WALNE ZGROMADZENIE 2012


 Suwałki dnia: 2012.04.17.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zawiadamia, że w dniach 14 i 15 maja 2012 r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Proponowany porządek dnia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium obrad.

3. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.

4. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach – podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2011.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

· sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011,

· sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2011,

· podziału nadwyżki bilansowej za rok 2011,

· sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2011,

· absolutorium dla członków Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2011,

· wyboru członków Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach,

· przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach,

· przekazania darowizny dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2011 r. znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.msmsuwalki.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami) członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia jego pierwszej części, która w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbędzie się w dniu 14.05.2012 r., t.j. do dnia 27.04.2012 r. do godz. 1300 włącznie.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Warunkiem uczestnictwa członka Spółdzielni w odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia jest podpisanie listy obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

 

UWAGA:

Druk zgłoszenia kandydata (kandydatki) na członka Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach do pobrania w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej: www.msmsuwalki.pl.

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011.


1. Wprowadzenie

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła działalność w 1983 r. Rozpoczęcie tej działalności było możliwe dzięki szeroko zakrojonej pracy organizatorów i twórców Spółdzielni, a mianowicie:

1. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Farel" w Kętrzynie - Zakład w Suwałkach.

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Suwałkach.

3. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Suwałkach.

4. "Prefabet" Zakład Nr 2 w Suwałkach.

5. Gminna Spółdzielnia "S.Ch." w Suwałkach.

6. ZMZSMP Suwałki.

7. WZSR "S.Ch." Suwałki.

8. WPS "Kolbet" Suwałki.

9. WSBW Suwałki.

10. PPK Sobolewo.

11. WSOP Suwałki

oraz 354 osóby fizyczne.

 

Pierwsze inwestycje rozpoczęto już w listopadzie 1984 r. Na koniec 2011 r. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach była właścicielem (współwłaścicielem) 41 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 97.564,64 m2 w tym: 1.710 lokali mieszkalnych, 36 lokali użytkowych, 163 garaży.

Na ogólną liczbę 1.710 lokali mieszkalnych:

- 554 lokali (32,4%) – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

- 514 lokali (30,0%) – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- 639 lokali (37,4%) – prawo odrębnej własności lokalu

- 3 lokale (0,2%) – najem.

Teren, na którym znajdują się budynki mieszkalne i budynki o innym przeznaczeniu, zajmuje ogólną powierzchnię 16,2960 ha. Teren niezabudowany, znajdujący się przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w Suwałkach, zajmuje ogólną powierzchnię 1,7601 ha i jest on przeznaczony pod dalszy rozwój Spółdzielni.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi netto 38.745.546,53 zł.

Ilość członków na dzień 31.12.2011 r. - 1 728 w tym:

a) zamieszkałych - 1 595 (w tym 1 członek prawny)

b) oczekujących - 45

c) członkowie posiadający lokale użytkowe i garaże zamieszkali poza Spółdzielnią - 31

d) członkowie prawni - 1

e) pozostali członkowie - 57.

2. Skład Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1. Leszek Marek Janiszewski - Prezes Zarządu

2. Magdalena Wasilewska - Zastępca Prezesa Zarządu.

3. Omówienie głównych kierunków działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2011 r.

3.1. Działalność organizacyjno-samorządowa.

Podstawową formą realizowania zadań i kierowania działalnością Spółdzielni była kolektywna praca Zarządu. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli pracownicy merytorycznie związani z tematyką posiedzeń. Przedmiotem obrad Zarządu były głównie tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz całokształt zagadnień inwestycyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a ponadto ocena pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

W zakresie problematyki organizacyjno-samorządowej Zarząd wykonał między innymi następujące czynności:

1. Przygotował i opracował materiały na Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dwóch częściach w dniach 16 i 17 maja 2011 r.

2. Opracował materiały na 6 posiedzeń Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

3. Odbył 37 posiedzeń, na których:

a) podjęto 97 uchwał,

b) wydano szereg zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień o charakterze instrukcyjnym, porządkowym i organizacyjnym.

4. Przedmiotem 97 uchwał Zarządu przyjętych w 2011 r. było:

- w zakresie spraw członkowskich - 74 uchwały

- w zakresie spraw finansowo-księgowych - 10 uchwał

- w zakresie spraw administracyjnych - 1 uchwała

- w zakresie spraw organizacyjno-pracowniczych - 12 uchwał.

 

3.2. Działalność eksploatacyjna i remontowa.

Rok 2011 był kolejnym rokiem, w którym główne nasze działania były skierowane na przedsięwzięcia pozwalające na minimalizowanie wzrastających kosztów utrzymania nieruchomości. Niestety z przyczyn od nas niezależnych nastąpił wzrost cen energii cieplnej, elektrycznej, podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat bankowych. Nie przekroczyliśmy jednak ogółem planowanych na ten rok kosztów eksploatacji a w niektórych pozycjach, od nas zależnych, obniżyliśmy je.

Pozwoliło to, również dzięki uzyskanym dodatkowym przychodom, nie planować na kolejny rok podwyżki opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych. Wyjątkiem jest podwyżka opłat za energię cieplną, podgrzanie wody użytkowej oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych, z przyczyn od nas niezależnych.

W roku 2011 w ramach funduszu remontowego wykonano prace remontowo - konserwatorskie i modernizacyjne wynikające z potrzeb bieżących, jak również z wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni na kwotę 880.662,21 zł.

Zrealizowano wszystkie zamierzenia remontowe zatwierdzone w planie remontów na 2011 r., z wyjątkiem podjazdu do zatoki śmietnikowej przy budynku 11 Listopada 4, oraz inne wynikające z bieżących potrzeb zgłaszanych przez członków Spółdzielni.

Informacja z wykonania planu remontów w 2011 r. stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na rok 2012 zaplanowano fundusz remontowy w wysokości 894.925,00 zł. W ramach powyższych środków zamierzamy wykonać:

1. Malowanie klatek schodowych z remontem przedsionków wejściowych – budynki: Reja 84A, Lityńskiego 1A, Lityńskiego 1, Reja 80A, 11 Listopada 7, Modrzewiowa 27.

2. Remont murku przy budynku Reja 84.

3. Place zabaw – remont, uzupełnienie, odnowienie, ogrodzenie piaskownic, praktycznie na wszystkich nieruchomościach.

4. Zamknięcie śmietników – os. I.

5. Legalizacja wodomierzy – budynki: Lityńskiego 10, 10A, 10B, 12, Kowalskiego 21, Szpitalna 85, 85A.

6. Utwardzenie nawierzchni przy budynkach: Lityńskiego 10B, Szpitalna 87.

7. Docieplenie ścian (częściowe) – budynki Szpitalna 85, 85A, Lityńskiego 16B.

8. Dokumentacja na dodatkowe miejsca parkingowe – budynki: Szpitalna 85, 85A, 87.

9. Wymiana drzwi w przedsionkach - budynki: 11 Listopada 7, 11.

10. Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej – według potrzeb.

11. Remonty bieżące - ogólnobudowlane – według potrzeb.

 

3.3. Działalność inwestycyjna.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach obsługę inwestycyjną prowadzi we własnym zakresie.

Zakończono budowę i przekazano do użytkowania dwa kolejne segmenty budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II o nr administracyjnym 16, o 56 mieszkaniach (2 868,59 m2 p.u.), 14 garażach (292,52 m2 p.u.) i 5 lokalach użytkowych (208,40 m2 p.u.) – ogółem: 3 369,51 m2 p.u.

Rozpoczęto realizację kolejnego budynku mieszkalnego oznaczonego na czas budowy literą „D”, zlokalizowanego w obrębie ulic Świerkowa-Modrzewiowa-Papieża Jana Pawła II, o 88 mieszkaniach (4 617,24 m2 p.u.), 17 garażach (320,10 m2 p.u.) i 34 miejscach postojowych w garażu podziemnym. Planowane przekazanie budynku do użytku - III kwartał 2013 r.

 

3.4. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

W roku 2002 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach rozpoczęła nowy rodzaj działalności podejmując się zarządzania nieruchomościami na zlecenie.

Na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia zarządzała następującymi Wspólnotami:

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4A

o 40 mieszkaniach – 2 158,85 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Putry 4

o 61 mieszkaniach – 2 997,00 m2 p.u. i lokalu usługowym - 324,60 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2

o 39 mieszkaniach – 2 175,11 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A – klatka V

o 10 mieszkaniach – 589,00 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 2A – klatki I - IV

o 30 mieszkaniach – 1 748,79 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Klonowa 47A i 49

o 138 mieszkaniach – 8 041,80 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Staniszewskiego 63

o 9 mieszkaniach – 490,90 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lityńskiego 16

o 50 mieszkaniach – 3 813,17 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Lutostańskiego 6

o 14 mieszkaniach – 1 075,90 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 12

o 9 mieszkaniach – 410,40 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 10

o 9 mieszkaniach – 411,01 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8

o 7 mieszkaniach – 429,87 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 8A

o 18 mieszkaniach – 842,10 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Hubala 5

o 6 mieszkaniach – 456,02 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Papieża Jana Pawła II 8A

o 63 mieszkaniach i garażu wielostanowiskowym – 5 591,62 m2 p.u.

- Wspólnota Mieszkaniowa Papieża Jana Pawła II 8

o 59 mieszkaniach, 5 lokalach użytkowych i garażu wielostanowiskowym – 5 440,05 m2 p.u.

Łącznie jest to szesnaście Wspólnot Mieszkaniowych o 562 mieszkaniach i powierzchni użytkowej mieszkań i lokali użytkowych 36 996,19 m2.

Z tytułu tej działalności osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 358.367,52 zł., (w roku 2010 – 350.581,68 zł.). Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok ubiegły.

3.5. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

3.5.1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 71.390.825,51 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za rok 2011 przedstawiają się następująco:

 

3.5.2. Informacja o zadłużeniach mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych oraz normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2011 r.

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych na 31.12.2011 r. wyniosło 291.612,70 zł. Stanowi to 4,2% naliczenia rocznego a średnio miesięcznego 48,1%. Statystycznie na jedno mieszkanie przypada 170,43 zł zadłużenia. Spółdzielnia posiada 1 710 mieszkań w tym zadłużonych 718, stanowi to 42% wszystkich mieszkań. W analogicznym okresie roku 2010 wszystkich mieszkań było 1 654, zadłużenie wynosiło 306.269,01 zł i stanowiło 4,7% naliczenia rocznego i 56% naliczenia średnio miesięcznego. Zadłużonych było 660 lokali, stanowiło to 39,9% wszystkich mieszkań, na jedno mieszkanie przypadało 185,17 zł zadłużenia. Nastąpił nieznaczny spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 0,5% natomiast do miesięcznego o 7,9%. Zwiększyła się liczba zadłużonych lokali o 58. Statystyczne zadłużenie na jedno mieszkanie zmniejszyło się o 14,74 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta średnio miesięcznie około 114 osób, t.j. 6,7% wszystkich mieszkań, miesięczna wartość dodatków to około 17 tys. zł., co stanowi ok. 2,8% naliczenia miesięcznego. Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o 43 osoby.

Zarząd MSM prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie upomnień mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami powyżej 2 miesięcy, wzywa i przeprowadza rozmowy z dłużnikami, co powoduje w niektórych przypadkach spłatę długów. W miarę pozyskiwania lokali socjalnych przeprowadzane są zasądzone eksmisje. W roku 2011 przeprowadzono 3 eksmisje.

Statystykę zadłużeń lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie z tytułu normatywnych spłat kredytu na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 63.120,92 zł. Stanowi to 8,6% naliczenia rocznego, 34,4% naliczenia kwartalnego oraz 103,3% naliczenia miesięcznego. W analogicznym okresie roku 2010 zadłużenie wynosiło 75.614,24 zł i stanowiło 9,9% naliczenia rocznego, kwartalnego 39,6% a miesięcznego 118,7%. Nastąpił spadek zadłużenia w stosunku do naliczenia rocznego o 1,3%, do naliczenia kwartalnego 5,2% a do naliczenia miesięcznego o 15,4%. Obciążonych spłatą kredytu jest 333 mieszkań z tego 133 to dłużnicy stanowiący 39,9% wszystkich mieszkań. Z opłatami powyżej 3 miesięcy zalega 20 mieszkań na kwotę 40.469,74 zł. Z opłatami powyżej 12 miesięcy zalega 6 mieszkań na kwotę 23.165,38 zł. Z zawieszeń spłat skorzystało 30 osób.

 

3.5.3. Sytuacja finansowa Spółdzielni.

Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2011 r. w stosunku do 2010 r. przedstawiają się j.n.:

4. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zasoby własne Spółdzielni oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, według stanu na dzień 31.12.2011 r. w obsłudze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach znajduje się 58 budynków mieszkalnych o 2 272 mieszkaniach, 44 lokalach usługowych, 163 garażach indywidualnych i 2 garażach wielostanowiskowych o powierzchni użytkowej ogółem 134 558,76 m2.

Należy podkreślić, iż w zasobach MSM w Suwałkach opłaty za używanie lokali mieszkalnych są najniższe wśród zarządców (administratorów) budownictwa wielorodzinnego na terenie Suwałk. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółdzielni, skutkujące pozyskiwaniem dodatkowych przychodów z działalności operacyjnej, finansowej, obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzonych inwestycji, które łącznie w 2011 r. wyniosły 1.171.723,76 zł.

Dobre wyniki ekonomiczne czy wręcz bardzo dobre wskaźniki charakteryzujące działalność, sytuację majątkową i finansową za 2011 r. nie przysłaniają nam problemu corocznie występującej różnicy w rozliczeniu kosztów i dochodów zimnej wody. Pomimo nakładów finansowych na wymianę wodomierzy oraz działaniom o innym charakterze różnica ta dalej się utrzymuje. Za 2011 r. wynosi ona 10,05% co w wymiarze finansowym stanowi kwotę 89.067,61 zł.

W 2011 r., realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącą aktualizacji kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2004 – 2014, przekazano do użytku dwa segmenty kolejnego budynku mieszkalnego oraz rozpoczęto budowę ostatniego budynku na tym osiedlu. Planowany termin zakończenia realizacji osiedla przy ul. Papieża Jana Pawła II to III kwartał 2013 r.

Realizując wnioski członków Spółdzielni w minionym roku ustanowiono 128 praw odrębnej własności lokali, z tego 100 lokali mieszkalnych, 26 garaży i 2 lokali usługowych.

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem legalności, rzetelności, wiarygodności i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne jak i zewnętrzne. Przeprowadzone kontrole w 2011 r. zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni, PKO BP S.A. Oddział w Białymstoku, Urząd Miejski w Suwałkach, PIP Oddział w Suwałkach oraz lustracja z działalności inwestycyjnej za lata 2010-2011, nie wniosły uwag mogących dać podstawy do negatywnej oceny działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Drobne uchybienia zostały usunięte w wymaganym terminie.

Należy podkreślić, iż pomimo zadłużenia członków Spółdzielni we wnoszeniu opłat za używanie lokali (łącznie ze spłatą kredytów), w pewnych okresach przekraczającego kwotę 530 tys. zł., Spółdzielnia terminowo realizowała w 2011 r. swoje zobowiązania. Dokuczliwe, w stosunku do dłużników, działania Spółdzielni poprzez pisemne wezwania, rozmowy, wpisy do Krajowego Rejestru Długów, wykreślenia z rejestru członków, sprawy sądowe, egzekucje komornicze, eksmisje, obciążanie pełnymi kosztami spraw sądowych, doprowadzają do stopniowego obniżania zadłużeń z tytułu używania lokali mieszkalnych z kwoty ponad 380 tys. zł. na koniec 2010 r. do kwoty nie przekraczającej na koniec 2011 r. 355 tys. zł.

Przedstawiony, pozytywny obraz całokształtu działalności, wyników ekonomicznych i sytuacji majątkowo-finansowej wskazuje, iż nie ma zagrożenia dla przyszłości Spółdzielni w roku 2012 i latach następnych.

Suwałki, dnia 07.03.2012 r.

   Początek strony


 

OPINIA

niezależnego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2011 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2011 rok.

(Uwaga!!! Dokumenty w formacie pdf wymagają zainstalowanego programu Adobe Reader lub podobnego)

BILANS na dzień 31.12.2011 (pdf)

Rachunek zysków i strat (pdf)

Zmiany w stanie ŚRODKÓW TRWAŁYCH w 2011 roku (pdf)

Dodatkowe informacje (pdf)

 

Początek strony


 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2011

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dniach 22 i 23 czerwca 2009 r., pracowała w niżej wymienionym składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Danuta Staszczyk - Przewodnicząca RN

2. Antoni Sawicki - Zastępca Przewodniczącego RN

3. Alicja Malinowska - Sekretarz RN

4. Krzysztof Bołtrukanis - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Bołtrukanis - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Ryszard Leszczyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

3. Alicja Malinowska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Lucyna Kossa-Chrulska - Członek RN

2. Jan Świacki - Członek RN.

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2011 r. sześć posiedzeń, których główną tematyką było:

- omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

- analiza wykonania zadań gospodarczych,

- okresowa ocena wyników finansowych Spółdzielni z uwzględnieniem kosztów i dochodów na poszczególnych rodzajach działalności,

- analiza wykonania oraz plany zamierzeń remontowych,

- ocena rzetelności działania Spółdzielni ze zwróceniem uwagi na stopień wykorzystania wszelkich możliwości prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz realizacji statutowych celów Spółdzielni, sprawności obsługi członków i optymalizacji wyników gospodarczych,

- ocena gospodarności Spółdzielni przez pryzmat nie tylko wewnętrznych działań gospodarczych ale również współpracę z zewnętrznymi partnerami gospodarczymi i samorządowymi.

- bieżąca działalność Spółdzielni.

Najważniejsze z podjętych uchwał dotyczyły:

* planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na 2011 r.,

* planu rzeczowo-finansowego funduszu remontów na 2011 r.,

* obciążenia nieruchomości gruntowej (ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na posadowieniu i znoszeniu sieci cieplnej i przyłącza na rzecz PEC w Suwałkach – nieruchomość ozn. nr geod. 25686/5),

* wykreślenia z rejestru członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach,

* wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

* zasad podziału Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na części,

* przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2010,

* przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2010,

* przyjęcia do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu MSM w Suwałkach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,

* projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2010,

* projektu uchwały Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach,

* nabycia nieruchomości gruntowej (nieruchomości gruntowe ozn. nr geod. 25740 i 25742 nabyto celem polepszenia warunków zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Modrzewiowa-Papieża Jana Pawła II),

* badania sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za 2011 r.,

* wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 r.,

* uchwalenia planu finansowo-gospodarczego na 2012 r.,

* planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na 2012 r.

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbyła w 2011 r. 6 posiedzeń. Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego przez Radę Nadzorczą MSM w Suwałkach planu pracy Komisji Rewizyjnej i obejmowała następujące zagadnienia:

1. Analiza dokumentacji członkowskiej pod względem posiadanych praw do lokali według stanu na 31.12.2010 r.

2. Analiza poniesionych wydatków z funduszu remontów na zlecone usługi w trybie bezprzetargowym za III i IV kwartał 2010 r.

3. Analiza poniesionych wydatków z funduszu remontów na zlecone usługi w trybie bezprzetargowym za I kwartał 2011 r.

4. Weryfikacja rachunków z dostawcami za I półrocze 2011 r.

5. Analiza poniesionych wydatków z funduszu remontów na zlecone usługi w trybie bezprzetargowym za II kwartał 2011 r.

6. Sprawdzenie umów i rachunków dotyczących rozmów telefonicznych za I, II i III kwartał 2011 r. Kontrola wyjazdów służbowych za I, II i III kwartał 2011 r.

7. Analiza poniesionych wydatków z funduszu remontów na zlecone usługi w trybie bezprzetargowym za III kwartał 2011 r.

8. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach na 2012 r.

Przeprowadzone wycinkowe analizy i kontrole miały na celu ocenę rzetelności i gospodarności Spółdzielni. W trakcie kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do działalności Spółdzielni. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną omawiane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Przedmiotem działania Rady Nadzorczej jest stała troska i nadzór nad prawidłową gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię powierzonych zadań z uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

Interesowała się sprawami gospodarki finansowej Spółdzielni, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawami członkowsko-mieszkaniowymi.

Podobnie jak w latach ubiegłych tematem szczególnie absorbującym Radę Nadzorczą były zaległości czynszowe i kredytowe. Temu problemowi Rada Nadzorcza poświęciła bardzo dużo czasu. Na posiedzenia zapraszani byli członkowie, którzy zalegali w opłatach wobec Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonych rozmów, część osób uregulowała zaległość, osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale rokującym szansę spłaty należności, zaległości rozkładano na raty. Natomiast w przypadku osób, które mimo wielokrotnych wezwań nie odpowiadały na monity, a posiadały duże zadłużenie, Rada Nadzorcza zmuszona była podjąć uchwały o wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego bądź wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z działalności Spółdzielni jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia zarządzała szesnastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni ogólnej mieszkań i lokali użytkowych 36.996,19 m2 (562 mieszkania). Z tytułu tej działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatkowe przychody w wysokości 358.367,52 zł. ( w roku 2010 - 350.581,68 zł.).

Oceniając działalność Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza pozytywne aspekty w działalności Spółdzielni, takie jak:

1) utrzymanie najniższych kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym na terenie Suwałk,

2) świadczenie usług na coraz wyższym poziomie

3) brak zastrzeżeń do działalności merytorycznej i formalno-prawnej Spółdzielni,

4) przekazanie do użytku dwóch segmentów budynku przy ul. Jana Pawła II 16 w Suwałkach,

5) realizacja kolejnego budynku w obrębie ulic Papieża Jana Pawła II - Świerkowa w Suwałkach (budynek mieszkalny „D” o 88 mieszkaniach, 17 garażach i 34 miejscach postojowych).

Należy podkreślić, iż z działalności operacyjnej i finansowej oraz z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi uzyskano w roku 2011 dodatkowe przychody w wysokości 571.723,76 zł.

Wszystkie uchwały powierzone Zarządowi do wykonania zostały terminowo i prawidłowo wykonane.

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2011 roku ocenione zostało jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółdzielni w okresie sprawozdawczym.

Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na podstawie w/w Ustawy przepisami wykonawczymi, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza w oparciu o opinię biegłego rewidenta oraz własne spostrzeżenia wnosi do Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2011, a w nim:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stornie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

71.390.825,51 zł

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości:

215.103,79 zł

- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i wnosi o udzielenie absolutorium:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi M. Janiszewskiemu 

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. Z-cy Prezesa Zarządu - Magdalenie Wasilewskiej 

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

 

Początek strony