stosunku do 87 lokali prawo odrębnej własności (w roku 2005 - 26, w roku 2006 - 19). Niestety w grudniu 2007 r. ze względu na wywłaszczenie części gruntów I osiedla (1 358 m2), w związku z rozbudową ulicy Reja, do czasu uregulowania spraw formalno-prawnych w Księgach Wieczystych została wstrzymana realizacja przekształceń w stosunku do ponad 50 spółdzielczych praw do lokali na prawo odrębnej własności. Zarząd Spółdzielni podjął działania celem przyśpieszenia załatwienia tych formalności całkowicie od nas niezależnych.

Na koniec 2007 r. na ogólną powierzchnię gruntów będących we władaniu Spółdzielni 16,0961 ha, 0,9192 ha jest jej własnością, 9,1980 ha jest jej współwłasnością a 5,9789 ha użytkowane jest na zasadzie użytkowania wieczystego.

W 2007 r. dokonano kolejnych przekształceń użytkowania wieczystego gruntów na prawo własności (budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 10) oraz przygotowano dokumentację do wykupu prawa własności gruntu przy ul. Szpitalnej 85 i 85A.

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem legalności, rzetelności, wiarygodności i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Przeprowadzone kontrole w 2007 r. zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni, Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku, PKO BP oraz Państwową Inspekcję Pracy w Suwałkach nie wniosły uwag mogących dać podstawy do negatywnej oceny działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Drobne uchybienia zostały usunięte w wymaganym terminie.

Należy podkreślić, iż pomimo przyrostu zadłużenia członków Spółdzielni we wnoszeniu opłat za używanie lokali (łącznie ze spłatą kredytów) przekraczającego w pewnych okresach kwotę 450 tys. zł. Spółdzielnia terminowo realizowała w 2007 r. swoje zobowiązania.

Przedstawiony, pozytywny obraz całokształtu działalności, wyników ekonomicznych i sytuacji majątkowo-finansowej wskazuje, iż nie ma zagrożenia dla przyszłości Spółdzielni w roku 2008 i latach następnych.

Suwałki, dnia 13.03.2008 r.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2007 rok.

(wybierz dokument i stronę do przeglądnięcia)

 

1. Bilans

| Str.1 | Str.2 | Str.3 |

2. Rachunek zysków i strat

| Str.1 | Str.2 |

3. Dodatkowe informacje

| Str.1 | Str.2 | | Str.3 | Str.4 | | Str.5 | Str.6 | | Str.7 | Str.8 | | Str.9 | Str.10 | | Str.11 | Str.12 | | Zał.1 | Zał.2 |

 

4. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

L.p. Treść 2006 2007 % wzrostu
1. Zatrudnienie 17 18 6
2.

Wynagrodzenia

w tym:

- Rada Nadzorcza

- pracownicy

698 616,25

11 059,28

687 556,97

770 374,78

12 308,40

758 066,38

10

11

10

3. Średnie wynagrodzenie pracowników 3 370 3 509 4
 

 

Początek strony


 

ZAWIADOMIENIE

o obradach Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zawiadamia, że w dniach 05 i 06 maja 2008 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Proponowany porządek dnia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.

5. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach - podjęcie stosownych uchwał.

6. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2007.

7. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich i Zebraniach Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach w roku 2007.

8. Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej w MSM w Suwałkach .

9. Informacja z realizacji Uchwały Nr 13/2004 Zebrania Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach z dnia 02.04.2004 r. w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni.

10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2007.

11. Dyskusja.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

· sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2007,

· sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2007,

· podziału nadwyżki bilansowej za rok 2007,

· sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2007,

· absolutorium dla członków Zarządu MSM w Suwałkach,

· wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego spółdzielczości,

· aktualizacji kierunków rozwoju działalności Spółdzielni,

· przekazania darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) - podjęcie stosownych uchwał.

14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że materiały wraz ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2007 r. znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia jego pierwszej części, która w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbędzie się w dniu 05.05.2008 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

 

Suwałki dnia: 2008.04.08.

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

uchylenia postanowień Uchwały Nr ......./200... z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa.

 

Działając na podstawie § 83 ust. 4 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po rozpatrzeniu odwołania:

Pana(i) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nr ...../200.... z dnia ............................ r. o wykreślenie z członkostwa Spółdzielni postanawia:

§ 1.

Przyjąć odwołanie i uchylić postanowienia Uchwały Nr ...../200.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wykreślenie Pana(i) ............................. zam. Suwałki ul. .............................. i przywrócić członkostwo w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ....../200... z dnia ............................ r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

¨ potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykreślenia (przekazanie osobie wykreślonej powiadomienia o wykreślenie wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykreśleniu),

¨ określających wysokości aktualnych zadłużeń czynszowych (i kredytowych) na dzień składania odwołania

podjęli decyzję o przywróceniu członkostwa w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uchylając postanowienia Uchwały Nr ....../200... z dnia ...................... r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

 

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/ nie uczestniczył(a) w I i II części (*) Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/ odwołującej się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

 

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

utrzymania w mocy Uchwały Nr ..../200.. z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa.

 

Działając na podstawie § 83 ust. 4 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po rozpatrzeniu odwołania:

Pana(i) .................................... zam. Suwałki ul. .....................................

od Uchwały Nr ....../200... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia .............................. r. o wykreślenie z członkostwa postanawia:

§ 1.

Odwołanie oddalić i utrzymać w mocy Uchwałę Nr ......../200.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wykreślenie z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ......./200.... z dnia ..................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ............................. (i po wysłuchaniu jego/ jej wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

¨ potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykreślenia (przekazanie osobie wykreślonej powiadomienia o wykreślenie wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykreśleniu),

¨ określających wysokości zadłużeń czynszowych (i kredytowych) na dzień składania odwołania

nie znaleźli podstaw do uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

 

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/ nie uczestniczył(a) w I i II części (*) Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym postanowiono odwołanie oddalić zobowiązując Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/ odwołującej się o treści tej uchwały w sposób i terminie określonym w statucie z pouczeniem o prawie zaskarżenia uchwały do Sądu.

 

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

 

w sprawie:

uchylenia postanowień Uchwały Nr ......./200... z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykluczenia z członkostwa.

 

Działając na podstawie § 83 ust. 4 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po rozpatrzeniu odwołania:

Pana(i) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nr ...../200.... z dnia ............................ r. o wykluczenie z członkostwa Spółdzielni postanawia:

§ 1.

Przyjąć odwołanie i uchylić postanowienia Uchwały Nr ...../200.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wykluczenie Pana(i) ............................. zam. Suwałki ul. .............................. i przywrócić członkostwo w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ....../200... z dnia ............................ r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

¨ potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykluczenia (przekazanie osobie wykluczonej powiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykluczeniu),

¨ potwierdzających ustanie przyczyn będących powodem wykluczenia z członkostwa Spółdzielni (rażące naruszanie zasad współżycia społecznego)

podjęli decyzję o przywróceniu członkostwa w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uchylając postanowienia Uchwały Nr ....../200... z dnia ...................... r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/ nie uczestniczył(a) w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/ odwołującej się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

 

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2008

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach .......................... 2008 r.

w sprawie:

utrzymania w mocy Uchwały Nr ..../200.. z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykluczenia z członkostwa.

Działając na podstawie § 83 ust. 4 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po rozpatrzeniu odwołania:

Pana(i) .................................... zam. Suwałki ul. .....................................

od Uchwały Nr ....../200... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia .............................. r. o wykluczenie z członkostwa postanawia:

§ 1.

Odwołanie oddalić i utrzymać w mocy Uchwałę Nr ......../200.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wykluczenie z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ......./200.... z dnia ..................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ............................. (i po wysłuchaniu jego/ jej wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

¨ potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykluczenia (przekazanie osobie wykluczonej powiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykluczeniu),

¨ potwierdzających istnienie przyczyn będących powodem wykluczenia z członkostwa Spółdzielni (rażące naruszanie zasad współżycia społecznego)

nie znaleźli podstaw do uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/ nie uczestniczył(a) w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym postanowiono odwołanie oddalić zobowiązując Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/ odwołującej się o treści tej uchwały w sposób i terminie określonym w statucie z pouczeniem o prawie zaskarżenia uchwały do Sądu.

Łącznie za uchwałą głosowało - …………….

Łącznie przeciw uchwale głosowało - …………

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ………………

- za uchwałą głosowało - ……………

- przeciw uchwale głosowało - …………

 

....................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu ……………….

- za uchwałą głosowało - …………….

- przeciw uchwale głosowało - …………..

 

....................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

....................................................................

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Początek strony

 


INFORMACJA

o odbytym w dniu 22 listopada 2007 roku Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

 

W dniu 22 listopada 2007 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, zgodnie z Art. 9 Ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach podjęło następujące uchwały:

-  w sprawie utrzymania w mocy Uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczących wykreślenia z członkostwa (2 uchwały),

-  w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

-  w sprawie jednolitego tekstu statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

-  w sprawie wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej w MSM w Suwałkach,

-  w sprawie zbycia nieruchomości,

-  w sprawie "Regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach".

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przyjęto przez głosowanie do realizacji następujący wniosek:

1. Poczynić niezbędne starania w celu utrzymania porządku (dotyczy nieczystości pozostawianych przez psy) na osiedlu Lityńskiego i Reja (stare osiedle). Za wnioskiem głosowało 9 przedstawicieli, przeciw 8.

Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zostało poprzedzone Zebraniami Grup Członkowskich, które odbyły się w dniach 12 i 14 listopada 2007 r.

 

Początek strony


INFORMACJA

o przeprowadzonej przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2006r.

 

 

Białystok, 24.10.2007 r.

ZR-328/07

Rada Nadzorcza i Zarząd 

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Suwałkach

 

Stosownie do umowy zawartej w dniu 13.08.2007r. pomiędzy Spółdzielczym Regionalnym Związkiem Rewizyjnym w Białymstoku i Zarządem Spółdzielni, Związek w dniach od 10 września do 17 października 2007 roku przeprowadził lustrację pełną działalności Spółdzielni za okres 01.01.2003 roku do 31.12.2006 roku.

Ustalenia lustracji oparte zostały na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych lustratorowi dokumentów, dokonanych przez niego oględzinach obiektów oraz wyjaśnieniach złożonych przez pracowników Spółdzielni i stanowią podstawę do pozytywnej oceny działalności Spółdzielni w badanym okresie.

W szczególności ustaleniom lustracji służyły:

- statut i unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym,

- analiza planów i sprawozdań z ich wykonania ,

- przygotowane przez pracowników Spółdzielni tabelarycznie przedstawione dane z zakresu objętego lustracją,

- dokumentacja z działalności organów samorządowych Spółdzielni,

- dokumenty i ewidencja finansowo-księgowa Spółdzielni,

- dokumentacja dotycząca merytorycznej działalności Spółdzielni objętej zakresem lustracji.

Protokół lustracji został podpisany przez Zarząd w dniu 19 października 2007 roku, bez zastrzeżeń.

W badanym okresie, Zarząd dokonał aktualizacji regulaminów wewnętrznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni w ten sposób zrealizował jeden z wniosków lustracji za 2002 rok.

Stwierdzono, że obowiązujący w Spółdzielni w okresie objętym lustracją statut znowelizowany został w 2003 r. w dostosowaniu do przepisów uchwalonej 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 roku oraz przepisy ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw nałożyły na Spółdzielnię obowiązek kolejnej nowelizacji statutu a następnie unormowań wewnętrznych w dostosowaniu do zmienionych jego zapisów. Taką kolejną nowelizację statutu uchwaliło Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 12.06.2006 r. Uchwalone zmiany statutu zarejestrował Sąd Rejonowy w Białymstoku w dn. 19.09.2006 r.

Ustalenia lustracji nie wykazały uchybień i nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, terminowości oraz sposobu zwoływania grup członkowskich i zebrań przedstawicieli członków. Również posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej. Decyzje i uchwały podejmowane były zgodnie z kompetencjami tych organów.

Działalność Zarządu Spółdzielni zgodna była z zakresem kompetencji określonym w Statucie i unormowaniach wewnętrznych. Dokumentacja pracy Zarządu prowadzona była właściwie.

Obowiązująca w badanym okresie struktura organizacyjna Spółdzielni, zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej dostosowana była do potrzeb jej działalności i zapewniała warunki prawidłowej realizacji zadań Spółdzielni. Akta osobowe pracowników prowadzone były zgodnie z wymogami Kodeksu pracy a sposób wynagradzania wynikał z postanowień obowiązującego w tym zakresie regulaminu.

W sposób poprawny prowadzone były sprawy członkowsko-mieszkaniowe. Jedynie nieprawidłowym działaniem był zwrot wpłaconych udziałów przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z takim żądaniem.

Działalność Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi cechowała w badanym okresie równowaga finansowa.

W kolejnych objętych lustracją latach Spółdzielnia dokonywała przeglądów stanu technicznego zasobów co było podstawą do określenia jej potrzeb remontowych. Środki finansowe pochodzące z odpisów od lokali mieszkalnych i użytkowych wyznaczały możliwości realizacyjne planowanego zakresu remontów.

Lustracja wykazała poprawność działania Spółdzielni w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz prowadzenia "książek obiektów budowlanych", a także prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rozliczeń robót konserwacyjnych wykonywanych siłami własnymi. Nie stwierdzono także uchybień w procedurze i kryteriach wyboru zewnętrznych wykonawców robót remontowych. Umowy zawierane z wykonawcami robót remontowych wybranymi w trybie przetargowym zapewniały ochronę interesów Spółdzielni.

W świetle ustaleń lustracji pozytywnie należy ocenić realizację przez Spółdzielnię robót polegających na dociepleniu budynków i naprawie dróg i dojazdów. Wpłynęło to na poprawę estetyki osiedli.

Problemem Spółdzielni były zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Następował sukcesywny wzrost zaległości w uiszczaniu opłat przez użytkowników lokali. Na koniec 2006 roku zaległości wynosiły 394.703 zł i stanowiły 6,63 % rocznego wymiaru opłat. W strukturze dominowały zadłużenia o okresie sześciomiesięcznym i dłuższym. Zadłużenia te stanowiły 50,23 % zaległości ogółem występujących na koniec 2006 r.

Ewidencja księgowa Spółdzielni prowadzona była na bieżąco w oparciu o zasady rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzane były terminowo a za 2005 i 2006 rok zbadane przez biegłych rewidentów.

Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umożliwiała bieżące regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno prawnym oraz wobec dostawców robót i usług.

W odniesieniu do procesu wyodrębniania nieruchomości i określania przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach ustalenia lustracji wykazały, że nie uwzględnienie adaptacji poddaszy może uniemożliwić Zarządowi Spółdzielni zakończenie tego procesu.

Reasumując należy stwierdzić, iż mimo wniesionych przez lustratora uwag, ustalenia lustracji potwierdziły dalsze postępy w działalności Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni podejmując decyzje kierował się zasadą gospodarności oraz przestrzegał procedur wynikających z obowiązujących unormowań. 

Uwzględniając ustalenia protokołu lustracji, mając na uwadze dalsze doskonalenia pracy Spółdzielni, Związek przedkłada następujące zalecenia polustracyjne:

1. Przestrzegać Art. 21 z ustawy Prawo spółdzielcze odnośnie zwrotu udziałów.

2. Rozważyć możliwość zmiany uchwały określającej odrębną własność w nieruchomości przy ul. Szpitalnej w części dotyczącej powierzchni lokali oraz wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Niniejsza synteza ustaleń lustracji wraz z wnioskami winna być rozpatrzona na posiedzeniu Rady Nadzorczej / konferencji polustracyjnej/ łącznie z omówieniem wyników lustracji.

Jednocześnie proszę o przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji na najbliższym Zebraniu przedstawicieli Członków zgodnie z zapisem art. 93 § 4 ustawy "Prawo Spółdzielcze". Stosownie do art. 93 § 1b cytowanej ustawy Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

 

Członek Zarządu

Dyrektor Biura

mgr Aleksander Nikołajuk

Początek strony


INFORMACJA

o odbytym w dniu 23 kwietnia 2007 r. Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

W dniu 23 kwietnia 2007 roku odbyło się doroczne Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zebrani obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach podjęło następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia "Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach",

- w sprawie uchylenia postanowień Uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczących wykreślenia z członkostwa (4 uchwały),

- w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreśleni1 z członkostwa,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2006,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2006,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2006,

- w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- w sprawie wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji inwestycyjnej w MSM w Suwałkach.

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przyjęto przez głosowanie do realizacji następujące wnioski:

1. Sukcesywna wymiana skrzynek pocztowych w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na skrzynki unijne. Za wnioskiem głosowało 19 przedstawicieli, przeciw 0.

2. Zamurowanie podjazdu przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 16 przedstawicieli, przeciw 0.

3. Zlikwidowanie "dzikiego parkingu" przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 17 przedstawicieli, przeciw 2.

4. Przy I klatce budynku Szpitalna 85 w miejsce zniszczonej zieleni ustawić ławkę lub huśtawkę, aby uniemożliwić grę w piłkę. Za wnioskiem głosowało 11 przedstawicieli, przeciw 0.

5. Na placu zabaw między budynkami 11 Listopada 1 i 1A dostawić elementów zabawowych w celu uniemożliwienia gry w piłkę. Za wnioskiem głosowało 10 przedstawicieli, przeciw 6.

6. Przy budynkach Szpitalna 85A - 87, od strony węzła, utwardzić nawierzchnię aż do placu zabaw i na końcu ustawić blokadę. Za wnioskiem głosowało 8 przedstawicieli, przeciw 1.

7. Podjąć działania w celu uniemożliwienia parkowania samochodów na chodniku między budynkami 11 Listopada 7 i 11, od strony placu zabaw. Za wnioskiem głosowało 19 przedstawicieli, przeciw 0.

8. Zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach. Z sali zgłoszono propozycję darowizny w wysokości 500 zł. Za wnioskiem głosowało 10 przedstawicieli, przeciw 8. W związku z powyższym Zebranie Przedstawicieli Członków upoważniło Zarząd Spółdzielni do przekazania darowizny w wysokości 500 zł. na konto Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach.

9. Upoważnienie Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach do podejmowania działań w celu nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, w takich terminach, aby zapewnić rozwój Spółdzielni poprzez budowę nowych mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu, po zakończeniu budowy osiedla zlokalizowanego w obrębie ulic Modrzewiowa-Świerkowa-Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. Za wnioskiem głosowało 8 przedstawicieli, przeciw 7.

10. Usunąć ławkę przy ul. Lityńskiego 12 między klatką II a III. Za wnioskiem głosowało 9 przedstawicieli, przeciw 3.

11. Wniosek o modernizację placu zabaw przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 11 przedstawicieli, przeciw 0.

12. Zakaz wieszania ogłoszeń prywatnych na drzwiach gablot i szybach. Za wnioskiem głosowało 9 przedstawicieli, przeciw 4.

 

Początek strony


 

INFORMACJA

o odbytych w dniach 16 - 17 kwietnia 2007 r. Zebraniach Grup Członkowskich Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

W dniach 16 - 17 kwietnia 2007 roku odbyły się doroczne Zebrania Grup Członkowskich Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zebrani obradowali zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem obrad.

Na Zebraniach Grup Członkowskich zgłoszono i przyjęto przez głosowanie do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach następujące wnioski:

 

Grupa I z dnia 16.04.2007 r.

Budynki: Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16B, Kowalskiego 21, Modrzewiowa 27, Papieża Jana Pawła II 10 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie oczekujący.

1. Sukcesywna wymiana skrzynek pocztowych w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na skrzynki unijne. Za wnioskiem głosowało 22, przeciw 0.

2. Zazielenienie trawą i krzewami pasów zieleni przy bloku Lityńskiego 1 między klatkami i pasów zagrodzonych na pasażu przy Spółdzielni Mieszkaniowej i przy kiosku "Ruchu". Za wnioskiem głosowało 19, przeciw 0.

3. Powiększenie parkingu przy blokach Lityńskiego 14 i 12, zwłaszcza od strony bloku Lityńskiego 14. Za wnioskiem głosowało 11, przeciw 2.

4. Postawienie jednej ławki przy bloku Lityńskiego 14 (nie ma żadnej). Za wnioskiem głosowało 4, przeciw 1.

5. Przyznanie darowizny w roku 2007 dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 1, w kwocie 500 zł. Za wnioskiem głosowało 10, przeciw 0.

6. Wymiana drzwi w klatkach (drugie) począwszy od budynków najstarszych. Za wnioskiem głosowało 12, przeciw 0.

7. Zamurowanie podjazdu przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

8. Zlikwidowanie "dzikiego parkingu" przy ul. Lityńskiego 16B/2. Za wnioskiem głosowało 18, przeciw 0.

9. Wykonanie estetycznej elewacji murku i ławeczek drewnianych na nim (według wzoru z placu przed siedzibą Spółdzielni), oddzielającego plac zabaw od budynku przy ul. Reja 84. Za wnioskiem głosowało 13, przeciw 0.

10. Naprawa płotu ogradzającego plac zabaw między budynkami Reja 84 i 84A. Za wnioskiem głosowało 20, przeciw 0.

11. Docieplenie budynku przy ul. Kowalskiego 21 klatka V. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

12. Wymiana lub odnowienie śmietniczek w zasobach Spółdzielni. Za wnioskiem głosowało 17, przeciw 0.

13. Zadaszenie śmietnika przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 4, przeciw 2.

14. Zmienić odczyt wody na raz w kwartale. Za wnioskiem głosowało 5, przeciw 13. Wniosek został odrzucony.

15. Umieścić tabliczkę "Zakaz wyprowadzania psów" przy ul. Kowalskiego 21. Za wnioskiem głosowało 2, przeciw 11. Wniosek został odrzucony.

16. Naprawa domofonu i ciągle cieknącej wody z daszku na domofon przy ul. Kowalskiego 21 klatka V. Za wnioskiem głosowało 18, przeciw 0.

17. Ogrodzić plac zabaw między budynkami Lityńskiego 13, 9, 15, i Reja 84A co spowoduje zabezpieczenie bawiących się dzieci przed wchodzeniem psów, parkowaniem pojazdów i wchodzeniem osób niepożądanych. Za wnioskiem głosowało 1, przeciw 10. Wniosek został odrzucony.

18. Urządzić teren zielony, kwietniki i posadzić krzewy między budynkami Lityńskiego 11 i 13. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 8. Wniosek został odrzucony.

 

Grupa II z dnia 17.04.2007 r.

Budynki: 11 Listopada 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 11, Szpitalna 85, 85A, 87 oraz osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i członkowie prawni:

1. Przy I klatce budynku Szpitalna 85 w miejsce zniszczonej zieleni ustawić ławkę lub huśtawkę, aby uniemożliwić grę w piłkę. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

2. Na placu zabaw między budynkami 11 Listopada 1 i 1A dostawić elementów zabawowych w celu uniemożliwienia gry w piłkę. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

3. Przy budynkach Szpitalna 85A - 87, od strony węzła, utwardzić nawierzchnię aż do placu zabaw i na końcu ustawić blokadę. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

4. Podjąć działania w celu uniemożliwienia parkowania samochodów na chodniku między budynkami 11 Listopada 7 i 11, od strony placu zabaw. Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 0.

 

Początek strony