WALNE ZGROMADZENIE 2011


 

PROTOKÓŁ
z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 16 maja 2011 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach.

 

Członkowie uczestniczący w I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach według listy obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1).

Obrady I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Danuta Staszczyk, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Danuty Staszczyk. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego skład Prezydium I części Walnego Zgromadzenia zebrani przyjęli jednogłośnie.

Ad. 3).

Przewodnicząca I części WZ zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Adam Brzoznowski

2. Lucyna Kossa-Chrulska.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca I części WZ poprosiła Komisję Skrutacyjną o zajęcie wyznaczonego miejsca i przystąpienie do pracy oraz zarządziła 5-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodnicząca I części WZ wznowiła obrady.

Następnie poprosiła Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokółu Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Lucyna Kossa-Chrulska odczytała protokół, w którym Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie - jego I część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W I części Walnego Zgromadzenia na 816 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 14.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że wpłynęły 3 odwołania od uchwał Rady Nadzorczej i przekazał je do Prezydium I części Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 1A/g. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 5.538,33 zł. a na dzień 16.05.2011 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 22/2010 z dnia 25.10.2010 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. 11 Listopada 1A w Suwałkach przysługującego Panu gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 14 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Państwo gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 12/g. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 4.183,74 zł. a na dzień 16.05.2011 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 5/2011 z dnia 18.04.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Lityńskiego 12 w Suwałkach przysługującego gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 14 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Przewodnicząca I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Państwo gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 16B/g. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 2.182,44 zł. a na dzień 16.05.2011 r. zadłużenie wynosi 0 zł. W dzisiejszych obradach uczestniczy Pan gggggggg. Przewodnicząca I części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 7/2011 z dnia 18.04.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Lityńskiego 16B w Suwałkach przysługującego gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 14 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2010 przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodnicząca I części WZ Danuta Staszczyk otworzyła dyskusję.

Podczas dyskusji poruszono temat dopłat do c.o. w budynku Reja 84. Z-ca Prezesa poinformowała, że sieć ciepłownicza w tym budynku od strony technicznej utrzymana jest na wysokim poziomie. Do dopłat głównie przyczyniły się ostatnie podwyżki PEC i ostra zima.

Następnie poruszono temat utworzenia parkingu w miejsce boiska asfaltowego położonego pomiędzy budynkami Lityńskiego 9, 13, 15, Reja 84A. Z-ca Prezesa poinformowała, iż na wnioski mieszkańców Spółdzielnia kilkakrotnie podejmowała bezskuteczne próby w tym zakresie z uwagi na sprzeciw większości mieszkańców. Obecnie Spółdzielnia poczyniła działania celem ustawienia znaku ograniczającego wjazd na parking przy budynku Lityńskiego 7 tylko do mieszkańców osiedla. Ponadto na pisemny wniosek mieszkańców w/w budynku zostanie zamknięty śmietnik.

Członkowie zwrócili się z prośbą o uzupełnienie zieleni po zimie.

Następnie Prezes Zarządu poinformował, że sejm przyjął zmianę ustawy o gospodarce odpadami. Gminy będą zbierać od każdego mieszkańca tak zwany podatek śmieciowy. Stawki będzie ustalać rada miejska. Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku.

Prezes Zarządu poinformował również, że trwają prace nad zmianą ustaw dotyczących spółdzielczości. Najdalej idące założenia zakładają likwidację spółdzielni mieszkaniowych z dniem 01 sierpnia 2012 r.

Przewodnicząca I części WZ zamknęła dyskusję.

Ad. 8).

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2010 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 14 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 14 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 14 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 14 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 14 członków Spółdzielni, przeciw 0; za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 14 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 13 członków Spółdzielni, przeciw 1.

Ad. 9).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia Danuta Staszczyk podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła obrady.

 

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

Alicja Malinowska Danuta Staszczyk

 

Protokolant: Halina Rauf.

 

Początek strony


 

PROTOKÓŁ
z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 17 maja 2011 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach.

 

Członkowie uczestniczący w II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach według listy obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1).

Obrady II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Danuta Staszczyk, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Lechosław Bołtrukanis

2. Ryszard Leszczyński.

W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego członkowie jednogłośnie przyjęli skład Prezydium II części Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3).

Przewodniczący II części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Małgorzata Chlabicz-Obermiller

2. Jolanta Kubrak.

W/w osoby wyraziły chęć pracy w Komisji.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego członkowie jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej, która zajęła wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

Przewodniczący II części WZ ogłosił 5-minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący II części WZ wznowił obrady.

Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokółu Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Chlabicz-Obermiller odczytała protokół, w którym Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie - jego II część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W II części Walnego Zgromadzenia na 896 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 22.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że wpłynęły 3 odwołania od uchwał Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Następnie zapoznał z odwołaniem złożonym przez Pana gggggggg zam. Suwałki ul. 11 Listopada 1A/g i poinformował, że na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 5.538,33 zł. a na dzień 16.05.2011 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 22/2010 z dnia 25.10.2010 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. 11 Listopada 1A w Suwałkach przysługującego Panu gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 22 głosy, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 36 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Prezes Zarządu zapoznał z odwołaniem złożonym przez Państwo gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 12/g i poinformował, że na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 4.183,74 zł. a na dzień 16.05.2011 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 5/2011 z dnia 18.04.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Lityńskiego 12 w Suwałkach przysługującego gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 22 głosy, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 36 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Prezes Zarządu zapoznał z odwołaniem złożonym przez Państwo gggggggg zam. Suwałki ul. Lityńskiego 16B/g i poinformował, że na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 2.182,44 zł. a na dzień 16.05.2011 r. zadłużenie wynosi 0 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 7/2011 z dnia 18.04.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr g przy ul. Lityńskiego 16B w Suwałkach przysługującego gggggggg. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 22 głosy, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 36 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów - odwołanie zostało przyjęte.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2010 przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodniczący II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Prezes Zarządu poinformował, że trwają prace nad zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Najdalej idące założenia zakładają likwidację spółdzielni mieszkaniowych z dniem 01 sierpnia 2012 r.

Następnie Prezes Zarządu poinformował, że sejm przyjął zmianę ustawy o gospodarce odpadami. Gminy będą zbierać od każdego mieszkańca tak zwany podatek śmieciowy. Stawki będzie ustalać rada miejska. Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku.

Ponadto dyskutowano o sposobach pozyskiwania tańszych źródeł ciepła.

Poruszono temat niewłaściwego parkowania samochodów na osiedlu zamkniętym Jana Pawła II - Modrzewiowa oraz parkowania przez samochody dostawcze.

Członkowie zwrócili się z prośbą o zasadzenie drzewek lub krzewów obok śmietnika przy budynku Jana Pawła II 10. W przyszłości podczas remontu klatek schodowych uwzględnić wykonanie ścian wewnętrznych w wiatrołapach z odpornych na odpryski materiałów.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2010 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 22 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 36 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 22 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 36 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 22 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 36 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 22 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 36 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 21 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 35 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 21 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 35 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 20 członków Spółdzielni, przeciw 2. Łącznie za uchwałą głosowało 33 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 3 członków. Uchwała została przyjęta.

Ad. 9).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Lechosław Bołtrukanis podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

 

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 Ryszard Leszczyński Lechosław Bołtrukanis

 

Protokolant: Halina Rauf.

 

Początek strony


 

 

 Suwałki dnia: 2011.04.20.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zawiadamia, że w dniach 16 i 17 maja 2011 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Proponowany porządek dnia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium obrad.

3. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.

4. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach - podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2010.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2010,

- sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2010,

- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2010,

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2010,

- absolutorium dla członków Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2010,

- przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 r. znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.msmsuwalki.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia jego pierwszej części, która w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r., t.j. do dnia 02 maja 2011 r. włącznie.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010.

1. Wprowadzenie

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakład Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminna Spółdzielnia "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki.

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osób fizycznych.

Pierwsze inwestycje rozpoczęto już w listopadzie 1984 r. Na koniec 2010 r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach była właścicielem (współwłaścicielem) 40 budynków plus III segment w budynku przy ul. Jana Pawła II 16 o łącznej powierzchni użytkowej 94.195,13 m2 w tym: 1.654 lokali mieszkalnych, 32 lokali użytkowych, 149 garaży.

Na ogólną liczbę 1.654 lokali mieszkalnych:

- 566 lokali (34,2%) - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

- 518 lokali (31,3%) - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- 567 lokali (34,3%) - prawo odrębnej własności lokalu

- 3 lokale (0,2%) - najem.

Teren, na którym znajdują się budynki mieszkalne i budynki o innym przeznaczeniu, zajmuje ogólną powierzchnię 14,3408 ha. Teren niezabudowany, znajdujący się przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w Suwałkach, zajmuje ogólną powierzchnię 1,7601 ha i jest on przeznaczony pod dalszy rozwój Spółdzielni.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wynosi netto 43.379.077,25 zł.

Ilość członków na dzień 31.12.2010 r. - 1 697 w tym:

a) zamieszkałych - 1 581 (w tym 1 członek prawny)

b) oczekujących - 49

c) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 27

d) członkowie prawni - 1

e) pozostali członkowie - 40.

2. Skład Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1. Leszek Marek Janiszewski - Prezes Zarządu

2. Magdalena Wasilewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

3. Omówienie głównych kierunków działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2010 r.

3.1. Działalność organizacyjno-samorządowa.

Podstawową formą realizowania zadań i kierowania działalnością Spółdzielni była kolektywna praca Zarządu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli pracownicy merytorycznie związani z tematyką posiedzeń. Przedmiotem obrad Zarządu były głównie tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz całokształt zagadnień inwestycyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a ponadto ocena pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

W zakresie problematyki organizacyjno-samorządowej Zarząd wykonał między innymi następujące czynności:

1. Przygotował i opracował materiały na Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dwóch częściach w dniach 31 maja i 01 czerwca 2010 r.

2. Opracował materiały na 6 posiedzeń Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Odbył 44 posiedzenia, na których:

a) podjęto 75 uchwał,

b) wydano szereg zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień o charakterze instrukcyjnym, porządkowym i organizacyjnym.

4. Przedmiotem 75 uchwał Zarządu przyjętych w 2010 r. było:

- w zakresie spraw członkowskich - 54 uchwały

- w zakresie spraw finansowo-księgowych - 11 uchwał

- w zakresie spraw administracyjnych - 1 uchwała

- w zakresie spraw organizacyjno-pracowniczych - 9 uchwał.

3.2. Działalność eksploatacyjna i remontowa.

Rok 2010 był kolejnym rokiem, w którym główne nasze działania były skierowane na przedsięwzięcia pozwalające na minimalizowanie wzrastających kosztów utrzymania nieruchomości. Niestety z przyczyn od nas niezależnych nastąpił wzrost cen energii cieplnej, elektrycznej, podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat bankowych. Nie przekroczyliśmy jednak ogółem planowanych na ten rok kosztów eksploatacji a w niektórych pozycjach, od nas zależnych, obniżyliśmy je.

Pozwoliło to, również dzięki uzyskanym dodatkowym przychodom, nie planować na kolejny rok podwyżki opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych. Wyjątkiem jest podwyżka opłat za energię cieplną w grupie najstarszych budynków oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych na Os. I i II, które w latach ubiegłych miały obciążenia mniejsze niż pozostałe nieruchomości.

W roku 2010 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę 1.624.890,92 zł. (w roku 2009 - 682.645,78 zł.).

Zrealizowano wszystkie zamierzenia remontowe zatwierdzone w planie remontów na 2010 r. oraz inne wynikające z bieżących potrzeb zgłaszanych przez członków Spółdzielni.

Informacja z wykonania planu remontów w 2010 r. stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na rok 2011 zaplanowano fundusz remontowy w wysokości 1.013.894,50 zł. W ramach powyższych środków zamierzamy wykonać:

1. Remont dachów - budynki: Lityńskiego 1, 1A.

2. Wymiana kaset domofonowych w budynkach: Reja 80A, 84A, Lityńskiego 1, 1A, Kowalskiego 21, Lityńskiego 10A, 10B, 12.

3. Wymiana drzwi zewnętrznych w przedsionkach budynków: Reja 80A, 84A, Lityńskiego 1A, 3, 5A, 7, 9, 13, 15.

4. Remont zadaszeń wiatrołapów - budynki: Lityńskiego 10A, 10B, 14, 16B, Kowalskiego 21.

5. Dokumentacja na docieplenie ścian - budynek Kowalskiego 21.

6. Remont elewacji i posadzek balkonów - budynek Lityńskiego 10B.

7. Montaż czujników ruchu - budynki: Kowalskiego 21, Lityńskiego 10A, 10B, 14.

8. Podjazd pod śmietnik - budynek 11 Listopada 4.

9. Kanalizacja deszczowa - budynki: 11 Listopada 1A, 11 (garaże).

10. Obudowa śmietnika - budynek 11 Listopada 1A.

11. Legalizacja ciepłomierzy - budynki: 11 Listopada 1A, 11.

12. Skrzynki na listy - budynki: 11 Listopada 1A, 11.

13. Docieplenie części ścian - budynki: Szpitalna 85, 85A + dokumentacja.

14. Przełożenie kolejnych instalacji kanalizacyjnych - według potrzeb.

15. Bieżące remonty ogólnobudowlane - według potrzeb.

16. Dopłaty do wymiany stolarki okiennej - według potrzeb.

3.3. Działalność inwestycyjna.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach obsługę inwestycyjną prowadzi we własnym zakresie.

Zakończono budowę i przekazano do użytkowania III segment budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II o nr administracyjnym 16, o 44 mieszkaniach (2 216,52 m2 p.u.), 13 garażach (272,91 m2 p.u.). W trakcie realizacji pozostaje 66 mieszkań (2 868,59 m2 p.u.), 14 garaży (300,16 m2 p.u.) i 4 lokale użytkowe (208,40 m2 p.u.), których przekazanie do użytkowania planuje się w III kwartale 2011 r.

W III kwartale bieżącego roku planujemy rozpocząć realizację budynku ozn. lit. D przy ul. Papieża Jana Pawła II o 88 mieszkaniach, 17 garażach i 34 miejscach postojowych.

3.4. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W roku 2002 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia zarządzała następującymi Wspólnotami:

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4A o 40 mieszkaniach - 2 158,85 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4 o 61 mieszkaniach - 2 997,00 m2 p.u. i lokalu usługowym - 324,60 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2 o 39 mieszkaniach - 2 175,11 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatka V o 10 mieszkaniach - 589,00 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A - klatki I - IV o 30 mieszkaniach - 1 748,79 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47A i 49 o 138 mieszkaniach - 8 041,80 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Staniszewskiego 63 o 9 mieszkaniach - 490,90 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16 o 50 mieszkaniach - 3 813,17 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lutostańskiego 6 o 14 mieszkaniach - 1 075,90 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 12 o 9 mieszkaniach - 410,40 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 10 o 9 mieszkaniach - 411,01 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8 o 7 mieszkaniach - 429,87 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8A o 18 mieszkaniach - 842,10 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 5 o 6 mieszkaniach - 456,02 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Papieża Jana Pawła II 8A o 63 mieszkaniach i garażu wielostanowiskowym - 5 591,62 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Papieża Jana Pawła II 8 o 59 mieszkaniach, 5 lokalach użytkowych i garażu wielostanowiskowym - 5 440,05 m2 p.u.

Łącznie jest to szesnaście Wspólnot Mieszkaniowych o 562 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokali użytkowych 36 996,19 m2.

Z tytułu tej działalności osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 350.581,68 zł., (w roku 2009 - 282.809,25 zł.). Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok ubiegły.

3.5. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

3.5.1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 79.941.389,23 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za rok 2010 przedstawiają się następująco:

Lp Treść Koszty Dochody Wynik + -
1 Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości  2 441 313,87 2 601 947,36 160 633,49
2 Sprzątanie klatek 278,40 3278,40 0,00
3 Wywóz odpadów komunalnych 259 174,74 278 092,07 18 917,33
4 Energia cieplna w tym: 3 304 265,17 3 281 211,85 053,32
do rozliczenia z mieszkańcami w 2011 r  23 053,32  +23 053,32
5 Zimna woda i kanalizacja w tym: 850 159,14 736 050,02 -80 759,07
pokrycie w eksploatacji  -78 844,36 - 78 844,36
6 Usługi konserwacji i zarządzania W.M. 302 514,74 350 581,68 48 066,94
7 Pozostała sprzedaż  9 813,61 11 453,61 1 640,00
Razem podstawowa działalność operacyjna 7 091 675,31 7 320 118,03 228 442,72
8 Operacyjne 30 032,00 153 075,15 123 043,15
9 Finansowe  1 400,66 183 120,95 181 720,29
10 Zyski i straty nadzwyczajne 3 638,43 3 638,43  - 
Razem pozostała działalność operacyjna  35 071,09 339 834,53 304 763,44
Podatek dochodowy od osób prawnych     -54 198,00
Wynik finansowy netto     250 565,44
Ogółem  7 126 746,40 7 659 952,56 479 008,16

 

3.5.2. Informacja o zadłużeniach mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2010 r.

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na 31.12.2010 r. wyniosło 306.269,01 zł. Stanowi to 4,7% naliczenia rocznego a średnio miesięcznego 56,07%. Statystycznie na jedno mieszkanie przypada 185,17 zł zadłużenia. Spółdzielnia posiada 1 654 mieszkań w tym zadłużonych 660, stanowi to 39,9% wszystkich mieszkań. W analogicznym okresie roku 2009 wszystkich mieszkań było 1 610, zadłużenie wynosiło 275.409,61 zł i stanowiło 4,3% naliczenia rocznego i 51,1% naliczenia średnio miesięcznego. Zadłużonych było 631 lokali, stanowiło to 39,2% wszystkich mieszkań, na jedno mieszkanie przypadało 171,06 zł zadłużenia. Nastąpił nieznaczny wzrost zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 0,4% natomiast do miesięcznego o 4,97%. Zwiększyła się liczba zadłużonych lokali o 29. Statystyczne zadłużenie na jedno mieszkanie zwiększyło się o 14,11 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio miesięcznie około 157 mieszkań t.j. 9,5% wszystkich mieszkań, miesięczna wartość dodatków to około 23.000 zł., co stanowi ok. 4,2% naliczenia miesięcznego. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego utrzymuje się na podobnym poziomie.

Zarząd MSM prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie upomnień mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami, wzywa i przeprowadza rozmowy z dłużnikami, co powoduje w niektórych przypadkach spłatę długów.

W stosunku do osób, które nie reagowały na monity i nie regulowały swoich zobowiązań, Zarząd był zmuszony skierować 14 spraw do Sądu z tytułu czynszu i 5 spraw z tytułu kredytu. Po uzyskaniu tytułów wykonawczych, w stosunku do 20 osób egzekucję wyroków przeprowadzono przez Komornika, w stosunku do 4 rodzin uzyskano wyroki eksmisyjne. Przeprowadzono 1 eksmisję. Rada Nadzorcza, z tytułu zaległości we wnoszeniu opłat przekraczających 6 miesięcy, podjęła w stosunku do 6 osób uchwały w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Statystykę zadłużeń na dzień 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Okres zadłużenia w miesiącach  Liczba zadłużonych mieszkań  Kwota zadłużenia  Procentowy udział w zadłużeniu ogółem

Poniżej 1 miesiąca

Od 1 do 3

Od 3 do 6

Od 6 do 12

Powyżej 12 miesięcy

406

175

59

15

5

  41 277,55

 105 395,69

 89 137,73

 43 109,80

 27 348.24

13,5

34,6

29,1

14,1

 8,9

Razem

660 

306 269,01

100,0

 

Zadłużenie z tytułu normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 75.614,24 zł. Stanowi to 9,9% naliczenia rocznego, 39,6% naliczenia kwartalnego oraz 118,7% naliczenia miesięcznego. W analogicznym okresie roku 2009 zadłużenie wynosiło 69.589,90 zł i stanowiło 8,6% naliczenia rocznego, kwartalnego 34,5% a miesięcznego 103,4%. Nastąpił wzrost zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 1,3%, do naliczenia kwartalnego 5,1% a do naliczenia miesięcznego o 15,3%. Obciążonych spłatą kredytu jest 351 mieszkań z tego 149 to dłużnicy stanowiący 42,5% wszystkich mieszkań. Z opłatami powyżej 3 miesięcy zalega 36 mieszkań na kwotę 50.778,03 zł. Z opłatami powyżej 12 miesięcy zalega 5 mieszkań na kwotę 18.569,51 zł. Z zawieszeń spłat skorzystały 42 osoby.

3.5.3. Sytuacja finansowa Spółdzielni.

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2010 r. w stosunku do 2009 r. przedstawiają się j.n.:

2009

2010

1. Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,83

1,86

2. Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe - zapasy

 zobowiązania krótkoterminowe

1,82

1,85

3. Wskaźnik płynności III

inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkoterminowe

1,35

1,36

4. Szybkość obrotu należności

należności z tytułu dostaw i usług x 365 

przychody netto ze sprzedaży

17,88

18

5. Szybkość spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365

wartość sprzedaży towarów i koszt wytworzenia usług

77

75,84

6. Szybkość obrotu zapasów

zapasy x 365

 wartość sprzedaży towarów + koszt wytworzenia usług

1,95

2

7. Pokrycie majątku trwałego kapitałem

kapitał własny + rezerwy

 aktywa trwałe

0,51

0,57

8. Trwałość struktury finansowania

kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe 

suma pasywów

0,95

0,96

4. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zasoby własne Spółdzielni oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, według stanu na dzień 31.12.2010 r. w obsłudze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach znajduje się 57 budynków mieszkalnych o 2 216 mieszkaniach, 39 lokalach usługowych, 149 garażach indywidualnych i 2 garażach wielostanowiskowych o powierzchni użytkowej ogółem 131 189,25 m2.

Należy podkreślić, iż w zasobach MSM w Suwałkach opłaty za używanie lokali mieszkalnych są najniższe wśród zarządców (administratorów) budownictwa wielorodzinnego na terenie Suwałk. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółdzielni, skutkujące pozyskiwaniem dodatkowych przychodów z działalności operacyjnej, finansowej, obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzonych inwestycji, które łącznie w 2010 r. wyniosły 1.409.777,78 zł.

Dobre wyniki ekonomiczne czy wręcz bardzo dobre wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2010 r. nie przysłaniają nam problemu corocznie występującej różnicy w rozliczeniu kosztów i dochodów zimnej wody. Dzięki poczynionym nakładom finansowym oraz działaniom o innym charakterze różnica ta wykazuje tendencję spadkową. Jednak za 2010 r. wynosi ona 9,37% co w wymiarze finansowym stanowi kwotę 79.659,40 zł.

W 2010 r., realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącą aktualizacji kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2004 - 2014, przekazano do użytku III segment kolejnego budynku mieszkalnego oraz kontynuowano kolejne segmenty. Na terenie tym możemy jeszcze wybudować 144 lokali mieszkalnych. Planowany termin zakończenia realizacji osiedla przy ul. Papieża Jana Pawła II to III kwartał 2013 r.

Realizując wnioski członków Spółdzielni w minionym roku ustanowiono 93 prawa odrębnej własności lokali, z tego 78 lokali mieszkalnych i 15 garaży.

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem legalności, rzetelności, wiarygodności i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Przeprowadzone kontrole w 2010 r. zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni, Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku, PKO BP nie wniosły uwag mogących dać podstawy do negatywnej oceny działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Drobne uchybienia zostały usunięte w wymaganym terminie.

Należy podkreślić, iż pomimo zadłużenia członków Spółdzielni we wnoszeniu opłat za używanie lokali (łącznie ze spłatą kredytów), w pewnych okresach przekraczającego kwotę 510 tys. zł., Spółdzielnia terminowo realizowała w 2010 r. swoje zobowiązania. Dokuczliwe, w stosunku do dłużników, działania Spółdzielni poprzez pisemne wezwania, rozmowy, wykreślenia z rejestru członków, sprawy sądowe, egzekucje komornicze, obciążanie pełnymi kosztami spraw sądowych doprowadzają do stopniowego obniżania zadłużeń z tytułu używania lokali mieszkalnych z kwoty ponad 450 tys. zł. na koniec 2006 r. do kwoty nie przekraczającej na koniec 2010 r. 382 tys. zł.

Przedstawiony, pozytywny obraz całokształtu działalności, wyników ekonomicznych i sytuacji majątkowo-finansowej wskazuje, iż nie ma zagrożenia dla przyszłości Spółdzielni w roku 2011 i latach następnych.

 

Suwałki, dnia 31.03.2011 r.

   Początek strony


 

OPINIA

niezależnego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 rok.

(wybierz dokument i stronę do przeglądnięcia)

 1. Bilans

| Str.1 | Str.2 | Str.3 |

2. Rachunek zysków i strat

| Str.1 | Str.2 |

3. Dodatkowe informacje

| Str.1 | Str.2 | | Str.3 | Str.4 | | Str.5 | Str.6 | | Str.7 | Str.8 | | Str.9 | Str.10 | | Str.11 | Str.12 | Str.13 | | Zał.1 | Zał.2 |

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2010

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r., pracowała w niżej wymienionym składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Danuta Staszczyk - Przewodnicząca RN

2. Antoni Sawicki - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Alicja Malinowska - Sekretarz RN

4. Krzysztof Bołtrukanis - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Bołtrukanis - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Ryszard Leszczyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Alicja Malinowska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Lucyna Kossa-Chrulska - Członek RN

2. Jan Świacki - Członek RN.

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2010 r. sześć posiedzeń, których główną tematyką było:

- omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- analiza wykonania zadań gospodarczych,

- okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i dochodów na poszczególnych rodzajach działalności,

- analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych,

- ocena rzetelności działania Spółdzielni ze zwróceniem uwagi na stopień wykorzystania wszelkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz realizacji statutowych celów Spółdzielni, sprawności obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych,

- ocena gospodarności Spółdzielni przez pryzmat nie tylko wewnętrznych działań gospodarczych ale również współpracę z zewnętrznymi partnerami gospodarczymi i samorządowymi.

- bieżąca działalność Spółdzielni.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

- korekty planu finansowo-gospodarczego na 2009 r. (zmiana rozliczenia kosztów ogólnych poniesionych na 31.12.2009 r.),

- planu finansowo-gospodarczego na 2010 r.,

- planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2010 r.,

- planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na 2010 r.,

- wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

- zasad podziału Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na części,

- przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2009,

- przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2009,

- przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

- projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2009,

- przedstawienia wyników lustracji na Walnym Zgromadzeniu MSM w Suwałkach,

- projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach,

- projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 3 w Suwałkach,

- badania sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za 2010 r.,

- obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej ozn. nr geod.25686/1 - ul. Jana Pawła II),

- obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej ozn. nr geod.25686/5 - ul. Jana Pawła II),

- obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na posadowieniu, znoszeniu i lokalizacji sieci cieplnej preizolowanej na rzecz PEC w Suwałkach - ul. Jana Pawła II 16),

- wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2010 r.,

- korekty planu finansowo-gospodarczego na 2010 r. (korekta wynika z przyjęcia do eksploatacji budynku Jana Pawła II 16),

- uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2011 r.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2010 r. siedem posiedzeń. Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego przez Radę Nadzorczą MSM w Suwałkach planu pracy Komisji Rewizyjnej i obejmowała następujące zagadnienia:

1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach na 2010 r.

2. Sprawdzenie umów najmu na lokale i garaże będące w zasobach Spółdzielni. Opracowanie informacji z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2009.

3. Kontrola dokumentacji przetargowej oraz zawartych umów w I kwartale 2010 r. oraz analiza kosztów wynagrodzenia za 2009 r.

4. Sprawdzenie umów i rachunków dotyczących rozmów telefonicznych za I kwartał 2010 r.

5. Weryfikacja rachunków z dostawcami za II kwartał 2010 r. oraz kontrola planu wynagrodzeń za I półrocze 2010 r.

6. Kontrola dokumentacji przetargowej oraz zawartych umów w II i III kwartale 2010 r. oraz wyjazdów służbowych w I półroczu 2010 r.

7. Analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego za I, II i III kwartał 2010 r. (analizy dokonano na posiedzeniu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w dniu 06 grudnia 2010 r.). Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach na 2011 r.

Przeprowadzone wycinkowe analizy i kontrole miały na celu ocenę rzetelności i gospodarności Spółdzielni. W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej jest stała troska i nadzór nad prawidłową gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię powierzonych zadań z uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

Interesowała się sprawami gospodarki finansowej Spółdzielni, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawami członkowsko-mieszkaniowymi.

Podobnie jak w latach ubiegłych tematem szczególnie absorbującym Radę Nadzorczą były zaległości czynszowe i kredytowe. Temu problemowi Rada Nadzorcza poświęciła bardzo dużo czasu. Na posiedzenia zapraszani byli członkowie, którzy zalegali w opłatach wobec Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonych rozmów, część osób uregulowała zaległość, osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale rokującym szansę spłaty należności, zaległości rozkładano na raty. Natomiast w przypadku osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity, a posiadały duże zadłużenie, Rada Nadzorcza zmuszona była podjąć uchwały o wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z działalności Spółdzielni jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia zarządzała szesnastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni ogólnej mieszkań i lokali użytkowych 36.996,19 m2 (562 mieszkania). Z tytułu tej działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 350.581,68 zł. ( w roku 2009 - 282.809,25 zł.).

Oceniając działalność Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza pozytywne aspekty w działalności Spółdzielni, takie jak:

1) utrzymanie najniższych kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym na terenie Suwałk,

2) świadczenie usług na coraz wyższym poziomie

3) brak zastrzeżeń do działalności merytorycznej i formalno-prawnej Spółdzielni,

4) przekazanie do użytku III segmentu budynku przy ul. Jana Pawła II 16 w Suwałkach,

5) realizacja kolejnych segmentów budynku przy ul. Jana Pawła II 16 w Suwałkach,

6) planowanie rozpoczęcia kolejnej inwestycji w obrębie ulic Modrzewiowa, Jana Pawła, Świerkowa w Suwałkach (budynek mieszkalny "D" o 88 mieszkaniach, 17 garażach i 34 miejscach postojowych).

Należy podkreślić, iż z działalności operacyjnej i finansowej oraz z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzyskano w roku 2010 dodatkowe przychody w wysokości 686.777,78 zł. (w 2009 r. - 418.841,75 zł.).

Wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania zostały terminowo i prawidłowo wykonane.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi M. Janiszewskiemu 

za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

2. Z-cy Prezesa Zarządu - Magdalenie Wasilewskiej 

za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

Początek strony


PROJEKTY UCHWAŁ

które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2011
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

 

w sprawie:

odwołania od Uchwały Nr ......./201... z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wykreślenia z członkostwa.

 

Działając na podstawie § 83 ust. 5 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wskutek wniesienia odwołania przez:

Pana(nią) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nr ...../201.... z dnia ............................ r. w przedmiocie wykreślenia z członkostwa Spółdzielni postanawia:

§ 1.

Uchylić/utrzymać* w mocy Uchwałę Nr ...../201.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wykreślenie z członkostwa Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ....../201... z dnia ............................ r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej* wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

- potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykreślenia (przekazanie osobie wykreślonej powiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykreśleniu),

- określających wysokość aktualnego zadłużenia czynszowego na dzień składania odwołania 

podjęli decyzję o uchyleniu/utrzymaniu(*) w mocy Uchwały Nr ....../201... z dnia ......................r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/nie uczestniczył(a)* w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/odwołującej(*) się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

Łącznie za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

Łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów.

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano …………. głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano …………. głosów.

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2011
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

 

w sprawie:
odwołania od Uchwały Nr ......./201... z dnia ................... r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Działając na podstawie § 83 ust. 3 i 5 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wskutek wniesienia odwołania przez:

Pana(nią) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od Uchwały Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Nr ...../201.... z dnia ............................ r. w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego postanawia:

§ 1.

Uchylić/utrzymać* w mocy Uchwałę Nr ...../201.... Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 2.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia wyżej wymienionej osoby o treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr ....../201... z dnia ............................ r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej* wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:

- potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (przekazanie członkowi Spółdzielni powiadomienia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały),

- określających wysokość aktualnych zadłużeń czynszowych (i kredytowych) na dzień składania odwołania

podjęli decyzję o uchyleniu/utrzymaniu(*) w mocy Uchwały Nr ....../201... z dnia ......................r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.

Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, uczestniczył(a)/nie uczestniczył(a)* w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/odwołującej(*) się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

Łącznie za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

Łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów.

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za przyjęciem odwołania oddano …………. głosów

- przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano …………. głosów.

 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2011
 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

w sprawie:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2010.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2010 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2010 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR …./2011 
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

 

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 88 pkt. 2 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 rok składające się z:

1) bilansu zamykającego się tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotą 79.941.389,23 zł.

2) rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 250.565,44 zł.

3) dodatkowej informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR …./2011 
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

 

w sprawie:
podziału nadwyżki bilansowej za rok 2010.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 107 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową za rok 2010 w wysokości 250.565,44 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 44/100) przeznaczyć na zwiększenie:

1) funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości według m2 lokali mieszkalnych i garaży w budynkach mieszkalnych w wysokości 144.483,14 zł. (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złotych 14/100),

2) funduszu zasobowego w wysokości 106.082,30 zł. (słownie: sto sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złotych 30/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR …../2011 
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

w sprawie:
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2010 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR …../2011 
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

 

w sprawie:
absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium następującym członkom Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach:

1. Leszkowi Markowi Janiszewskiemu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

 

2. Magdalenie Wasilewskiej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Początek strony


PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2011 
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

 

w sprawie:
przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.

 

Działając na podstawie § 89 ust. 11 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przekazać darowiznę dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) na zakup roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów znajdujących się przy budynku szkoły.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało  ………… 

Łącznie przeciw uchwale głosowało ………… 

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia

 

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 maja 2011 r.:

- za uchwałą głosowało ………… 

- przeciw uchwale głosowało ………… 

 

...................................................................... ......................................................................

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia

Początek strony