WALNE ZGROMADZENIE 2013

Protokoły z I i II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach odbytego w dniach 22 i 23 kwietnia 2013 r.


 Suwałki dnia: 2013.03.26.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zawiadamia, że w dniach 22 i 23 kwietnia 2013 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium obrad.

3. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.

4. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach – podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2012.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

· sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012,

· sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2012,

· podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012,

· sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2012,

· absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2012,

· absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2012,

· zbycia nieruchomości,

· przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2012 r. znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.msmsuwalki.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia jego pierwszej części, która w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 r., t.j. do dnia 08 kwietnia 2013 r. włącznie.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

 

Początek strony


  

OPINIA

niezależnego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2012 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2012 rok.

 

Początek strony

BILANS

Początek strony

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Początek strony

ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Początek strony

DODATKOWE INFORMACJE

 

Początek strony