WALNE ZGROMADZENIE 2010


PROTOKÓŁ
 z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 31 maja 2010 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach.

 

Członkowie uczestniczący w I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach według listy obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1).

Obrady I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Danuta Staszczyk, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Danuty Staszczyk. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Danuty Staszczyk na Przewodniczącą I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Janiny Żylińskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Janiny Żylińskiej na Sekretarza I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3).

Przewodnicząca I części WZ zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej z sali zgłoszono kandydaturę Pana Adama Brzoznowskiego. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Adama Brzoznowskiego na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej z sali zgłoszono kandydaturę Pana Zbigniewa Zientaka. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pana Zbigniewa Zientak na Sekretarza Komisji Skrutacyjnej została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca I części WZ poprosiła Komisję Skrutacyjną o zajęcie wyznaczonego miejsca i przystąpienie do pracy oraz zarządziła 5-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodnicząca I części WZ wznowiła obrady.

Następnie poprosiła Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokółu Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adam Brzoznowski odczytał protokół stwierdzając, iż po zebraniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie - jego I część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W I części Walnego Zgromadzenia na 820 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 13.

Przewodnicząca I części WZ przypomniała zasady głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że wpłynęły 4 odwołania od uchwał Rady Nadzorczej i przekazał je do Prezydium I części Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Reja 78/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 3.292,37 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi ogółem 3.669,97 zł. Odwołujący się jest obecny na sali. Po wysłuchaniu jego wyjaśnień Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 5/2010 z dnia 04.05.2010 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Reja 78 w Suwałkach przysługującego gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 12 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 1 głos.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10B/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło łącznie 1.490,99 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 80/2009 z dnia 23.11.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10B/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 12 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Kowalskiego 21/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło łącznie 3.069,78 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi ogółem 4.481,90 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 81/2009 z dnia 23.11.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg zam. Suwałki ul. Kowalskiego 21/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 0 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 12 głosów.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Państwo gggggggg zam. Suwałki ul. Szpitalna 87/g. Prezes Zarządu poinformował, że na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 4.087,49 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi ogółem 657,58 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 7/2010 z dnia 04.05.2010 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Szpitalnej 87 w Suwałkach przysługującego gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 12 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2009 przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodnicząca I części WZ Danuta Staszczyk otworzyła dyskusję.

W dyskusji poruszono temat wykonywanych remontów na osiedlu II. Członkowie zamieszkali w budynku przy ul. Lityńskiego 10B zgłosili konieczność remontu balkonów. Zarząd zobowiązał się rozpatrzyć wniosek przy planowaniu remontów na 2011 r.

Przewodnicząca I części WZ zamknęła dyskusję.

Ad. 8).

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 0, za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił pisemne wystąpienie Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku dotyczące przeprowadzonej lustracji pełnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2007-2009. Zarząd nie podziela stanowiska Związku Rewizyjnego w sprawie pierwszego spośród 4 wniosków polustracyjnych dotyczącego doprecyzowania zapisu § 87 pkt. 2 statutu w ten sposób, aby z jego treści jednoznacznie wynikało, iż Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, bowiem liczba członków Spółdzielni znacznie przekroczyła 500. Głos zabrała Radca Prawny Ewa Trofimiuk informując, iż dotychczasowy zapis tego paragrafu w statucie Spółdzielni jest wyczerpujący i zgodny z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i popiera stanowisko Zarządu o odrzucenie tego wniosku. Następnie Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2007 - 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 0 członków Spółdzielni, przeciw 13.

Prezes Zarządu omówił pozostałe trzy wnioski polustracyjne wynikające z przeprowadzonej lustracji pełnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2007-2009. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2007 - 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 2.

Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 3 w Suwałkach. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 8 członków Spółdzielni, przeciw 4.

Ad. 9).

Prezes Zarządu poinformował, że nie wpłynęły żadne projekty uchwał od członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami).

Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia Danuta Staszczyk podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła obrady.

 

 

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

Janina Żylińska Danuta Staszczyk

 

Protokolant: Halina Rauf.

 

Początek strony


 

PROTOKÓŁ
 z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 01 czerwca 2010 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach.

 

Członkowie uczestniczący w II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach według listy obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1).

Obrady II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Danuta Staszczyk, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Ponieważ brak było kandydatur z sali, Przewodnicząca RN na przewodniczącego II części WZ zgłosiła kandydaturę Pana Lechosława Bołtrukanisa. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Lechosława Bołtrukanisa na Przewodniczącego II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

W związku z brakiem kandydatur z sali, Przewodnicząca RN na sekretarza II części WZ zgłosiła kandydaturę Pana Ryszarda Leszczyńskiego. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pana Ryszarda Leszczyńskiego na Sekretarza II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3).

Przewodniczący II części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Katarzyna Wasilewska

2. Adam Krupiński.

W/w osoby wyraziły chęć pracy w Komisji.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego członkowie jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej, która zajęła wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

Przewodniczący II części WZ ogłosił 5-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący II części WZ wznowił obrady.

Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokółu Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adam Krupiński odczytał protokół stwierdzając, iż po zebraniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie - jego II część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W II części Walnego Zgromadzenia na 863 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 16.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że wpłynęły 4 odwołania od uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Następnie zapoznał z odwołaniem złożonym przez Pana gggggggg  zam. Suwałki ul. Reja 78/g i poinformował, że na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 3.292,37 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi ogółem 3.669,97 zł. Odwołujący się jest obecny na sali. Po wysłuchaniu jego wyjaśnień Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 5/2010 z dnia 04.05.2010 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Reja 78 w Suwałkach przysługującego gggggggg . Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 13 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 25 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 1 głos - odwołanie zostało przyjęte.

Prezes Zarządu zapoznał z odwołaniem złożonym przez Pana gggggggg  zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10B/g i poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło łącznie 1.490,99 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 80/2009 z dnia 23.11.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg  zam. Suwałki ul. Lityńskiego 10B/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 16 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 28 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Prezes Zarządu zapoznał z odwołaniem złożonym przez Pana gggggggg  zam. Suwałki ul. Kowalskiego 21/g i poinformował, że na dzień wykreślenia zadłużenie wynosiło łącznie 3.069,78 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi ogółem 4.481,90 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 81/2009 z dnia 23.11.2009 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa Pana gggggggg  zam. Suwałki ul. Kowalskiego 21/g. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 0 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 16 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 0 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 28 głosów - odwołanie nie zostało przyjęte (zostało oddalone).

Prezes Zarządu zapoznał z odwołaniem złożonym przez Państwo gggggggg  zam. Suwałki ul. Szpitalna 87/g i poinformował, że na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 4.087,49 zł. a na dzień 31.05.2010 r. zadłużenie wynosi ogółem 657,58 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 7/2010 z dnia 04.05.2010 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Szpitalnej 87 w Suwałkach przysługującego gggggggg . Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 16 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 28 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2009 przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodniczący II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

W dyskusji poruszono temat niedoboru na zimnej wodzie. Ponadto Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski uzasadnił zmianę sposobu naliczania opłat za garaże wbudowane w budynki mieszkalne.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 29 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 29 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 29 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 29 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 15 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 28 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 15 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 28 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach została przyjęta.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił pisemne wystąpienie Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku dotyczące przeprowadzonej lustracji pełnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2007-2009. Zarząd nie podziela stanowiska Związku Rewizyjnego w sprawie pierwszego spośród 4 wniosków polustracyjnych dotyczącego doprecyzowania zapisu § 87 pkt. 2 statutu w ten sposób, aby z jego treści jednoznacznie wynikało, iż Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, bowiem liczba członków Spółdzielni znacznie przekroczyła 500. Głos zabrała Radca Prawny Ewa Trofimiuk informując, iż dotychczasowy zapis tego paragrafu w statucie Spółdzielni jest wyczerpujący i zgodny z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i popiera stanowisko Zarządu o odrzucenie tego wniosku. Następnie Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2007 - 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 0 członków Spółdzielni, przeciw 16. Łącznie za uchwałą głosowało 0 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 29 członków. Uchwała nie została przyjęta.

Prezes Zarządu omówił pozostałe trzy wnioski polustracyjne wynikające z przeprowadzonej lustracji pełnej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2007-2009. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2007 - 2009. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 29 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 2. Łącznie za uchwałą głosowało 22 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 4 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 3 w Suwałkach. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 10 członków Spółdzielni, przeciw 2. Łącznie za uchwałą głosowało 18 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 6 członków. Uchwała została przyjęta.

Ad. 9).

Prezes Zarządu poinformował, że nie wpłynęły żadne projekty uchwał od członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami).

Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Lechosław Bołtrukanis podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

 

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

Ryszard Leszczyński Lechosław Bołtrukanis

 

Protokolant: Halina Rauf.

 

Początek strony


 Suwałki dnia: 2010.05.05.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zawiadamia, że w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Proponowany porządek dnia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium obrad.

3. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.

4. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach - podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2009.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009,

- sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2009,

- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2009,

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2009,

- absolutorium dla członków Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2009,

- wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2007-2009,

- przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach,

- przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 3 w Suwałkach.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) - podjęcie stosownych uchwał.

10. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2009 r. znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.msmsuwalki.strona.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia jego pierwszej części, która w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbędzie się w dniu 31 maja 2010 r., t.j. do dnia 17 maja 2010 r. włącznie.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009.

1. Wprowadzenie

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakład Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminna Spółdzielnia "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki.

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osób fizycznych.

 

Pierwsze inwestycje rozpoczęto już w listopadzie 1984 r. Na koniec 2009 r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach była właścicielem (współwłaścicielem) 40 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 91.705,70 m2 w tym: 1.610 lokali mieszkalnych, 32 lokali użytkowych, 136 garaży.

Na ogólną liczbę 1.610 lokali mieszkalnych:

- 604 lokali (37,52%) - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

- 536 lokali (33,29%) - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- 466 lokali (28,94%) - prawo odrębnej własności lokalu

- 4 lokale (0,25%) - najem.

Teren, na którym znajdują się budynki mieszkalne i budynki o innym przeznaczeniu, zajmuje ogólną powierzchnię 14,3408 ha. Teren niezabudowany, znajdujący się przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w Suwałkach, zajmuje ogólną powierzchnię 1,7601 ha i jest on przeznaczony pod dalszy rozwój Spółdzielni.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2009 r. wynosi netto 41.969.261,57 zł.

Ilość członków na dzień 31.12.2009 r. - 1 679 w tym:

a) zamieszkałych - 1 564 (w tym 1 członek prawny)

b) oczekujących - 61

c) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 27

d) członkowie prawni - 1

e) pozostali członkowie - 27.

2. Skład Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

1. Leszek Marek Janiszewski - Prezes Zarządu

2. Magdalena Wasilewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

 

3. Omówienie głównych kierunków działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2009 r.

3.1. Działalność organizacyjno-samorządowa.

Podstawową formą realizowania zadań i kierowania działalnością Spółdzielni była kolektywna praca Zarządu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli pracownicy merytorycznie związani z tematyką posiedzeń. Przedmiotem obrad Zarządu były głównie tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz całokształt zagadnień inwestycyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a ponadto ocena pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

W zakresie problematyki organizacyjno-samorządowej Zarząd wykonał między innymi następujące czynności:

1. Przygotował i opracował materiały na Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dwóch częściach w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r.

2. Opracował materiały na 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Odbył 34 posiedzenia, na których:

a) podjęto 105 uchwał,

b) wydano szereg zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień o charakterze instrukcyjnym, porządkowym i organizacyjnym.

4. Przedmiotem 105 uchwał Zarządu przyjętych w 2009 r. było:

- w zakresie spraw członkowskich - 90 uchwał

- w zakresie spraw finansowo-księgowych - 4 uchwały

- w zakresie spraw administracyjnych - 1 uchwała

- w zakresie spraw organizacyjno-pracowniczych - 10 uchwał.

3.2. Działalność eksploatacyjna i remontowa.

W roku 2008 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę

Rok 2009 był kolejnym rokiem, w którym główne nasze działania były skierowane na przedsięwzięcia pozwalające na minimalizowanie wzrastających kosztów utrzymania nieruchomości. Niestety z przyczyn od nas niezależnych nastąpił wzrost cen energii cieplnej, elektrycznej, podatków od nieruchomości, opłat bankowych. Nie przekroczyliśmy jednak ogółem planowanych na ten rok kosztów eksploatacji a w niektórych pozycjach, od nas zależnych, obniżyliśmy je.

Pozwoliło to, również dzięki uzyskanym dodatkowym przychodom, nie planować na kolejny rok podwyżki opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych. Wyjątkiem jest podwyżka opłat za energię cieplną w grupie najstarszych budynków na Os. I zasilanych z węzła cieplnego w budynku przy ul. Lityńskiego 1A, tj. Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, Reja 80A oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych na Os. I i II, które w latach ubiegłych miały obciążenia mniejsze niż pozostałe nieruchomości.

W roku 2009 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę 682 645,78 zł.

Zrealizowano zamierzenia remontowe zatwierdzone w planie remontów na 2009 r. z wyjątkiem wymiany elementów placu zabaw przy budynku Lityńskiego 5A, które poddano tylko niezbędnej renowacji.

Informacja z wykonania planu remontów w 2009 r. stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na rok 2010 zaplanowano fundusz remontowy w wysokości 1 559 157,10 zł. W ramach powyższych środków zamierzamy wykonać:

1. Remonty klatek schodowych, z przedsionkami, wraz z usunięciem napisów na elewacjach budynków: Reja 78 (2003), Lityńskiego 16B (2003), 11 Listopada 2 (2002), 11 Listopada 4 (2002), Szpitalna 87 (2003).

2. Wymiana drzwi w przedsionkach budynków: Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 16B, 11 Listopada 2, 4.

3. Wymiana kaset domofonowych w budynkach: Reja 78, 84.

4. Remont i zadaszenia wiatrołapów - os. I i częściowo II.

5. Termomodernizacja instalacji wewnętrzej c.o. i c.c.w. - węzeł Lityńskiego 1A (6 budynków).

6. Obudowa śmietnika Lityńskiego 1 - 1A.

7. Czyszczenie i mycie okien z zewnątrz - bud. os. I.

8. Docieplenie ścian szczytowych Lityńskiego 10A.

9. Remont balkonów i posadzek na balkonach Lityńskiego 14.

10. Remont nawierzchni chodników i dojazdów: Lityńskiego 12, 16B, Lityńskiego 10B - Kowalskiego 21.

11. Remont placu zabaw 11 Listopada 7 - 11.

12. Wymiana wodomierzy 11 Listopada 3.

13. Remont rynien Szpitalna 85.

14. Wymiana stolarki okiennej - dofinansowanie 50%.

15. Remonty ogólnobudowlane bieżące.

3.3. Działalność inwestycyjna.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach obsługę inwestycyjną prowadzi we własnym zakresie.

Zakończono budowę i przekazano do użytkowania kolejny budynek przy ul. Modrzewiowej o nr administracyjnym 29, o 48 mieszkaniach (2 350 m2 p.u.), 16 garażach (330,69 m2 p.u.) i 1 pomieszczeniu technicznym (7,82 m2 p.u.). Łączna powierzchnia użytkowa to 2 688,51 m2 p.u. Ogółem nakłady na ten budynek to kwota 7 692 328,69 zł. netto a pozyskane środki na pokrycie kosztów obsługi inwestycyjnej to kwota ponad 600 tys. zł.

Jesienią rozpoczęliśmy realizację budynku ozn. lit. A przy ul. Papieża Jana Pawła II o 101 mieszkaniach, 27 garażach i 3 lokalach usługowych o łącznej powierzchni: 5 856,29 m2 p.u., w tym: 5 082,56 m2 p.u. lokale mieszkalne, 200,66 m2 p.u. garaże i 573,07 m2 p.u. lokale usługowe. Budynek planowany do przekazania w 2011 roku.

3.4. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W roku 2002 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Na dzień 31.12.2009 r. Spółdzielnia zarządzała następującymi Wspólnotami:

* Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4A

o 40 mieszkaniach - 2 158,85 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4

o 61 mieszkaniach - 2 997,00 m2 p.u. i lokalu usługowym - 324,60 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2

o 39 mieszkaniach - 2 175,11 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatka V

o 10 mieszkaniach - 589,00 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatki I - IV

o 30 mieszkaniach - 1 748,79 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47A i 49

o 138 mieszkaniach - 8 041,80 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Staniszewskiego 63

o 9 mieszkaniach - 490,90 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16

o 50 mieszkaniach - 3 813,17 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Lutostańskiego 6

o 14 mieszkaniach - 1 075,90 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 12

o 9 mieszkaniach - 410,40 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 10

o 9 mieszkaniach - 411,01 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8

o 7 mieszkaniach - 429,87 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8A

o 18 mieszkaniach - 842,10 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 5

o 6 mieszkaniach - 456,02 m2 p.u.

* Wspólnota Mieszkaniowa Papieża Jana Pawła II 8A

o 63 mieszkaniach i garażu wielostanowiskowym - 5 591,62 m2 p.u.

Łącznie jest to piętnaście Wspólnot Mieszkaniowych o 503 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokalu użytkowego 31 556,14 m2.

Z tytułu tej działalności osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 282.809,25 zł., (w roku 2008 - 210.274,84 zł.). Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok ubiegły.

Należy dodać, iż w grudniu 2009 r. podpisano umowę o przyjęcie z dniem 01.01.2010 r. w zarządzanie kolejnej wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Papieża Jana Pawła II 8 o 59 lokalach mieszkalnych, 5 lokalach użytkowych, garażem wielostanowiskowym o pow. użytkowej ogółem 5 440,05 m2.

3.5. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

3.5.1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 78.085.904,95 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za rok 2009 przedstawiają się następująco:

           

Lp Treść Koszty Dochody Wynik + -
1 Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości  1 930 366,52 264 968,32 4 605,66
2 Wywóz odpadów komunalnych 260 362,66 232 245,62 57,26
3 Energia cieplna w tym: 2 965 110,75 3 142 061,40 176 950,65
nadwyżka do rozliczenia z mieszkańcami w 2010 r  -176 950,65  -176 950,65
4 Zimna woda i kanalizacja w tym:  816 809,09  736 050,02  -80 759,07
do pokrycia w eksploatacji  -80 759,07 80 759,07
5 Usługi konserwacji i zarządzania W.M. 264 222,88 283 063,11 18 840,23
6 Sprzedaż materiałów  436,51 525,75 89,24
Razem podstawowa działalność operacyjna 6 156 549,34 6 590 989,50 434 440,16
7 Operacyjne 14 140,43 27 004,28 12 863,85
8 Finansowe  1 735,71 109 028,22 107 292,51
9 Zyski i straty nadzwyczajne 3 629,73 2 418,60  -1 211,13
Razem pozostała działalność operacyjna  19 505,87 138 451,10 118 945,23
Podatek dochodowy od osób prawnych     -35 187,00
Wynik finansowy netto     83 758,23
Ogółem  6 176 055,21 6 729 440,60  518 198,39

 

3.5.2. Informacja o zadłużeniach mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2009 r.

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na 31.12.2009 r. wyniosło 275.409,61 zł. Stanowi to 4,34% naliczenia rocznego a średnio miesięcznego 51,11%. Statystycznie na jedno mieszkanie przypada 171,06 zł zadłużenia. Spółdzielnia posiada 1 610 mieszkań w tym zadłużonych 631, stanowi to 39,19% wszystkich mieszkań. W analogicznym okresie roku 2008 wszystkich mieszkań było 1 562, zadłużenie wynosiło 282.702,93 zł i stanowiło 4,66% naliczenia rocznego i 55,92% naliczenia średniomiesięcznego. Zadłużonych było 629 lokali, stanowiło to 40,27% wszystkich mieszkań, na jedno mieszkanie przypadało 180,99 zł zadłużenia. Nastąpił spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 4,81% natomiast do miesięcznego o 0,32%. Zwiększyła się liczba zadłużonych lokali o 2. Statystyczne zadłużenie na jedno mieszkanie zmalało o 9,93 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio miesięcznie około 154 mieszkań t.j. 9,6% wszystkich mieszkań, miesięczna wartość dodatków to około 24.000 zł., co stanowi ok. 4,5% naliczenia miesięcznego. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła średnio o 18 osób.

Zarząd MSM prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie upomnień mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami powyżej 2 miesięcy, wzywa i przeprowadza rozmowy z dłużnikami, co powoduje w niektórych przypadkach spłatę długów.

W stosunku do osób, które nie reagowały na monity i nie regulowały swoich zobowiązań, Zarząd był zmuszony skierować 20 spraw do Sądu z tytułu czynszu i 8 spraw z tytułu kredytu. Po uzyskaniu tytułów wykonawczych, w stosunku do 25 osób egzekucję wyroków przeprowadzono przez Komornika, w stosunku do 7 rodzin uzyskano wyroki eksmisyjne. Przeprowadzono 1 eksmisję. Rada Nadzorcza, z tytułu zaległości we wnoszeniu opłat przekraczających 6 miesięcy, podjęła w stosunku do 9 osób uchwały w sprawie wykreślenia ich z rejestru członków Spółdzielni.

Statystykę zadłużeń na dzień 31.12.2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Okres zadłużenia w miesiącach  Liczba zadłużonych mieszkań  Kwota zadłużenia  Procentowy udział w zadłużeniu ogółem

Poniżej 1 miesiąca

Od 1 do 3

Od 3 do 6

Od 6 do 12

Powyżej 12 miesięcy

400

163

54

10

4

39.983,24

 95.254,80

 83.521,41

 28.686,75

 27.963.41

14,5

34,6

30,3

10,4

10,2

Razem

631 

275.409,61

100,0

 

Zadłużenie z tytułu normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 69.589,90 zł. Stanowi to 103,44% naliczenia miesięcznego a 34,48% naliczenia kwartalnego oraz 8,62% naliczenia rocznego. W analogicznym okresie roku 2008 zadłużenie wynosiło 64.645,95 zł i stanowiło 96,56% naliczenia miesięcznego a rocznego 8%. Nastąpił wzrost zadłużenia w stosunku do naliczenia miesięcznego o 6,88% a do naliczenia rocznego utrzymuje się na tym samym poziomie. Obciążonych spłatą kredytu jest 386 mieszkań z tego 141 to dłużnicy stanowiący 36,53% mieszkań. Z opłatami powyżej 3 miesięcy zalega 35 mieszkań na kwotę 44.349,73 zł. Z opłatami powyżej 12 miesięcy zalegają 2 mieszkania na kwotę 6.479,42 zł. Z zawieszeń normatywnych spłat kredytu skorzystało 57 mieszkań.

 3.5.3. Sytuacja finansowa Spółdzielni.

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2009 r. w stosunku do 2008 r. przedstawiają się j.n.:

 

2008

2009

1. Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,3

1,83

2. Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe - zapasy

 zobowiązania krótkoterminowe

1,3

1,82

3. Wskaźnik płynności III

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkoterminowe

0,75

1,35

4. Szybkość obrotu należności

należności z tytułu dostaw i usług x 365 

przychody netto ze sprzedaży

20

17,88

5. Szybkość spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365

wartość sprzedaży towarów i koszt wytworzenia usług

72

77

6. Szybkość obrotu zapasów

zapasy x 365

 wartość sprzedaży towarów + koszt wytworzenia usług

1

1,95

7. Pokrycie majątku trwałego kapitałem

kapitał własny + rezerwy

 aktywa trwałe

0,51

0,51

8. Trwałość struktury finansowania

kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 

suma pasywów

0,96

0,95

4. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zasoby własne Spółdzielni oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, według stanu na dzień 31.12.2009 r. w obsłudze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach znajduje się 57 budynków mieszkalnych o 2 113 mieszkaniach, 34 lokalach usługowych i 136 garażach indywidualnych i 1 garażu wielostanowiskowym o powierzchni użytkowej ogółem 123 261,84 m2.

Należy podkreślić, iż w zasobach MSM w Suwałkach opłaty za używanie lokali mieszkalnych są najniższe wśród zarządców (administratorów) budownictwa wielorodzinnego na terenie Suwałk. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółdzielni, skutkujące pozyskiwaniem dodatkowych przychodów z działalności operacyjnej, finansowej, obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzonych inwestycji, które łącznie w 2009 r. wyniosły 1.012.525,72 zł.

Dobre wyniki ekonomiczne czy wręcz bardzo dobre wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2009 r. nie przysłaniają nam problemu corocznie występującej różnicy w rozliczeniu kosztów i dochodów zimnej wody. Dzięki poczynionym nakładom finansowym oraz działaniom o innym charakterze różnica ta wykazuje tendencję spadkową. Jednak za 2009 r. wynosi ona 9,89% co w wymiarze finansowym stanowi kwotę 80.759,07 zł.

W 2009 r., realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącą aktualizacji kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2004 - 2014, przekazano do użytku kolejny budynek mieszkalny oraz rozpoczęto realizację szóstego już budynku zlokalizowanego na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Papieża Jana Pawła II. Na terenie tym możemy jeszcze wybudować około 80 lokali mieszkalnych. Terminy realizacji uzależnione są od popytu na mieszkania.

Realizując wnioski członków Spółdzielni w minionym roku ustanowiono 174 praw odrębnej własności lokali, z tego 156 lokali mieszkalnych i 18 garaży.

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem legalności, rzetelności, wiarygodności i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Przeprowadzone kontrole w 2009 r. zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni, Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku, PKO BP nie wniosły uwag mogących dać podstawy do negatywnej oceny działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Drobne uchybienia zostały usunięte w wymaganym terminie.

Należy podkreślić, iż pomimo zadłużenia członków Spółdzielni we wnoszeniu opłat za używanie lokali (łącznie ze spłatą kredytów) w pewnych okresach prawie na kwotę 480 tys. zł. Spółdzielnia terminowo realizowała w 2009 r. swoje zobowiązania. Dokuczliwe, w stosunku do dłużników, działania Spółdzielni poprzez pisemne wezwania, rozmowy, wykreślenia z rejestru członków, sprawy sądowe, egzekucje komornicze, obciążanie pełnymi kosztami spraw sądowych doprowadzają do stopniowego obniżania zadłużeń z tytułu używania lokali mieszkalnych z kwoty ponad 450 tys. zł. na koniec 2006 r. do kwoty nie przekraczającej na koniec 2009 r. 345 tys. zł.

Przedstawiony, pozytywny obraz całokształtu działalności, wyników ekonomicznych i sytuacji majątkowo-finansowej wskazuje, iż nie ma zagrożenia dla przyszłości Spółdzielni w roku 2010 i latach następnych.

Suwałki, dnia 31.03.2010 r.

Początek strony


 

OPINIA

niezależnego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2009 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 rok.

(wybierz dokument i stronę do przeglądnięcia)

 1. Bilans

| Str.1 | Str.2 | Str.3 |

2. Rachunek zysków i strat

| Str.1 | Str.2 |

3. Dodatkowe informacje

| Str.1 | Str.2 | | Str.3 | Str.4 | | Str.5 | Str.6 | | Str.7 | Str.8 | | Str.9 | Str.10 | | Str.11 | Str.12 | Str.13 | | Zał.1 | Zał.2 |

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2009

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana w dniu 21 kwietnia 2005 r. przez Zebranie Przedstawicieli Członków MSM w Suwałkach, której przewodniczył Pan Lechosław Bołtrukanis pracowała od 01 stycznia 2009 r. do końca kadencji tj. do 22 czerwca 2009 r. w niżej wymienionym składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Lechosław Bołtrukanis - Przewodniczący RN

2. Mirosław Henryk Przekop - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Lucyna Kossa-Chrulska - Sekretarz RN, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna:

1. Lucyna Kossa-Chrulska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Jan Świacki - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Danuta Staszczyk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej. 

Członek Rady Nadzorczej:

1. Antoni Sawicki - Członek RN.

 

Rada Nadzorcza, której kadencja upłynęła z dniem 22 czerwca 2009 r., odbyła pięć posiedzeń, których główną tematyką było:

* bieżąca działalność Spółdzielni,

* omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

* analiza wykonania zadań gospodarczych,

* okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i dochodów na poszczególnych rodzajach działalności,

* analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

* planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2009 r.,

* ustalenia wskaźnika do wyliczenia kosztów zarządzania i wykonywania usług konserwacji na rzecz wspólnot mieszkaniowych,

* planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na I półrocze 2009 r.,

* wykreślenia z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

* zasad podziału Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na części,

* przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008,

* przedstawienia wyników lustracji na Walnym Zgromadzeniu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

* projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię na Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku,

* przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,

* korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2009 r.,

* pism Pani Wiesławy Wierzbickiej z dnia 04 marca 2009 r. i 11 marca 2009 r.,

* przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2008,

* projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r.,

* projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach,

* ustalania wskaźników do wyliczania kosztów zarządzania i konserwacji przypadających na obsługiwane przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach wspólnoty mieszkaniowe,

* korekty planu finansowo-gospodarczego na 2009 r. (korekta dotyczy sposobu rozliczania kosztów usług konserwacji wykonywanych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych).

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła dwa posiedzenia. Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego przez Radę Nadzorczą MSM w Suwałkach planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2009 r. i obejmowała następujące zagadnienia:

1. Analiza wykonania planu remontów za II półrocze 2008 r. i sprawdzenie umów najmu na lokale i garaże będące w zasobach Spółdzielni.

2. Weryfikacja przeprowadzonych przetargów i zawartych umów oraz analiza kosztów i dochodów wody, c.o. i kanalizacji za I kwartał 2009 r.

Przeprowadzone wycinkowe analizy i kontrole miały na celu ocenę rzetelności i gospodarności Spółdzielni. W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

W dniach 22 i 23 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej, która ukonstytuowała się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Danuta Staszczyk - Przewodnicząca RN

2. Antoni Sawicki - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Alicja Malinowska - Sekretarz RN

4. Krzysztof Bołtrukanis - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Bołtrukanis - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Ryszard Leszczyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Alicja Malinowska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Lucyna Kossa-Chrulska - Członek RN

2. Świacki Jan - Członek RN.

 

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana na nową kadencję odbyła w 2009 r. cztery posiedzenia, których główną tematyką było:

* analiza wykonania zadań gospodarczych,

* okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i dochodów na poszczególnych rodzajach działalności,

* analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych,

* ocena rzetelności działania Spółdzielni ze zwróceniem uwagi na stopień wykorzystania wszelkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz realizacji statutowych celów Spółdzielni, sprawności obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych,

* ocena gospodarności Spółdzielni przez pryzmat nie tylko wewnętrznych działań gospodarczych ale również współpracę z zewnętrznymi partnerami gospodarczymi i samorządowymi.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

* wykreślenia z rejestru członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

* planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na II półrocze 2009 r.,

* upoważnienia do podpisania umów o ustanowienie prawa odrębnej własności,

* obciążenia nieruchomości gruntowej,

* badania sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2009 r.,

* wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2009 r.

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła trzy posiedzenia. Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego przez Radę Nadzorczą MSM w Suwałkach planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009 r. i obejmowała następujące zagadnienia:

1. Analiza wykonania planu remontów za I półrocze 2009 r.

2. Analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego za I półrocze 2009 r. Kontrola wyjazdów służbowych i faktur.

3. Weryfikacja umów i rachunków z dostawcami za II i III kwartał 2009 r.

4. Sprawdzenie warunków, na jakich pracownicy Spółdzielni nabyli mieszkania na osiedlu Jana Pawła II - Modrzewiowa.

Przeprowadzone wycinkowe analizy i kontrole miały na celu ocenę rzetelności i gospodarności Spółdzielni. W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej jest stała troska i nadzór nad prawidłową gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię powierzonych zadań z uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

Interesowała się sprawami gospodarki finansowej Spółdzielni, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawami członkowsko-mieszkaniowymi.

Podobnie jak w latach ubiegłych tematem szczególnie absorbującym Radę Nadzorczą były zaległości czynszowe i kredytowe. Temu problemowi Rada Nadzorcza poświęciła bardzo dużo czasu. Na posiedzenia zapraszani byli członkowie, którzy zalegali w opłatach wobec Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonych rozmów, część osób uregulowała zaległość, osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale rokującym szansę spłaty należności, zaległość rozkładano na raty. Natomiast w przypadku osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity, a posiadały duże zadłużenie, Rada Nadzorcza zmuszona była podjąć uchwały o wykreśleniu z członkostwa Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z działalności Spółdzielni jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2009 r. Spółdzielnia zarządzała piętnastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni ogólnej mieszkań i lokalu użytkowego 31.556,14 m2 (503 mieszkania). Z tytułu tej działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 282.809,25 zł. (w roku 2008 - 210.274,84 zł.).

Oceniając działalność Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza pozytywne aspekty w działalności Spółdzielni, takie jak:

1) utrzymanie najniższych kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym na terenie Suwałk,

2) świadczenie usług na coraz wyższym poziomie,

3) brak zastrzeżeń do działalności merytorycznej i formalno-prawnej Spółdzielni,

4) przekazanie do użytku budynku mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 29 w Suwałkach (48 mieszkań, wbudowane garaże),

5) realizacja budynku mieszkalnego "A" w obrębie ulic Modrzewiowa-Jana Pawła II-Świerkowa w Suwałkach (101 mieszkań, 3 lokale usługowe, wbudowane garaże).

Należy podkreślić, iż z działalności operacyjnej i finansowej oraz z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzyskano w roku 2009 dodatkowe przychody w wysokości 418.841,75 zł. (w 2008 r. - 568.035,17 zł.).

Osiągnięte wyniki finansowe w 2009 r. i szacowane na 2010 r. pozwoliły po raz kolejny na utrzymanie opłat eksploatacyjnych w roku 2010 na dotychczasowym poziomie.

Wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania zostały terminowo i prawidłowo wykonane.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi M. Janiszewskiemu

za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Z-cy Prezesa Zarządu - Magdalenie Wasilewskiej

za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 

 

Początek strony

 


 

INFORMACJA

o przeprowadzonej przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku pełnej lustracji z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za lata 2007-2009.

 

 

 

 

 

 

Początek strony

 


 

PROJEKTY UCHWAŁ

które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2010
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

odwołania od Uchwały Nr ......./201... z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa.

Działając na podstawie § 83 ust. 5 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wskutek wniesienia odwołania przez:

Pana(nią) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nr ...../201.... z dnia ............................ r. w przedmiocie wykreślenia z członkostwa Spółdzielni postanawia:

§ 1.

Uchylić/utrzymać* w mocy Uchwałę Nr ...../201.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wykreślenie z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ....../201... z dnia ............................ r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej* wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

- potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykreślenia (przekazanie osobie wykreślonej powiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykreśleniu),

- określających wysokość aktualnego zadłużenia czynszowego na dzień składania odwołania

podjęli decyzję o uchyleniu/utrzymaniu(*) w mocy Uchwały Nr ....../201... z dnia ......................r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

 

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/nie uczestniczył(a)* w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/odwołującej(*) się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

 

Łącznie za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

Łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów.

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano .......................... głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ....................... głosów.

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2010
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

odwołania od Uchwały Nr ......./201... z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Działając na podstawie § 83 ust. 3 i 5 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wskutek wniesienia odwołania przez:

Pana(nią) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nr ...../201.... z dnia ............................ r. w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego postanawia:

§ 1.

Uchylić/utrzymać* w mocy Uchwałę Nr ...../201.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ....../201... z dnia ............................ r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej* wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

- potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (przekazanie członkowi Spółdzielni powiadomienia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały),

- określających wysokość aktualnych zadłużeń czynszowych (i kredytowych) na dzień składania odwołania

podjęli decyzję o uchyleniu/utrzymaniu(*) w mocy Uchwały Nr ....../201... z dnia ......................r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

 

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/nie uczestniczył(a)* w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/odwołującej(*) się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

 

Łącznie za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

Łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów.

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano .......................... głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ....................... głosów.

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2010
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR …./2010
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 88 pkt. 2 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2009 rok składające się z:

1) bilansu zamykającego się tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotą 78.085.904,95 zł.

2) rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 83.758,23 zł.

3) dodatkowej informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR …./2010
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

podziału nadwyżki bilansowej za rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 107 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową za rok 2009 w wysokości 83.758,23 zł. (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 23/100) przeznaczyć na zwiększenie:

1) funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości według m2 lokali mieszkalnych i garaży w budynkach mieszkalnych w wysokości 23.909,01 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych 01/100),

2) funduszu zasobowego w wysokości 59.849,22 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 22/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR …../2010
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2009 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR …../2010
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium następującym członkom Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach:

 

1. Leszkowi Markowi Janiszewskiemu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

2. Magdalenie Wasilewskiej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2010
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2007-2009.

 

Działając na podstawie § 88 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przyjąć wniosek polustracyjny wynikający z protokółu lustracji pełnej MSM w Suwałkach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r. a przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …/2010 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 31.05. i 01.06.2010 r.

 

Wniosek polustracyjny 
wynikający z przeprowadzonej lustracji pełnej w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r.

 

1. Przy najbliższej nowelizacji statutu Spółdzielni należy doprecyzować zapis § 87 pkt. 2 statutu w ten sposób, aby z jego treści jednoznacznie wnikało, iż Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, bowiem liczba członków Spółdzielni znacznie przekroczyła 500.

 


PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ……/2010
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2007-2009.

 

Działając na podstawie § 88 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przyjąć wnioski polustracyjne wynikające z protokółu lustracji pełnej MSM w Suwałkach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r. a przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …/2010 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 31.05. i 01.06.2010 r.

 

Wnioski polustracyjne
 wynikające z przeprowadzonej lustracji pełnej w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r.

 

1. Przy najbliższej nowelizacji statutu Spółdzielni należy bardziej szczegółowo unormować sprawy związane z zasadami i trybem zwoływania, obradowania, podejmowania uchwał i dokumentowania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia a także trybu ustalania i dokumentowania łącznych wyników głosowania ze wszystkich części.

2. Do obowiązujących w Spółdzielni zasad polityki rachunkowości wprowadzić regulację dotyczącą przyjmowania na majątek Spółdzielni wybudowanych w ramach własnych inwestycji lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do ustanowienia ich odrębnej własności.

3. Przy procedurach związanych z podejmowaniem uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przestrzegać przepisy art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w szczególności ust. 11-4 (str. 13-14 prot. lustracji).

 

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2010 
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.

 

Działając na podstawie § 89 ust. 11 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przekazać darowiznę dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) na zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy budynku szkoły.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.


PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2010
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

w sprawie:

przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 3 w Suwałkach.

 

Działając na podstawie § 89 ust. 11 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przekazać darowiznę dla Zespołu Szkół Nr 3 w Suwałkach w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) na zakup sztandarów dla Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 31 maja 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 1 czerwca 2010 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

Początek strony