SPRAWY  SAMORZĄDOWE


 

PROTOKÓŁ

z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 22 czerwca 2009 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach.

 

Członkowie uczestniczący w I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach według listy obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1).

Obrady I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Lechosław Bołtrukanis, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Danuty Staszczyk. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Danuty Staszczyk na Przewodniczącą I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pana Czesława Niewiarowskiego. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pana Czesława Niewiarowskiego na Sekretarza I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Prezes Zarządu poinformował, że na wniosek mieszkańców jednego z osiedli, Zarząd Spółdzielni wniósł do proponowanego porządku obrad zmianę polegającą na dodaniu po pkt. 6 dodatkowego pkt. o treści: "Ład i porządek na zamieszkiwanym osiedlu".

Ad. 3).

Przewodnicząca I części WZ zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej z sali zgłoszono kandydaturę Pana Tadeusza Stankiewicza. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Tadeusza Stankiewicza na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej z sali zgłoszono kandydaturę Pani Bogusławy Mackiewicz. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Bogusławy Mackiewicz na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca I części WZ poprosiła Komisję Skrutacyjną o zajęcie wyznaczonego miejsca i przystąpienie do pracy.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że wpłynęły 4 odwołania od uchwał Rady Nadzorczej i przekazał je do Prezydium I części Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Panią gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10A/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 3.571,11 zł. a na dzień 19.06.2009 r. zadłużenie wynosi 1.957,88 zł. Odwołująca się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 29/2008 z dnia 27.10.2008 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pani gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10A/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 27 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 11/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 3.778,95 zł. a na dzień 19.06.2009 r. zadłużenie wynosi 4.436,12 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 30/2008 z dnia 27.10.2008 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 11/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 6 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 19 głosów.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 1A/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 6.554,90 zł. a na dzień 22.06.2009 r. zadłużenie wynosi 2.007,13 zł. Odwołujący się jest obecny na sali. Po wysłuchaniu jego wyjaśnień Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 5/2009 z dnia 09.03.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 1A/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 29 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 1.614,34 zł. a na dzień 19.06.2009 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 7/2009 z dnia 09.03.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 30 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2008 przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Prezes Zarządu omówił wniosek mieszkańców osiedla Modrzewiowa - Jana Pawła II, który to skłonił Zarząd Spółdzielni do umieszczenia w porządku obrad pkt. "Ład i porządek na zamieszkiwanym osiedlu". We wniosku tym mieszkańcy wskazywali, że ogrodzenie nie spełnia swojej funkcji ponieważ w dalszym ciągu na osiedlu przebywają niechciane osoby oraz poruszyli problem niewłaściwego parkowania samochodów. Następnie Przewodnicząca I części WZ poprosiła Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokółu Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Stankiewicz odczytał protokół Komisji stwierdzając, iż po zebraniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie - jego I część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 8).

Przewodnicząca I części WZ Danuta Staszczyk otworzyła dyskusję.

Pani Żylińska zgłosiła problem ciągłej dewastacji wyposażenia placu zabaw położonego przy budynkach Reja 84 - 84A i zwróciła się z prośbą o choćby doraźną naprawę. Ponadto mieszkańcy skarżyli się na uciążliwość całodobowego sklepu monopolowego przy ul. Reja. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż Spółdzielnia kilkakrotnie zwracała się z prośbą do Pana Prezydenta o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w tym lokalu, jednak bezskutecznie, z uwagi na niską uciążliwość dla otoczenia (mała liczba interwencji Policji). Ponadto w dyskusji poruszono temat wykonywanych remontów balkonów na osiedlu II. Członkowie zamieszkali przy ul. Lityńskiego 10B i ul. Kowalskiego zwrócili się z prośbą o rozważenie możliwości poszerzenia ciągów pieszych przy tych budynkach, co umożliwiłoby parkowanie samochodów. Pan Tyszka zaproponował, aby nadwyżkę bilansową za 2008 r. przeznaczyć na fundusz remontowy Spółdzielni. Radca Prawny Ewa Trofimiuk wyjaśniła, że zgodnie z § 89 ust. 13 Statutu Spółdzielni, członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Pan Sawicki zwrócił się o rozszerzenie monitoringu, który swoim zasięgiem obejmuje plac przed siedzibą Spółdzielni.

Przewodnicząca I części WZ zamknęła dyskusję.

Ad. 9).

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 29 członków Spółdzielni, przeciw 1.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 26 członków Spółdzielni, przeciw 4.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 29 członków Spółdzielni, przeciw 1, za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 29 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego MSM w Suwałkach na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski, na podstawie złożonych zgłoszeń, przedstawił kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, Przewodnicząca I części WZ poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Następnie Radca Prawny Ewa Trofiumiuk przypomniała zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca I części WZ ogłosiła przerwę.

Po przerwie Przewodnicząca I części WZ wznowiła obrady.

 

Na prośbę Przewodniczącej I części WZ, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Stankiewicz odczytał protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w I części Walnego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Bołtrukanis Krzysztof nr czł. 2657 - 14 głosów

2. Dąbrowski Bogusław nr czł. 834 - 15 głosów

3. Kossa-Chrulska Lucyna nr czł. 2505 - 23 głosy

4. Leszczyński Ryszard nr czł. 1727 - 19 głosów

5. Malinowska Alicja nr czł. 2867 - 21 głosów

6. Sawicki Antoni nr czł. 200 - 18 głosów

7. Staszczyk Danuta nr czł. 1711 - 25 głosów

8. Świacki Jan nr czł. 789 - 20 głosów.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej MSM w Suwałkach za lata 2007 - 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 26 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw 1.

Ad. 10).

Prezes Zarządu poinformował, że nie wpłynęły żadne projekty uchwał od członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami).

Ad. 11).

Prezes Zarządu przedstawił informację z realizacji wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Informacja stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 12).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia Danuta Staszczyk podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła obrady.

 

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

Czesław Niewiarowski

Danuta Staszczyk

 

 

Protokolant: Halina Rauf.

 

Początek strony


 

PROTOKÓŁ

z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 23 czerwca 2009 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach.

 

Członkowie uczestniczący w II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach według listy obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1).

Obrady II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Lechosław Bołtrukanis, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego II części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pana Lechosława Bołtrukanisa. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Lechosława Bołtrukanisa na Przewodniczącego II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza II części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty Chlabicz-Obermiller. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Małgorzaty Chlabicz-Obermiller na Sekretarza II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Prezes Zarządu poinformował, że na wniosek mieszkańców jednego z osiedli, Zarząd Spółdzielni wniósł do proponowanego porządku obrad zmianę polegającą na dodaniu po pkt. 6 dodatkowego pkt. o treści: "Ład i porządek na zamieszkiwanym osiedlu".

Ad. 3).

Przewodniczący II części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej z sali zgłoszono kandydaturę Pana Mirosława Przekopa. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Mirosława Przekopa na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej z sali zgłoszono kandydaturę Pani Jolanty Kubrak. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Jolanty Kubrak na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący II części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o zajęcie wyznaczonego miejsca i przystąpienie do pracy.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski przekazał odwołania od uchwał Rady Nadzorczej do Prezydium II części Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący II części WZ odczytał odwołanie złożone przez Panią gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10A/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 3.571,11 zł. a na dzień 19.06.2009 r. zadłużenie wynosi 1.957,88 zł. Odwołująca się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 29/2008 z dnia 27.10.2008 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pani gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10A/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 18 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 45 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Przewodniczący II części WZ odczytał odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 11/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 3.778,95 zł. a na dzień 19.06.2009 r. zadłużenie wynosi 4.436,12 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 30/2008 z dnia 27.10.2008 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 11/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 0 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 15 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 6 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 34 głosy - odwołanie nie zostało przyjęte (zostało oddalone).

Przewodniczący II części WZ odczytał odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 1A/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 6.554,90 zł. a na dzień 22.06.2009 r. zadłużenie wynosi 2.007,13 zł. Odwołujący się jest obecny na sali. Po wysłuchaniu jego wyjaśnień Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 5/2009 z dnia 09.03.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 1A/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 17 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 46 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Przewodniczący II części WZ odczytał odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło 1.614,34 zł. a na dzień 19.06.2009 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 7/2009 z dnia 09.03.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 18 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 48 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Następnie Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2008 przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Prezes Zarządu omówił wniosek mieszkańców osiedla Modrzewiowa - Jana Pawła II, który to skłonił Zarząd Spółdzielni do umieszczenia w porządku obrad pkt. "Ład i porządek na zamieszkiwanym osiedlu". We wniosku tym mieszkańcy wskazywali, że ogrodzenie nie spełnia swojej funkcji ponieważ w dalszym ciągu na osiedlu przebywają niechciane osoby oraz poruszyli problem niewłaściwego parkowania samochodów. Obecni na zebraniu członkowie z tego osiedla podtrzymali swoje wystąpienie przedstawiając dodatkowe spostrzeżenia w tym zakresie i wystąpili z wnioskiem o zapewnienie całodobowej ochrony. Zarząd Spółdzielni wystąpi do firm ochroniarskich z prośbą o przedłożenie ofert na objęcie ochroną osiedla Modrzewiowa-Jana Pawła II a następnie skieruje do mieszkańców tego osiedla ankietę z zapytaniem czy wyrażają na to zgodę.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Głównym tematem w dyskusji był dojazd do śmietnika przy budynku 11 Listopada 4 oraz zła jakość świadczonych usług przez firmę sprzątającą. Zarząd Spółdzielni przyjął zgłoszone uwagi do wiadomości. Ponadto Z-ca Prezesa Magdalena Wasilewska wyjaśniła, że Zarząd rozważał już możliwość poszerzenia dojazdu do śmietnika lecz z uwagi na brak środków finansowych należało wstrzymać się z inwestycją. Firma sprzątająca otrzymała ostateczne ostrzeżenie i w przypadku braku poprawy świadczonych usług zostanie na nią nałożona kara pieniężna lub zostanie rozwiązana umowa. Z-ca Prezesa podkreśliła, że na rynku suwalskim jest niewiele firm o takim profilu działalności a poziom świadczonych przez nich usług jest podobny. Ponadto zmiana firmy sprzątającej poniesie za sobą dodatkowe koszty (wyższy koszt usług). Jeden z członków zamieszkałych w budynku 11 Listopada 1 zwrócił się z prośbą o wywieszenie przez Spółdzielnię ogłoszenia o zamykanie drzwi wejściowych na klatkę schodową.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Następnie Przewodniczący II części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokółu Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Jolanta Kubrak odczytała protokół Komisji stwierdzając, iż po zebraniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie - jego II część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 9).

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 49 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 48 członków, łącznie przeciw uchwale głosował 1 członek. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 45 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 4 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 49 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 18 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 47 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosował 1 członek. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 18 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 47 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego MSM w Suwałkach na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 47 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski, na podstawie złożonych zgłoszeń, przedstawił kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, Przewodniczący II części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Następnie Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski przypomniał zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący II części WZ ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący II części WZ wznowił obrady.

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Jolanta Kubrak odczytała protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w II części Walnego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Bołtrukanis Krzysztof nr czł. 2657 - 16 głosów

2. Dąbrowski Bogusław nr czł. 834 - 6 głosów

3. Kossa-Chrulska Lucyna nr czł. 2505 - 9 głosów

4. Leszczyński Ryszard nr czł. 1727 - 14 głosów

5. Malinowska Alicja nr czł. 2867 - 6 głosów

6. Sawicki Antoni nr czł. 200 - 8 głosów

7. Staszczyk Danuta nr czł. 1711 - 11 głosów

8. Świacki Jan nr czł. 789 - 7 głosów.

Członkami Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zostały następujące osoby, uzyskując łącznie liczbę głosów jak niżej:

1. Bołtrukanis Krzysztof nr czł. 2657 - 30 głosów

2. Kossa-Chrulska Lucyna nr czł. 2505 - 32 głosy

3. Leszczyński Ryszard nr czł. 1727 - 33 głosy

4. Malinowska Alicja nr czł. 2867 - 27 głosów

5. Sawicki Antoni nr czł. 200 - 26 głosów

6. Staszczyk Danuta nr czł. 1711 - 36 głosów

7. Świacki Jan nr czł. 789 - 27 głosów.

Pan Dąbrowski Bogusław uzyskał łącznie 21 głosów w związku z czym nie wszedł w skład Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej MSM w Suwałkach za lata 2007 - 2008. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 18 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 44 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 10 członków Spółdzielni, przeciw 5. Łącznie za uchwałą głosowało 29 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 6 członków. Uchwała została przyjęta.

Ad. 10).

Prezes Zarządu poinformował, że nie wpłynęły żadne projekty uchwał od członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami).

Ad. 11).

Prezes Zarządu przedstawił informację z realizacji wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Informacja stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 12).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Lechosław Bołtrukanis podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

 

 

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

Małgorzata Chlabicz-Obermiller 

Lechosław Bołtrukanis

 

 

Protokolant: Halina Rauf.

 

Początek strony


Suwałki dnia: 2009.05.26.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zawiadamia, że w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Proponowany porządek dnia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium obrad.

3. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.

4. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach - podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2008.

7. Ład i porządek na zamieszkiwanym osiedlu.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008,

- sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2008,

- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2008,

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2008,

- absolutorium dla członków Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2008,

- wyboru przedstawiciela reprezentującego MSM w Suwałkach na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku,

- wyboru członków Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach,

- wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej MSM w Suwałkach za lata 2007-2008,

- przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) - podjęcie stosownych uchwał.

11. Informacja z realizacji wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej za lata 2007-2008.

12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 r. znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.msmsuwalki.strona.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia jego pierwszej części, która w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbędzie się w dniu 22.06.2009 r. t.j. do dnia 08.06.2009 r. włącznie.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

 

UWAGA:

Druk zgłoszenia kandydata (kandydatki) na członka Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej: www.msmsuwalki.strona.pl.

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008.

1. Wprowadzenie

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakład Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminna Spółdzielnia "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki.

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osób fizycznych.

Pierwsze inwestycje rozpoczęto już w listopadzie 1984 r.

Na koniec 2008 r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach była właścicielem 3 i współwłaścicielem 32 budynków wielorodzinnych o 1 562 mieszkaniach o 84 255,53 m2 p. u., 33 lokalach użytkowych o 2 415,56 m2 p. u., 120 garażach o 2 346,10 m2 p. u. Łączna powierzchnia lokali: 89 017,19 m2 p. u.

Na ogólną liczbę 1 562 lokali mieszkalnych:

- 649 lokali (41,5%) - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

- 596 lokali (38,2%) - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- 313 lokali (20%) - prawo odrębnej własności lokalu

- 4 lokale (0,3%) - najem.

Teren, na którym znajdują się budynki mieszkalne i budynki o innym przeznaczeniu, zajmuje ogólną powierzchnię 13,6072 ha. Teren niezabudowany, znajdujący się przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w Suwałkach, zajmuje ogólną powierzchnię 2,4937 ha i jest on przeznaczony pod dalszy rozwój Spółdzielni.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2008 r. wynosi netto 45.991.719,09 zł.

Ilość członków na dzień 31.12.2008 r. - 1 677

w tym:

a) zamieszkałych - 1 539

(w tym 1 członek prawny)

b) oczekujących - 55

c) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 27

d) członkowie prawni - 1

e) pozostali członkowie - 56.

2. Skład Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Prezes Zarządu 

Leszek Marek Janiszewski okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

1) Koordynator pracy Zarządu,

2) Bezpośrednia odpowiedzialność za:

a) całokształt spraw ekonomicznych i finansowych,

b) całokształt spraw pracowniczych oraz BHPi p. poż.

c) całokształt spraw organizacyjnych, prawnych,, samorządowych i OC.

d) całokształt spraw członkowsko-mieszkaniowych i inwestycji.

Wiceprezes Zarządu 

Magdalena Wasilewska okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

Koordynacja pracy i nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową.

 

3. Omówienie głównych kierunków działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2008 r.

3.1. Działalność organizacyjno-samorządowa.

Podstawową formą realizowania zadań i kierowania działalnością Spółdzielni była kolektywna praca Zarządu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli pracownicy merytorycznie związani z tematyką posiedzeń. Przedmiotem obrad Zarządu były głównie tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz całokształt zagadnień inwestycyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a ponadto ocena pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

W zakresie problematyki organizacyjno-samorządowej Zarząd wykonał między innymi następujące czynności:

1. Przygotował i opracował materiały na Zebranie Przedstawicieli Członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dwóch częściach w dniach 05 i 06 maja 2008 r.

2. Opracował materiały na 10 posiedzeń Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Odbył 30 posiedzeń, na których:

a) podjęto 89 uchwał,

b) wydano szereg zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień o charakterze instrukcyjnym, porządkowym i organizacyjnym.

4. Przedmiotem 89 uchwał Zarządu przyjętych w 2008 r. było:

- w zakresie spraw członkowskich - 73 uchwał

- w zakresie spraw finansowo-księgowych - 10 uchwał

- w zakresie spraw organizacyjno-pracowniczych - 6 uchwał.

3.2. Działalność eksploatacyjna i remontowa.

W roku 2008 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę 876 208,39 zł.

Pod względem finansowym plan remontów został zrealizowany w 105%. W zakresie rzeczowym też całkowicie zrealizowano zamierzenia remontowe zatwierdzone w planie remontów na 2008 r.

Informacja z wykonania planu remontów w 2008 r. stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na rok 2009 zaplanowano fundusz remontowy w wysokości 809 630 zł.

W ramach powyższych środków zamierzamy wykonać:

1. Remont instalacji c.o. i c.w. - budynek Reja 78.

2. Malowanie klatek schodowych w budynkach: Lityńskiego 11, 11 Listopada 1 i 3 z montażem skrzynek zewnętrznych na listy oraz wykonaniem oświetlenia na czujniki ruchu. Klatki malowane były w 2002 r.

3. Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okienek na klatkach w budynkach Szpitalna 85 i 85A. Klatki malowane były w 2003 r.

4. Wymiana drzwi w przedsionkach budynków Lityńskiego 11 i 11 Listopada 1.

5. Wymiana skrzynek na listy w budynkach: Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 11, 16B, 11 Listopada 7.

6. Dokończenie remontu elewacji budynku Lityńskiego 12A od strony balkonów wraz z posadzkami balkonów.

7. Remont dachów papą termozgrzewalną w budynkach Lityńskiego 3 i Kowalskiego 21.

8. Utwardzenie nawierzchni wraz z poszerzeniem chodnika przy budynkach:

Lityńskiego 5A

Lityńskiego 14

11 Listopada 1A - 11.

9. Dofinansowanie 50% kosztów wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach.

10. Bieżące roboty remontowe ogólnobudowlane.

Zdajemy sobie sprawę, że osiedla nasze i tereny przyobiektowe, a w szczególności drogi, parkingi i chodniki wymagają szeregu prac, lecz zakres ich jest uwarunkowany od środków finansowych, którymi Spółdzielnia może dysponować na te cele.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przeznaczenie nawet znacznych środków na poprawienie estetyki naszych osiedli nie przyniesie pożądanych efektów przy obojętności, braku reakcji mieszkańców na coraz częstsze akty wandalizmu i dewastacji mienia spółdzielczego.

3.3. Działalność inwestycyjna.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach obsługę inwestycyjną prowadzi we własnym zakresie. 
Zakończono budowę i przekazano do użytkowania budynki mieszkalne B i B1 przy ulicy Papieża Jana Pawła II 12 i 14 w Suwałkach o 64 mieszkaniach o 3 159,25 m2 p.u., 2 lokalach użytkowych o 30,58 m2 p.u., 20 garażach o 473,36 m2 p.u. Łączna powierzchnia lokali: 3 663,19 m2 p.u.

W trakcie realizacji jest budynek C1 o 48 mieszkaniach i 16 garażach. Łączna powierzchnia lokali: 2 680,69 m2 p.u. w tym mieszkalna 2 350 m2 p.u. i garaży 330,69 m2 p.u.

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2008 r. budynku B, B1 i C1 - 9 448 562,47 zł. Pozyskane środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi inwestycyjnej - 397 123,80 zł.

Posiadamy pozwolenie na budowę budynku "A" przy ul. Papieża Jana Pawła II o 101 mieszkaniach, 27 garażach i 3 lokalach usługowych o łącznej powierzchni: 5 856,29 m2 p.u., w tym: 5 082,56 m2 p.u. lokale mieszkalne, 200,66 m2 p.u. garaże i 573,07 m2 p.u. lokale usługowe. Termin rozpoczęcia realizacji uzależniony jest od podpisania co najmniej 50% umów z nabywcami mieszkań w jednym z segmentów budynku.

3.4. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W roku 2002 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Na dzień 31.12.2008 r. Spółdzielnia zarządzała następującymi Wspólnotami:

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4A o 40 mieszkaniach - 2 158,85 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4 o 61 mieszkaniach - 2 997,00 m2 p.u. i lokalu usługowym - 324,60 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2 o 39 mieszkaniach - 2 175,11 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatka V o 10 mieszkaniach - 589,00 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatki I - IV o 30 mieszkaniach - 1 748,79 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47A i 49 o 138 mieszkaniach - 8 041,80 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Utrata 153 o 9 mieszkaniach - 490,90 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16 o 50 mieszkaniach - 3 813,17 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lutostańskiego 6 o 14 mieszkaniach - 1 075,90 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 12 o 9 mieszkaniach - 410,40 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 10 o 9 mieszkaniach - 411,01 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8 o 7 mieszkaniach - 429,87 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8A o 18 mieszkaniach - 842,10 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Papieża Jana Pawła II 8A (od 15.12.2008 r.) o 63 mieszkaniach - 5 591,62 m2 p.u.

Łącznie jest to czternaście Wspólnot Mieszkaniowych o 497 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokalu użytkowego 31 100,12 m2.

Z tytułu tej działalności osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 210.274,84 zł., (w roku 2007 - 182.844,86 zł.). Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok ubiegły.

 

3.5. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

3.5.1. Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2008 r. obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 85.210.878,39 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za rok 2008 przedstawiają się następująco:

Lp Treść Koszty Dochody Wynik + -
1 Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości  2 088 044,24 2 278 020,71 189 976,47
2 Wywóz odpadów komunalnych 232 188,36 232 245,62 57,26
3 Energia cieplna w tym: 2 459 073,09 3 037 984,75  578 911,66
nadwyżka do rozliczenia z mieszkańcami w 2009 r -578 911,66 -578 911,66
4 Zimna woda i kanalizacja w tym: 751 587,48  664 312,77 -87 274,71
do pokrycia w eksploatacji  -87 274,71  87 274,71
5 Usługi konserwacji i zarządzania W.M. 196 417,65 210 679,07  14 261,42
Razem podstawowa działalność operacyjna 5 640 036,11 5 844 331,26 204 295,15 
6 Operacyjne 6 342,07  164 904,22 158 562,15
7 Finansowe  192 856,71  192 856,71
8 Zyski i straty nadzwyczajne 4 527,44 5 325,30 797,86
9 Podatek dochodowy od osób prawnych  -81 301,00
Razem pozostała działalność operacyjna  10 869,51 363 086,23 270 915,72
Ogółem wynik  5 650 905,62 6 207 417,49 475 210,87

 

3.5.2. Informacja o zadłużeniach mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2008 r.

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na 31.12.2008 r. wyniosło 282.702,93 zł. Stanowi to 4,66% naliczenia rocznego a średnio miesięcznego 55,92%. Statystycznie na jedno mieszkanie przypada 180,99 zł zadłużenia. Spółdzielnia posiada 1 562 mieszkań w tym zadłużonych 629, stanowi to 40,27% wszystkich mieszkań. W analogicznym okresie roku 2007 zadłużenie wynosiło 328.811,07 zł i stanowiło 5,6% naliczenia rocznego i 67,20% naliczenia średniomiesięcznego. Zadłużonych było 665 lokali, na jedno mieszkanie przypadało 219,50 zł zadłużenia. Nastąpił spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 1% natomiast do miesięcznego o 11,28%. Zmniejszyła się liczba zadłużonych lokali o 36. Zmalało statystyczne zadłużenie na jedno mieszkanie o 38,51 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio miesięcznie około 172 osób t.j. 11% wszystkich mieszkań, miesięczna wartość dodatków to około 25.000 zł., co stanowi 5% naliczenia miesięcznego. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła średnio o 36 osób.
Zarząd MSM prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie upomnień mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami powyżej 2 miesięcy, wzywa i przeprowadza rozmowy z dłużnikami, co powoduje w niektórych przypadkach spłatę długów.

W przypadku 28 osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity i nie regulowały swoich zobowiązań, Zarząd zmuszony był skierować sprawy do Sądu a w przypadku 16 osób do Komornika. Z powodu uchylania się od terminowego wnoszenia opłat za używanie lokali mieszkalnych, decyzją Rady Nadzorczej, 11 osób zostało wykreślonych z rejestru członków Spółdzielni, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty przez te osoby prawa do mieszkania.

 

Statystykę zadłużeń na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Okres zadłużenia w miesiącach  Liczba zadłużonych mieszkań  Kwota zadłużenia  Procentowy udział w zadłużeniu ogółem

Poniżej 1 miesiąca

Od 1 do 3

Od 3 do 6

Od 6 do 12

Powyżej 12 miesięcy

392

174

43

14

6

41.252,36

94.314,08

 68.904,69

 43.999,41

 34.232,39

15

33

24

16

12

Razem

629 

282.702,93

100,0

 

Zadłużenie z tytułu normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2008 r. wyniosło 64.645,95 zł. Stanowi to 96,56% naliczenia miesięcznego i 8% naliczenia rocznego. W analogicznym okresie roku 2007 zadłużenie wynosiło 81.364,86 zł i stanowiło 125,49% naliczenia miesięcznego a rocznego 10,46%. Nastąpił spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia miesięcznego o 28,93% oraz do naliczenia rocznego o 2,46%. Obciążonych spłatą kredytu jest 419 mieszkań z tego 170 to dłużnicy stanowiący 40,57% mieszkań obciążonych spłatą kredytu według normatywu. Z opłatami powyżej 3 miesięcy zalega 38 mieszkań na kwotę 42.076,10 zł. a z opłatami powyżej 12 miesięcy zalegają 4 mieszkania na kwotę 12.620 zł. Z zawieszeń normatywnych spłat kredytu skorzystało 80 mieszkań. 

 3.5.3. Sytuacja finansowa Spółdzielni.

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2008 r. w stosunku do 2007 r. przedstawiają się j.n.:

2007

2008

1. Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe

2,05

1,30

2. Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe - zapasy

 zobowiązania krótkoterminowe

2,04

1,30

3. Wskaźnik płynności III

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,64

0,75

4. Szybkość obrotu należności

należności z tytułu dostaw i usług x 365 

przychody netto ze sprzedaży

24

20

5. Szybkość spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365

wartość sprzedaży towarów i koszt wytworzenia usług

94

72

6. Szybkość obrotu zapasów

zapasy x 365

 wartość sprzedaży towarów + koszt wytworzenia usług

1

1

7. Pokrycie majątku trwałego kapitałem

kapitał własny + rezerwy

 aktywa trwałe

0,55

0,51

8. Trwałość struktury finansowania

kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 

suma pasywów

0,96

0,96

4. Podsumowanie

 Biorąc pod uwagę zasoby własne Spółdzielni oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, według stanu na dzień 31.12.2008 r. w obsłudze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach znajduje się 50 budynków mieszkalnych o 2 059 mieszkaniach, 34 lokalach usługowych i 120 garażach, o powierzchni użytkowej ogółem 120.117,31 m2.

Należy podkreślić, iż w zasobach MSM w Suwałkach opłaty za używanie lokali mieszkalnych są najniższe wśród zarządców (administratorów) budownictwa wielorodzinnego na terenie Suwałk. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółdzielni, skutkujące pozyskiwaniem dodatkowych przychodów z działalności operacyjnej, finansowej, obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzonych inwestycji, które łącznie w 2008 r. wyniosły ponad 970 tys. zł.

Dobre wyniki ekonomiczne czy wręcz bardzo dobre wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2008 r. nie przysłaniają nam problemu corocznie występującej różnicy w rozliczeniu kosztów i dochodów zimnej wody. Dzięki poczynionym nakładom finansowym oraz działaniom o innym charakterze różnica ta wykazuje tendencję spadkową. Jednak za 2008 r. wynosi ona 11,7% co w wymiarze finansowym stanowi kwotę ponad 87 tys. zł.

W 2008 r., realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącą aktualizacji kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2004 - 2014, przekazano do użytku 2 kolejne budynki mieszkalne oraz rozpoczęto realizację piątego już budynku zlokalizowanego na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Papieża Jana Pawła II. Na terenie tym możemy jeszcze wybudować około 200 lokali mieszkalnych. Terminy realizacji uzależnione są od popytu na mieszkania.

Realizując wnioski członków Spółdzielni w minionym roku ustanowiono 181 praw odrębnej własności lokali mieszkalnych. W I półroczu 2008 r. została zahamowana realizacja tych wniosków z I osiedla spowodowana przez opieszałe działania urzędników administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i miejskiego związane z uwidocznieniem w księgach wieczystych zmian spowodowanych wywłaszczeniem części naszego gruntu (1 358 m2) pod rozbudowę ulicy Reja. Należy nadmienić, iż z tego tytułu Spółdzielnia uzyskała odszkodowanie w wysokości ponad 153 tys. zł., z czego (po potrąceniu należnego podatku) ponad 124 tys. zł. zasiliło fundusze Spółdzielni. Nie było by to możliwe, gdyby przyjęto, w latach poprzednich, koncepcję podziału zasobów Spółdzielni na nieruchomości jednobudynkowe a nie wielobudynkowe.

W roku 2008 dokonano wykupu na własność kolejnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi przy ul. Szpitalnej 85 i 85A o pow. 1,1476 ha. z bonifikatą w wysokości 99% wartości rynkowej. Należy zaznaczyć, iż było to ostatnie przekształcenie użytkowania wieczystego na własność gdyż Prezydent Miasta Suwałk wstrzymał realizację sprzedaży terenów zabudowanych budynkami spółdzielczymi z 99% bonifikatą. Biorąc pod uwagę dokonane przekształcenia własności nieruchomości na koniec 2008 r. na ogólną powierzchnię 16,1009 ha gruntów będących we władaniu Spółdzielni własnością jest 11,2696 ha a w użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,8313 ha.

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem legalności, rzetelności, wiarygodności i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Przeprowadzone kontrole w 2008 r. zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni, Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku, PKO BP nie wniosły uwag mogących dać podstawy do negatywnej oceny działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Drobne uchybienia zostały usunięte w wymaganym terminie.

Należy podkreślić, iż pomimo zadłużenia członków Spółdzielni we wnoszeniu opłat za używanie lokali (łącznie ze spłatą kredytów) przekraczającego w pewnych okresach kwotę 450 tys. zł. Spółdzielnia terminowo realizowała w 2008 r. swoje zobowiązania. Dokuczliwe, w stosunku do dłużników, działania Spółdzielni poprzez pisemne wezwania, rozmowy, wykreślenia z rejestru członków, sprawy sądowe, egzekucje komornicze, obciążanie pełnymi kosztami spraw sądowych doprowadzają do stopniowego obniżania zadłużeń z tytułu używania lokali mieszkalnych z kwoty ponad 450 tys. zł. na koniec 2006 r. do kwot ponad 345 tys. zł. na koniec 2008 r. t.j. spadek o około 105 tys. zł. (23%).

Przedstawiony, pozytywny obraz całokształtu działalności, wyników ekonomicznych i sytuacji majątkowo-finansowej wskazuje, iż nie ma zagrożenia dla przyszłości Spółdzielni w roku 2009 i latach następnych.

Suwałki, dnia 27.03.2009 r.

 

Początek strony


 

OPINIA

niezależnego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 rok.

(wybierz dokument i stronę do przeglądnięcia)

 1. Bilans

| Str.1 | Str.2 | Str.3 |

2. Rachunek zysków i strat

| Str.1 | Str.2 |

3. Dodatkowe informacje

| Str.1 | Str.2 | | Str.3 | Str.4 | | Str.5 | Str.6 | | Str.7 | Str.8 | | Str.9 | Str.10 | | Str.11 | Str.12 | Str.13 | | Zał.1 | Zał.2 |

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2008

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana w dniu 21 kwietnia 2005 r. przez Zebranie Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach, której przewodniczył Pan Lechosław Bołtrukanis, pracowała w niżej wymienionym składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Lechosław Bołtrukanis - Przewodniczący RN

2. Mirosław Henryk Przekop - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Lucyna Kossa Chrulska - Sekretarz RN

4. Tadeusz Stankiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Tadeusz Stankiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Lucyna Kossa Chrulska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Danuta Staszczyk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Jan Świacki - Członek RN

2. Antoni Sawicki - Członek RN.

 

W dniu 27.10.2008 r. Rada Nadzorcza przyjęła złożoną przez Pana Tadeusza Stankiewicza - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, rezygnację z mandatu członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym w dniu 24.11.2008 r. Rada Nadzorcza dokonała wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej RN i ukonstytuowała się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Lechosław Bołtrukanis - Przewodniczący RN

2. Mirosław Henryk Przekop - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Lucyna Kossa Chrulska - Sekretarz RN

Komisja Rewizyjna:

1. Lucyna Kossa-Chrulska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Jan Świacki - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Danuta Staszczyk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Antoni Sawicki - Członek RN.

 

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2008 r. dziesięć posiedzeń, których główną tematyką było:

- omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- analiza wykonania zadań gospodarczych,

- okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i przychodów na poszczególnych rodzajach działalności,

- analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych,

- ocena rzetelności działania Spółdzielni ze zwróceniem uwagi na stopień wykorzystania wszelkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz realizacji statutowych celów Spółdzielni, sprawności obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych,

- ocena gospodarności Spółdzielni przez pryzmat nie tylko wewnętrznych działań gospodarczych ale również współpracę z zewnętrznymi partnerami gospodarczymi i samorządowymi.

- bieżąca działalność Spółdzielni.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

- planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na 2008 r.,

- planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2008 r.,

- wykreślenia z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- zawarcia umowy o budowę lokalu z członkiem Zarządu,

- obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na znoszeniu sieci cieplnych, a w tym na prawie swobodnego dostępu, tj. prawie dojścia i dojazdu w celu ich naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji - ul. Szpitalna 85,

- odwołania od decyzji Zarządu Spółdzielni (oddalone jako bezzasadne odwołanie od sposobu wyliczenia wymiaru opłat za używanie lokalu mieszkalnego Nr 45 przy ul. Szpitalnej 85),

- przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,

- przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2007,

- przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2007,

- zasad podziału Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na części,

- obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej do niezabudowanej działki ozn. nr geod. 25248/2; służebnością gruntową obciążono działkę o nr geod. 25248/1),

- "Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach",

- nabycia nieruchomości gruntowej (nieruchomość ozn. nr geod. 21311/6 przeznaczona jest pod budowę wiaty śmietnikowej dla potrzeb budynku Lityńskiego 16B w Suwałkach),

- obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na znoszeniu sieci cieplnej preizolowanej - ul. Jana Pawła II),

- badania sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 rok,

- odwołania od decyzji Zarządu Spółdzielni (oddalono jako bezzasadne odwołanie dotyczące częściowego zwrotu kosztów przeprowadzenia we własnym zakresie w 2006 r. remontu dwóch balkonów przynależnych do lokalu mieszkalnego Nr 42 przy ul. Lityńskiego 10),

- wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008 r.,

- ustalenia wskaźnika do wyliczenia kosztów zarządzania i wykonywania usług konserwacji na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych,

- zmian do "Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" (zmiany dotyczyły kosztów zarządzania i konserwacji Wspólnot Mieszkaniowych),

- korekty planu finansowo-gospodarczego na 2008 r. (korekta dotyczy sposobu rozliczenia kosztów ogólnych, kosztów zarządzania Wspólnot Mieszkaniowych, kosztów usług konserwacji wykonywanych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych),

- uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2009 r.

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2008 r. pięć posiedzeń. Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego przez Radę Nadzorczą MSM w Suwałkach planu pracy Komisji Rewizyjnej i obejmowała następujące zagadnienia:

1. Analiza kosztów i dochodów wybranych rodzajów działalności Spółdzielni, w tym:

- wody i kanalizacji,

- energii cieplnej,

- rozmów telefonicznych,

- wynagrodzeń,

- rachunków i faktur z dostawcami,

- wyjazdów służbowych,

- rozliczeń za roboty finansowane z funduszu remontowego.

2. Analiza umów zawartych na wywóz nieczystości stałych oraz umów zawartych ze sprzątającymi.

3. Analiza wykonania planu remontów za I półrocze 2008 r.

4. Kontrola dokumentacji przetargowej na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni oraz zawartych umów.

5. Analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego za I półrocze 2008 r.

6. Weryfikacja umów i rachunków z dostawcami.

Przeprowadzone wyrywkowe analizy i kontrole miały na celu ocenę rzetelności i gospodarności Spółdzielni. W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Ważny element pracy Rady stanowiły zadania normatywne. Prace te polegały przede wszystkim na analizie regulaminów dotychczas obowiązujących, określających zasady gospodarki Spółdzielni oraz stosunki między Spółdzielnią a jej członkami.

Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię powierzonych zadań z uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

Interesowała się sprawami gospodarki finansowej Spółdzielni, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawami członkowsko-mieszkaniowymi.

Podobnie jak w latach ubiegłych tematem szczególnie absorbującym Radę Nadzorczą były zaległości czynszowe i kredytowe. Temu problemowi Rada Nadzorcza poświęciła bardzo dużo czasu. Na posiedzenia zapraszani byli członkowie, którzy zalegali w opłatach wobec Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonych rozmów, część osób uregulowała zaległość, osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale rokującym szansę spłaty należności, zaległości rozkładano na raty. Natomiast w przypadku osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity, a posiadały duże zadłużenie, Rada Nadzorcza zmuszona była podjąć uchwały o wykreśleniu z członkostwa Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z działalności Spółdzielni jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2008 r. Spółdzielnia zarządzała czternastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni ogólnej mieszkań i lokalu użytkowego 31.100,12 m2 (497 mieszkania). Z tytułu tej działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 210.274,24 zł. ( w roku 2007 - 182.844,86 zł.).

Oceniając działalność Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza pozytywne aspekty w działalności Spółdzielni, takie jak:

1) utrzymanie najniższych kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym na terenie Suwałk,

2) świadczenie usług na coraz wyższym poziomie

3) brak zastrzeżeń do działalności merytorycznej i formalno-prawnej Spółdzielni,

4) przekazanie do użytku budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II 12 i 14 w Suwałkach,

5) realizacja budynku mieszkalnego "C1" przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach,

6) planowanie rozpoczęcia kolejnej inwestycji w obrębie ulic Modrzewiowa, Jana Pawła, Świerkowa w Suwałkach (budynek mieszkalny "A" o 101 mieszkaniach, 27 garażach i 3 lokalach usługowych).

Należy podkreślić, iż z działalności operacyjnej i finansowej oraz z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzyskano w roku 2008 dodatkowe przychody w wysokości 568.035,17 zł. (w 2007 r. - 369.272,56 zł.).

Osiągnięte wyniki finansowe w 2008 r. i szacowane na 2009 r. pozwoliły po raz kolejny na utrzymanie opłat eksploatacyjnych w roku 2009 na dotychczasowym poziomie.

Wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania zostały terminowo i prawidłowo wykonane.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi M. Janiszewskiemu

za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

2. Z-cy Prezesa Zarządu - Magdalenie Wasilewskiej

za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

 

Początek strony

 


 

INFORMACJA

o przeprowadzonej przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku lustracji z działalności inwestycyjnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2007-2008.

 

 

 

Początek strony

 


 

PROJEKTY UCHWAŁ

które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

odwołania od Uchwały Nr ......./200... z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia (wykluczenia) z członkostwa.

 

Działając na podstawie § 83 ust. 4 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wskutek wniesienia odwołania przez:

Pana(nią) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nr ...../200.... z dnia ............................ r. w przedmiocie wykreślenia (wykluczenia) z członkostwa Spółdzielni postanawia:

§ 1.

Uchylić/utrzymać w mocy Uchwałę Nr ...../200.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wykreślenie (wykluczenie) z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ....../200... z dnia ............................ r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

- potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykreślenia/wykluczenia (przekazanie osobie wykreślonej/wykluczonej powiadomienia o wykreśleniu/wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykreśleniu/wykluczeniu),

- określających wysokości aktualnych zadłużeń czynszowych (i kredytowych) na dzień składania odwołania

podjęli decyzję o uchyleniu/utrzymaniu w mocy Uchwały Nr ....../200... z dnia ......................r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/nie uczestniczył(a) w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/odwołującej się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

 

Łącznie za przyjęciem odwołania oddano .............. głosów

Łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano .................. głosów

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano .......................... głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ....................... głosów.

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano .......................... głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ....................... głosów.

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Łącznie za  uchwałą głosowało..................... 

Łącznie przeciw uchwale  głosowało .................. 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 88 pkt. 2 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 rok składające się z:

1) bilansu zamykającego się tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotą 85.210.878,39 zł.

2) rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 270.915,72 zł.

3) dodatkowej informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za  uchwałą głosowało. .................... 

Łącznie przeciw uchwale  głosowało .................. 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

podziału nadwyżki bilansowej za 2008 rok.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 107 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową za 2008 rok w wysokości 270.915,72 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 72/100) przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za  uchwałą głosowało. .................... 

Łącznie przeciw uchwale  głosowało .................. 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2008 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za  uchwałą głosowało. .................... 

Łącznie przeciw uchwale  głosowało .................. 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium następującym członkom Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach:

1. Leszkowi M. Janiszewskiemu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

2. Magdalenie Wasilewskiej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za  uchwałą głosowało. .................... 

Łącznie przeciw uchwale  głosowało .................. 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

wyboru przedstawiciela reprezentującego Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

 

Działając na podstawie § 88 ust. 12 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Upoważnić Pana Leszka Marka Janiszewskiego do reprezentowania Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za  uchwałą głosowało. .................... 

Łącznie przeciw uchwale  głosowało .................. 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

wyboru członków Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Działając na podstawie § 88 ust. 14 oraz § 96 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Z niżej wymienionych kandydatów, zgłoszonych zgodnie z § 96 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach t. j.:

1. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

2. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

3. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

4. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

5. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

6. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

7. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

8. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

9. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

10. ............................................................................................................ nr czł. ................................................

dokonać wyboru Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w składzie:

1. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

2. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

3. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

4. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

5. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

6. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

7. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r. kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

2. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

3. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

4. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

5. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

6. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

7. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

8. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

9. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

10. ............................................................................................................ nr czł. ................................................

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

W II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r. kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

2. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

3. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

4. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

5. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

6. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

7. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

8. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

9. .............................................................................................................. nr czł. ................................................

10. ............................................................................................................ nr czł. ................................................

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej MSM w Suwałkach za lata 2007-2008.

 

Działając na podstawie § 88 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przyjąć wniosek polustracyjny wynikający z protokółu lustracji z działalności inwestycyjnej MSM w Suwałkach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. a przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za  uchwałą głosowało. .................... 

Łącznie przeciw uchwale  głosowało .................. 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....../2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

 

WNIOSEK POLUSTRACYJNY
wynikający z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.

 

1. Do odbioru końcowego budynków od wykonawcy powoływać komisję składającą się z osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych nie powierzając tych czynności inspektorowi nadzoru nadzorującemu ich realizację.

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2009
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

w sprawie: 

przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.

 

Działając na podstawie § 89 ust. 11 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przekazać darowiznę dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach w wysokości ............. złotych (słownie:............................. złotych) na zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy budynku szkoły.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało - .................

Łącznie przeciw uchwale głosowało - ................

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 22 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 r.:

- za  uchwałą głosowało. .................... 

- przeciw uchwale  głosowało .................. 

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I I części Walnego Zgromadzenia

 

Początek strony

 


 

 

INFORMACJA

z realizacji wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności inwestycyjnej za lata 2007-2008.

 

1. Do odbioru końcowego budynków od wykonawcy powoływać komisję składającą się z osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych nie powierzając tych czynności inspektorowi nadzoru nadzorującemu ich realizację.

· Wniosek przyjęto do realizacji.

Suwałki, dnia 08.04.2009 r.

 

 

Początek strony